Hotărârea nr. 260/2006

HOTARAREnr. 260 din 2006-11-02 HOTARIRE 260 din 02/11/2006 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI PENTRU EFICIENTA ENERGETICA
HOT. 260 02/11/2006
HOTARIRE 260 din 02/11/2006

HOTARIRE    260 din 02/11/2006

PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI PENTRU EFICIENTA ENERGETICA

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind constituirea Comisiei pentru Eficienta Energetica

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul  Directiei de Investitii prin care se propune constituirea Comisiei pentru Eficienta Energetica;

            Vazand raportul Comisiei de Utilitati Publice si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor Legii nr.260/2006 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.187/2005 pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit.”d”, alin.6 lit.”a” pct.14 si art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

            Art.1- Se constituie Comisia pentru Eficienta Energetica avand urmatoarea componenta:

Presedinte -      Viceprimar –                                                     Gheorghe Razvan Murgeanu

Membru -         Directia Cabinet Primar Genera l-                      Vladimir Sommer

Membru -         Directia de Investitii-Director Executiv -            Bogdan Sosoaca

Membru -         Directia Utilitati Publice-Director Executiv - Valentin Stanescu

Membru -         Directia Buget-Director Executiv -                    Dumitru Buzduga

Membri -          experti de specialitate si reprezentanti ai Ligii Asociatiilor de Proprietari.

           

Art.2- Comisia prevazuta la art.1 are urmatoarele atributii:

                        -urmarirea realizarii inventarierii cladirilor ce urmeaza a fi incluse in programele anuale;

                        -analizarea propunerilor primite de la Consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6 pentru programele anuale si transmiterea la Ministerul Transporturilor Constructiilor si Turismului;

                        -transmiterea catre Consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6 a programului anual aprobat de Ministerul Transporturilor Constructiilor si Turismului inclusiv fondurile constituite din alocatii de la bugetul de stat si destinate expertizarii, elaborarii proiectelor si executiei lucrarilor;

                        -cu sprijinul comisiilor constituite in cadrul sectoarelor, pune la dispozitia Ministerului Transporturilor Constructiilor si Turismului datele si documentele necesare fundamentarii programelor anuale, conform Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.174/2002.

           

Art.3- Activitatea de secretariat a Comisiei, precum si relatiile cu comisiile similare constituite in cadrul Consiliilor locale ale sectoarelor ca si legatura  cu Ministerul Transporturilor Constructiilor si Turismului se vor realiza prin Directia de Investitii.

           

Art.4- Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de  02.11.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 02.11.2006

Nr. 260