Hotărârea nr. 264/2006

HOTARAREnr. 264 din 2006-11-02 HOTARIRE 264 din 02/11/2006 PRIVIND DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICA A LUCRARII DE INTERES LOCAL "PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA-DOMNESTI"
HOTARIRE nr. 264 din 2/11/2006
HOTARIRE 264 din 02/11/2006

HOTARIRE    264 din 02/11/2006

PRIVIND DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICA A LUCRARII DE INTERES LOCAL "PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA-DOMNESTI"

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind declararea de utilitate publica a lucrarii de interes local

„Penetratie Prelungirea Ghencea - Domnesti”

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulatiei;

Vazand raportul Comisiei Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti ;

In baza Hotararii C.G.M.B. nr. 269/2000 si Hotararii C.G.M.B. nr. 151/2006 si a Dispozitiei Primarului General nr. 730/2006 ;

In conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica si ale art. 22 din H.G. nr. 583/1994 de aprobarea a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrari de interes national sau de interes local ;

In temeiul art.38 alin.2 lit.”c” si lit. “d”, alin.6 lit. “a” pct.13 si art. 46 alin. 21 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE

 

Art.1 Se declara de utilitate publica lucrarea de interes local ”Penetratie Prelungirea Ghencea - Domnesti”, sector 6, conform procesului verbal pentru consemnarea cercetarii prealabile prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2  Expropriatorul este Municipiul Bucuresti.

Art.3 Prezentul act de declarare a utilitatii publice va fi adus la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei Municipiului Bucuresti, Primariei sector 6 si prin publicitate in presa locala.

Art.4 Directia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulatiei, Directia Utilitati Publice, Directia Evidenta Imobiliara si Cadastrala, Directia Juridic Contencios si Legislatie, Directia Financiar Contabilitate, Directia Investitii si Directia Achizitii, Concesionari, Contracte vor intocmi planurile si lista cuprinzand proprietarii terenurilor si constructiilor ce se vor expropria precum si a ofertelor de despagubire pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 02.11.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 02.11.2006

Nr. 264

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

pentru consemnarea rezultatului cercetării prealabile in vedera declarării utilitatii publice a lucrării de interes local - Penetrație prelungirea Ghencea - Domnești - sector 6.

Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile in vederea declarării utilitatii publice, numita prin Dispoziția PRIMARULUI GENERAL nr.730/2006 - Anexa I -intrunita in ședința legal constituita, la sediul Primăriei Municipiului București in data de.....oct.2006.

Din numărul total de 5(cinci)membri. au fost prezenti: _5(cinci)_

Comisia s-a intrunit in ședința legal constituita ia următoarele date :

....oct.2006

Comisia a efectuat cercetarea la fata locului la data de :

nu e cazul     .

REZULTATUL CERCETĂRII PREALABILE

a)Elementele care justifica interesul local : - redistribuirea fluxurilor de circulație si reducerea distantei si a timpilor de circulație pe direcția est-vest prin fluidizarea traficului, crearea a aproximativ 1000 de noi locuri de munca.

bjAvantajele economico sociale, ecologice sau de orice alta natura care susțin necesitatea lucrării: scăderea consumului de carburanți ia mijloacele auto prin fluidizarea traficului in accord cu normele UE. si cu obiectivele de dezvoltare ale municipiului enunțate in PUG.

cjmotivele pentru care lucrarea nu poare fi realizata pe alte cai decât prin expropriere:traseul propus a se moderniza, completează in interiorul municipiului legătură auto cu zona de vest in direcția Craiova.

d) Lucrarea se inscrie in documentația P.U.G.-municipiul 3ucuresti.secțiunea de rețele stradale si de transport. - aprobat prin H.C.G.M.B. 269/2000.

Comisia constata ca (nxij^șuntjntrunite condițiile cerute de Legea nr. 33/1994. se propune Consiliului GeneratTarMunicipiului București ca lucrarea : Penetrație prelungirea Ghencea - Domnești - sector 6, sa (nu) fie declarata de utilitate publica de interes local, avand ca expropriator : Primăria Municipiului București - prin -DIRECȚIA TRANSPORTURI DRUMURI SI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

Rezultatul cercetării prealabile a fost adoptat cu _5(cinci)_ voturi

pentru._0_voturi contra._0_abțineri.    ’