Hotărârea nr. 265/2006

HOTARAREnr. 265 din 2006-11-02 HOTARIRE 265 din 02/11/2006 PRIVIND DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICA A LUCRARII DE INTERES LOCAL "STRAPUNGERE BD. NICOLAE GRIGORESCU-SPLAI DUDESCU"
HOTARIRE nr. 265 din 2/11/2006
HOTARIRE 265 din 02/11/2006

HOTARIRE    265 din 02/11/2006

PRIVIND DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICA A LUCRARII DE INTERES LOCAL "STRAPUNGERE BD. NICOLAE GRIGORESCU-SPLAI DUDESCU"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind declararea de utilitate publica a lucrarii de interes local

„Strapungere Bd. Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu”

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulatiei;

Vazand raportul Comisiei Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In baza Hotararii C.G.M.B. nr. 269/2000 si Hotararii C.G.M.B. nr. 151/2006 si a Dispozitiei Primarului General nr. 730/2006 ;

In conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica si ale art. 22 din H.G. nr. 583/1994 de aprobarea a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrari de interes national sau de interes local ;

In temeiul art.38 alin.2 lit.”c” si lit. “d”, alin.6 lit. “a” pct.13 si art. 46 alin. 21 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006

 

CONSILIUL  GENERAL  AL  MUNICIPIULUI  BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se declara de utilitate publica lucrarea de interes local ”Strapungere Bd. Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu”, sector 3, conform procesului verbal pentru consemnarea cercetarii prealabile prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2  Expropriatorul este Municipiul Bucuresti.

Art.3 Prezentul act de declarare a utilitatii publice va fi adus la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei Municipiului Bucuresti, Primariei sector 3 si prin publicitate in presa locala.

Art.4 Directia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulatiei, Directia Utilitati Publice, Directia Evidenta Imobiliara si Cadastrala, Directia Juridic Contencios si Legislatie, Directia Financiar Contabilitate, Directia Investitii si Directia Achizitii, Concesionari, Contracte vor intocmi planurile si lista cuprinzand proprietarii terenurilor si constructiilor ce se vor expropria precum si a ofertelor de despagubire pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 02.11.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 02.11.2006

Nr. 265

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

,    /# rtcbtib /ii >

. ,,    -I,    , ,, ..,,, . „-


(eC^


HBMĂ3&&BAU SUCOBSȘ


• fj:;    i..: .'^jiNȘPOR î'ti('i!,OA’JS/iURi.

di<i \ i^jUAi ;^i4^i£A\GiRvJțjLÂ ; lei X .W ’

..........p


r-................vr


j ZOO-A Luna.........V.L...........Ziua...


H E, !3 2 *3 â ti i ■ SECRETAR SĂTUL o CERCETARE PREĂL&E


PROCES VERBALpentru consemnarea rezultatului cercetării prealabile in vedera declarării utilitarii publice a lucrării de interes local - Penetrație si racord Splaiul Dudescu - Bdul N Grigorescu

Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile in vederea declarării utilitatii publice, numita prin Dispoziția PRIiMARULUI GENERAL nr.730/2006 - Anexa 1 -intrunita in ședința legal constituita, la sediul Primăriei Municipiului București in data de 11 oct 2006.

Din numărul total de 5(cinci)membri. au fost prezenti : - 5(cinci)

Comisia s-a intrunit in ședința legal constituita la următoarele date :

25 Februarie 2005 si 8 martie 2005

Comisia a efectuat cercetarea la fata locului la data de ; - nu e cazul

REZULTATUL CERCETĂRII PREALABILE

a)    Elementele care justifica interesul local : Penetrație si racord Splaiul Dudescu - Bdul N Grigorescu, face parte integranta din lucrările de modernizare a sistemului de circulație a municipiului București, si privește dezvoltarea si fluentizarea circulației rutiere a municipiului

b)    Avantajele economico sociale, ecologice sau de orice aita natura care susțin necesitatea lucrării : modernizarea sistemului de circulație, corelează Planul de .Amenajare a Teritoriului National - Secțiunea Cai de Comunicație- aprobat de Guvernul ROMÂNIEI..normele UE si obiectivele de dezvoltare ale municipiului enunțate in PUG.

cjmotiveie pentru care lucrarea nu poate fi realizata pe alte cai decât prin expropriere: modificarea traseului permite realizarea fluentizarii circulației prin traversarea intr-o zona ce se va structura in accord cu intențiile declarate in PUG si diminuează costurile de execuție.

d) Lucrarea se inscrie in documentația P.U.G.-municipiul București- aprobat prin H.C.G.M.B. 269/2000.. secțiunea de cai de comunicație

Comisia constata ca sunt intrunite condițiile cerute de Legea nr. 33/1994 si se propune Consiliului General al Municipiului București ca lucrarea - Penetrație si racord Splaiul Dudescu - Bdul N Grigorescu sa (nu) fie declarata de utilitate publica de interes local, avand ca expropriator : Primăria Municipiului București - prin - Direcția Transporturi Drumuri si Sistematizarea Circulației.

Rezultatul cercetării prealabile a fost adoptat cu    voturi pentru,

C voturi contra si _abțineri.

Președinte

Arh. Adrian Bold -Arhitect Sef al Municipiului București

A3Ș    !

Membru

Toma Tudor - reprezentant CGMB

Membru

Oprisan Ion - reprezentant C GMB

Membru

Valeriu Ilie - DTDSC - PMB

Membru

Andrei Creci - Sef serviciu D.J.C.L. - PMB