Hotărârea nr. 261/2006

HOTARAREnr. 261 din 2006-11-02 HOTARIRE 261 din 02/11/2006 PRIVIND EXCLUDEREA DIN LISTA SPATIILOR COMERCIALE SI PRESTARI SERVICII CARE SE VAND IN TEMEIUL LEGII NR. 550/2002 A SPATIULUI SITUAT LA PARTERUL IMOBILULUI DIN BDUL REGINA ELISABETA NR. 42, SECTOR 5 SI INTRAREA ZALOMIT NR. 5, SECTOR 1 (LIMITA DE SECTOARE) SI PREDAREA ACESTUIA DE CATRE ADMIINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR CATRE PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA AMENAJARII UNUI NOU SPATIU IN CARE VA FUNCTIONA CENTRUL DE INFORMARE SI DOCUMENTARE PENTRU RELATII CU CETATENII AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARIRE nr. 261 din 2/11/2006
HOTARIRE 261 din 02/11/2006

HOTARIRE    261 din 02/11/2006

PRIVIND EXCLUDEREA DIN LISTA SPATIILOR COMERCIALE SI PRESTARI SERVICII CARE SE VAND IN TEMEIUL LEGII NR. 550/2002 A SPATIULUI SITUAT LA PARTERUL IMOBILULUI DIN BDUL REGINA ELISABETA NR. 42, SECTOR 5 SI INTRAREA ZALOMIT NR. 5, SECTOR 1 (LIMITA DE SECTOARE) SI PREDAREA ACESTUIA DE CATRE ADMIINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR CATRE PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA AMENAJARII UNUI NOU SPATIU IN CARE VA FUNCTIONA CENTRUL DE INFORMARE SI DOCUMENTARE PENTRU RELATII CU CETATENII AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

H O T A R A R E

privind excluderea din lista spatiilor comerciale si de prestari servicii care se vand in temeiul Legii nr.550/2002 a spatiului situat la parterul imobilului din B-dul. Regina Elisabeta nr.42, sector 5 intr.Zalomit nr.5 sector 1 (limita de sectoare) si predarea acestuia de catre Administratia Fondului Imobiliar catre Primaria Municipiului Bucuresti in vederea amenajarii unui nou spatiu in care va functiona Centrul de Informare si Documentare pentru Relatii cu Cetatenii al Primariei Municipiului Bucuresti

 

 

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si Raportul  comun al Directiei Relatii Publice si Informare si al Directiei Administrativ Transport;

            Vazand raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul art. 38 alin.2 lit.”c” si art. 46 alin.21 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1-  Se aproba excluderea spatiului  situat  la  parterul imobilului din B-dul. Regina Elisabeta nr.42, sector 5 si Intr.Zalomit nr.5 sector 1 (limita de sectoare), precum si a unei parti din subsol, identificate conform planurilor din anexele 1A si 1B, din lista spatiilor comerciale si de prestari servicii care se vand in temeiul Legii nr.550/2002, aprobata prin Hotararea C.G.M.B. nr.109/2003.

           

Art.2- Spatiul prevazut la art.1 va fi predat de catre Administratia Fondului Imobiliar catre Primaria Municipiului Bucuresti, pe baza de protocol de predare-primire, preluarea realizandu-se la valoarea de inventar, in vederea amenajarii, unde va functiona Centrul de Informare si Documentare pentru Relatii cu Cetatenii al Primariei Municipiului Bucuresti-Directia Relatii Publice si Informare.

           

Art.3- Anexele 1A si 1B fac parte integranta din prezenta hotarare.

           

Art.4- Directiile diin cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 02.11.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 02.11.2006

Nr. 261

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative