Hotărârea nr. 258/2006

HOTARAREnr. 258 din 2006-11-02 HOTARIRE 258 din 02/11/2006 PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE PROPRIETATE INTRE TERENUL IN SUPRAFATA DE 21,67 M.P., SITUAT IN STR. SERG. PAMFIL NASTASE NR. 21, SECTOR 2, PROPRIETATEA DOMNILOR FLORIN IONESCU SI ALEXANDRU FLORIN IONESCU SI O PARCELA IN SUPRAFATA DE 21,67 SITUATA IN STR. SERG. PAMFIL NASTASE, SECTOR 2, APARTINAND MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARIRE nr. 258 din 2/11/2006
HOTARIRE 258 din 02/11/2006

HOTARIRE    258 din 02/11/2006

PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE PROPRIETATE INTRE TERENUL IN SUPRAFATA DE 21,67 M.P., SITUAT IN STR. SERG. PAMFIL NASTASE NR. 21, SECTOR 2, PROPRIETATEA DOMNILOR FLORIN IONESCU SI ALEXANDRU FLORIN IONESCU SI O PARCELA IN SUPRAFATA DE 21,67 SITUATA IN STR. SERG. PAMFIL NASTASE, SECTOR 2, APARTINAND MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea schimbului de proprietati intre terenul in suprafata de 21,67 mp., situat in Str.Serg. Pamfil Nastase nr.21, sector 2, proprietatea Domnilor Florin Ionescu si Alexandru Florin Ionescu si o parcela in suprafata de 21,67 situata in Str.Serg. Pamfil Nastase, sector 2, apartinand municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul comun al Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala si Directiei Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Vazand raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit.”c”, art.46 alin.21 si art.123 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 - Se aproba schimbul de proprietati intre terenul in suprafata de 21,67 mp., situat in Str.Serg. Pamfil Nastase nr.21, sector 2, proprietatea Domnilor Florin Ionescu si Alexandru Florin Ionescu si o parcela in suprafata de 21,67 mp. situata in Str.Serg. Pamfil Nastase, sector 2, apartinand municipiului Bucuresti.

            Terenurile se identifica potrivit schitei intocmite de autorizat ONCGC-Ing. Stancu Marius Catalin, conform anexei nr.1.

Art.2 - Se insuseste evaluarea efectuata de Directia Achizitii, Concesionari si Contracte, constand in fisa de calcul pentru loturile 1, 2, 3 si fisa de calcul pentru lotul 4, prezentate in anexa nr.2.

            Art.3 - Anexele nr.1 si nr.2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.4 - Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 02.11.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 02.11.2006

Nr. 258

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

w. 3 A

Am 2AârmY V    v ^C’^'ywy =

5eU^Ul    AA    '    A^2Â^^'

SOSEAUA ȘTEFAN CEL MARE

Am î ,-Aj


FAMFJL
Pentru terenul situat in Str. Sergent Pamfil Nastase nr. 21, sector 2 In suprafața de ...2,58+16,14+3,04=21,76 mp... coeficient...l....(M)

1. AMPLASAMENT: zona.........”11 ”............RON/mp......222,20 (A)

2. DOTĂRI TEHNICO-EDILITARE

DOTARE    1

1

ARE

POZIȚIA

COEFICIENT %

VALOARE

APA CANAL    i

Da

La gard

16.7

s

37.11

TERMOFICARE    i

Da

La gard

16,7

T

37,11

GAZE-NATURALE |

Da

La gard

6,7

G

14,89

ELECTRICITATE |

Da

La gard

6.7

E

14.89

DRUMURI    !

Da

Modernizate

16,7

D

37,11

TELEFON    I

Da

La gard

3,4

Tf

7,56

3.    NATURA TERENULUI - ..normal de fundare... coeficient......I..................(F)

4.    REGIM DE ÎNĂLȚIME.......P+2E.........    coeficient......1....................(H)

5.    UTILIZARE ..................locuințe.......    coeficient.......2....................(U)

FORMULA DE CALCUL:

* Valoare lei/mp. (v)

V=(A+S+T+G+E+D+Tf) x M x F x H x U = 742 RON/mp. (211 EURO/mp)

Valoare totala (V) V=v x suprafața terenului = 16.146 RON (4.581 Euro)

* Prețul a fost calculat la un curs valutar de 3,5248 RON/EURO.

Pentru terenul situat in Str. Sergent Pamfîl Nastase nr. 21, sector 2 In suprafața de ...21,76 mp... coeficient...l....(M)

1. AMPLASAMENT: zona.........” II ”............RON/mp......222,20 (A)


3.    NATURA TERENULUI - ..normal de fundare... coeficient......1................-..(F)

4.    REGIM DE ÎNĂLȚIME.......P+2E.........    coeficient......I....................(H)

5.    UTILIZARE ..................locuințe.......    coeficient.......2....................(U)

FORMULA DE CALCUL:

♦    Valoare iei/mp. (v)

V=(A+S+T+G+E+D+Tf) x M x F x H x U = 742 RON/mp. (211 EURO/mp)

•    Valoare totala (V) V=v x suprafața terenului = 16.146 RON (4.581 Euro)