Hotărârea nr. 269/2006

HOTARAREnr. 269 din 2006-11-02 HOTARIRE 269 din 02/11/2006 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI IN VEDEREA REALIZARII INVESTITIEI "EXTINDERE SI MANSARDARE CLADIRI LA SEDIUL ADMINISTRATIEI STRAZILOR"
HOTARIRE nr. 269 din 2/11/2006
HOTARIRE 269 din 02/11/2006

HOTARIRE    269 din 02/11/2006

PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI IN VEDEREA REALIZARII INVESTITIEI "EXTINDERE SI MANSARDARE CLADIRI LA SEDIUL ADMINISTRATIEI STRAZILOR"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici in vederea

realizarii investitiei “Extindere si mansardare cladiri la sediul

Administratiei Strazilor”

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si  raportul Directiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei ;

            Vazand  raportul Comisiei Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti ;

            In conformitate cu Cap III, sectiunea 3, art. 40 al Ordonantei de Urgenta nr.45/05.06.2003, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

            In conformitate cu art. 38, alin.(2), lit. ,,b ”, alin.(4), lit. ,,d” si art 46, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba indicatorii tehnico-economici ai proiectului ,,Extindere si mansardare cladiri la sediul Administratiei Strazilor”, prezentati in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Finantarea se va asigura din bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art.3  Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 02.11.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 02.11.2006

Nr. 269

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

ANEXA


la H.C.G.M.B Nr..^.^/&Z.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai proiectului    -

EXTINDERE SI MANSARDARE CLĂDIRI - SEDIU ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR ”

l.VALOAREA TOTALA (inclusiv TVA )

din care :

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiecte

-    aite cheltuieli

1.228.495 LEI


1.052.587 LEI 35.508 LEI 66.219 LEI 74.181 LEI


2.EȘALONAREA INVESTIȚIEI

- Anul 1


ÎNV

C+M


612,219 LEI

526.000 LEIÎNV    616.276 LEI

C-M    526.587 LEI

3.CAPACITATI

-    Mansardare corp B

-    .Mansardare corp C

-    Construcție noua P+l - Corp E

-    Parcaj acoperit

212 mp 208 mp 111 mp 12 locuri