Hotărârea nr. 266/2006

HOTARAREnr. 266 din 2006-11-02 HOTARIRE 266 din 02/11/2006 PRIVIND DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICA A LUCRARII DE INTERES LOCAL "PENETRATIE SPLAIUL INDEPENDENTEI-CIUREL-AUTOSTRADA BUCURESTI-PITESTI" SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 28/2015
HOTARARE nr. 266 din 2/11/2006
HOTARIRE 266 din 02/11/2006

HOTARIRE    266 din 02/11/2006

PRIVIND DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICA A LUCRARII DE INTERES LOCAL "PENETRATIE SPLAIUL INDEPENDENTEI-CIUREL-AUTOSTRADA BUCURESTI-PITESTI"

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind declararea de utilitate publica a lucrarii de interes local Penetratie Splaiul Independentei-Ciurel-Autostrada Bucuresti-Pitesti

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul  Directiei Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulatiei;

Vazand raportul Comisiei de Transporturi si de Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti ;

                In baza Hotararii C.G.M.B. nr.269/2000, Hotararii C.G.M.B. 151/27.06.2006 si a Dispozitiei  nr. 730/2006 a  Primarului General  al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica si ale art. 22 din H.G.R. nr. 583/1994 de aprobarea a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrari de interes national sau de interes local;

In temeiul art. 38 alin.2 lit. c, d, alin 6 lit. a, pct. 13 art. 46 alin. 21 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea 286/2006

 

CONSILIUL  GENERAL  AL  MUNICIPIULUI  BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se declara de utilitate publica lucrarea de interes local ”Penetratie Splaiul Independentei-Ciurel-Autostrada Bucuresti-Pitesti’’, sector 6, conform procesului verbal pentru consemnarea cercetarii prealabile prezentat in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Expropriatorul este Municipiul Bucuresti.

Art.3 - Prezentul act de declarare a utilitatii publice va fi adus la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei Municipiului Bucuresti, Primariei sector 6 si prin publicitate in presa locala.

Art.4 - Directia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulatiei, Directia Utilitati Publice, Directia Evidenta Imobiliara si Cadastrala, Directia Juridic Contencios Legislatie, Directia Financiar Contabilitate, Directia Investitii si Directia Achizitii, Concesionari si Contracte vor intocmi planurile si lista cuprinzand proprietarii terenurilor si constructiilor ce se vor expropria precum si a ofertelor de despagubire pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 02.11.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 02.11.2006

Nr. 266

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative


pentru consemnarea rezultatului cercetării prealabile in vedera declarării utilitarii publice a lucrării de interes local - Penetrație splaiul Independentei - Ciurel -Autostrada Buc.-Pitești

Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile in vederea declarării utilității publice, numita prin Dispoziția PRIMARULUI GENERAL nr.730/2006 - Anexa I -întrunită in ședința legal constituita, da sediul Primăriei Municipiului București in data de.....oct.2006.

Din numărul total de 5(cinci)membri, au fost prezenti: _5(cinci)_

Comisia s-a intrunit in ședința legal constituita la următoarele date :

....oct.2006

Comisia a efectuat cercetarea la fata locului la data de

nu e cazul.

REZULTATUL CERCETĂRII PREALABILE

a)Elementele care justifica interesul local : - redistribuirea fluxurilor de circulație din zona si reducerea distantei si a timpilor de circulație pe zona de nord prin fluidizarea traficului,

b)Avantajele economico sociale, ecologice sau de orice alta natura care susțin necesitatea lucrării: scăderea consumului de carburanți la mijloacele auto prin fluidizarea traficului in accord cu normele UE, si cu obiectivele de dezvoltare ale municipiului enunțate in PUG,

cjmotivele pentru care lucrarea nu poate fi realizata pe alte cai decât prin expropriere: traseul propus a se moderniza, completează in interiorul municipiului legătură auto ia ieșirea spre Pitești eliminând circulația de tranzit din zona de locuit.

• d) Lucrarea se inscrie in documentația P.U.G.-municipiul București.secțiunea de rețele stradale si de transport, - aprobat prin H.C.G.M.B. 269/2000.

Comisia constata ca (nti) mnun trimite condițiile cerute de Legea nr. 33/1994. se propune Consiliului General al .vIWlcipiului București ca lucrarea : Penetrație splaiul Independentei - Ciurel - Autostrada Buc.-Pitești, sa (nu) fie declarata de utilitate publica de interes local, avand ca expropriator : Primăria Municipiului București -prin - DIRECȚIA TRANSPORTURI, DRUMURI SI SISTEMATIZAREA CIRCULAȚIEI    ,