Hotărârea nr. 262/2006

HOTARAREnr. 262 din 2006-11-02 HOTARIRE 262 din 02/11/2006 PRIVIND DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICA A LUCRARII DE INTERES LOCAL "DUBLAREA DIAMETRALEI N-S PE TRONSONUL BUZESTI-BERZEI-VASILE PARVAN, ETAPA 1 DIN TRONSONUL BUZESTI-BERZEI-VASILE PARVAN-B.P. HASDEU-URANUS-CALEA RAHOVEI" CONFORM DOSARULUI NR. 52455/3/2010, INSTANTA DE JUDECATA A CURTII DE APEL BUCURESTI-SECTIA A VIII CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, LA DATA DE 16.06.2011, A DECIS IREVOCABIL SUSPENDAREA EXECUTARII H.C.G.M.B NR. 262/02.11.2006 PRIVIND DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICA A LUCRARII DE INTERES LOCAL "DUBLAREA DIAMETRALEI N-S PE TRONSONUL BUZESTI-BERZEI-VASILE PARVAN- B.P. HASDEU-URANUA-CALEA RAHOVEI" PANA LA PRONUNTAREA INSTANTEI DE FOND. EXPIRAREA DURATEI SUSPENDARII, PANA LA PRONUNTAREA INSTANTEI DE FOND CE A FOST INVESTITA CU SOLUTIONAREA CERERII DE ANULARE A H.C.G.M.B NR. 262/02.11.2006 IN DOSARUL NR. 30021/3/2011AFLAT PE ROLUL TRIBUNALULUI BUCURESTI-SECTIA A IX A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, CU TERMEN DE JUDECATA LA DATA DE 28 MARTIE 2012, CONFORM CITATIEI TRIBUNALULUI BUCURESTI DIN DATA DE 02 MAI 2011.
HOTARARE nr. 262 din 2/11/2006
HOTARIRE 262 din 02/11/2006

HOTARIRE    262 din 02/11/2006

PRIVIND DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICA A LUCRARII DE INTERES LOCAL "DUBLAREA DIAMETRALEI N-S PE TRONSONUL BUZESTI-BERZEI-VASILE PARVAN, ETAPA 1 DIN TRONSONUL BUZESTI-BERZEI-VASILE PARVAN-B.P. HASDEU-URANUS-CALEA RAHOVEI"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

H O T A R A R E

privind declararea de utilitate publica a lucrarii de interes local

Dublarea Diametralei N-S pe Tronsonul Buzesti – Berzei – Vasile Parvan, etapa 1 din tronsonul Buzesti – Berzei – Vasile Parvan – B.P.Hasdeu – Uranus – Calea Rahovei

 

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulatiei;

Vazand raportul Comisiei de Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In baza Hotararii CGMB nr.269/2000, Hotararii CGMB nr.151/2006 si a Dispozitiei Primarului General nr.730/2006;

In conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica si ale art. 22 din H.G. nr. 583/1994 de aprobarea a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrari de interes national sau de interes local;

In temeiul art.38 alin.2 lit.”c” si  lit.”d”, alin.6 lit.”a” pct.13 si art.46 alin.21 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL  GENERAL  AL  MUNICIPIULUI  BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se declara de utilitate publica lucrarea de interes local ”Dublarea Diametralei N-S pe Tronsonul Buzesti – Berzei – Vasile Parvan, etapa 1 din tronsonul Buzesti – Berzei – Vasile Parvan – B.P.Hasdeu – Uranus – Calea Rahovei”, sectoarele 1, 5 si 6, conform Procesului verbal pentru consemnarea cercetarii prealabile prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art.2  Expropriatorul este Municipiul Bucuresti.

 

Art.3 Prezentul act de declarare a utilitatii publice va fi adus la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei Municipiului Bucuresti, Primariei sector 1, Primariei sector 5, Primariei sector 6 si prin publicitate in presa locala.

 

Art.4 - Directia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulatiei, Directia Utilitati Publice, Directia Evidenta Imobiliara si Cadastrala, Directia Juridic, Contencios, Legislatie, Directia Financiar, Contabilitate, Directia Investitii si Directia Achizitii, Concesionari si Contracte vor intocmi planurile si lista cuprinzand proprietarii terenurilor si constructiilor care se vor expropria, precum si a ofertelor de despagubire pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 02.11.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 02.11.2006

Nr. 262

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 


pentru consemnarea rezultatului cercetării prealabile in vedera declarării utilitatii publice a lucrării de interes local - Dublare diametralei N-S pe tronsonul Buzesti - Berzei - Vasile Parvan, etapa I din Buzesti - Berzei - Vasile Parvan - BP Hasdeu - Uranus - calea Rahovei

Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile in vederea declarării utilitatii publice, numitarprin Dispoziția PRIMARULUI GENERAL nr.730/2006 - Anexa I -Întrunită in ședința legal constituita, la sediul Primăriei Municipiului București in data de 11 oct.2006.

Din numărul total de 5(cinci')membri, au fost prezenti: _5(cinci)_.

Comisia s-a întrunit in ședința legal constituita la următoarele date :

11.oct.2006

Comisia a efectuat cercetarea la fata locului la data de :

nu e cazul

REZULTATUL CERCETĂRII PREALABILE

a)Elementele care justifica interesul local : - redistribuirea fluxurilor de circulație din zona centrala si reducerea distantei si a timpilor de circulație pe direcția nord-sud prin fluidizarea traficului.

b) Avantajele economico sociale, ecologice sau de orice alta natura care susțin necesitatea lucrării: scăderea consumului de carburanți la mijloacele auto prin fluidizarea traficului in accord cu normele UE. si cu obiectivele de dezvoltare ale municipiului enunțate in PUG,

c (motivele pentru care lucrarea nu poate fi realizata pe alte cai decât prin expropriere:traseui propus a se moderniza, completează in interiorul municipiului legătură auto intre piața Victoriei si Palatul Parlamentului.

d) Lucrarea se inscrie in documentația P.U.G.-municipiul București.secțiunea de rețele stradale si de transport. - aprobat prin H.C.G.M.B. 269/2000.

Comisia constata ca pjtfj^nfintrunite condițiile cerute de Legea nr. 33/1994, se propune Consiliului General al Municipiului București ca lucrarea : Dublare diametralei N-S pe tronsonul Buzesti - Berzei - Vasile Parvan, etapa I din Buzesti -Berzei - Vasile Parvan - BP Hasdeu - Uranus - calea Rahovei, sa (nu) fie declarata de utilitate publica de interes local, avand ca expropriator : Primăria Municipiului București - prin - DIRECȚIA TRANSPORTURI, DRUMURI SI SISTEMATIZAREA CIRCULAȚIEI

Rezultatul cercetării prealabile a fost adoptat cu _5(cinci)_ voturi