Hotărârea nr. 257/2006

HOTARAREnr. 257 din 2006-11-02 HOTARIRE 257 din 02/11/2006 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A PROPUNERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILELOR SITUATE IN STR. ANTIAERIANA NR. 6, SECTOR 5 SI BDUL GHENCEA NR. 45, SECTOR 6, DIN PROPRIETATEA STATULUI IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARIRE nr. 257 din 2/11/2006
HOTARIRE 257 din 02/11/2006

HOTARIRE    257 din 02/11/2006

PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A PROPUNERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILELOR SITUATE IN STR. ANTIAERIANA NR. 6, SECTOR 5 SI BDUL GHENCEA NR. 45, SECTOR 6, DIN PROPRIETATEA STATULUI IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind inaintarea catre Guvernul Romaniei a propunerii de emitere a unei Hotarari de Guvern privind transmiterea imobilelor situate in Str. Antiaeriana nr.6, sector 5 si Bdul. Ghencea nr.45, sector 6, din proprietatea statului in proprietatea municipiului Bucuresti

 

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala;

            Vazand raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit.”c”, art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 Se aproba inaintarea catre Guvernul Romaniei a propunerii de emitere a unei Hotarari de Guvern privind transmiterea imobilelor situate in Str. Antiaeriana nr.6, sector 5, cu teren in suprafata de 1.040.614,43 mp. si Bdul. Ghencea nr.45, sector 6, cu teren in suprafata de 77.404,07 mp., identificate potrivit anexelor la prezenta hotarare, din proprietatea privata a statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale in proprietatea privata a Municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

            Art.2 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 02.11.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 02.11.2006

Nr. 257

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

Iudehil_

Jnitatea adniinîstrntiv-teritorisda

AtdSIRUTA_179 196______7

L'otl infravilan/eittravilan 2


BUCUREȘTI


SECTOR 6


FIȘA CORPULUI DE PROPIETATE

din Bd. GHENCEA nr, 43 A , sector 6, București


SCHIȚA CORPULUI DE PROPRIEI ATE


Anexei HCGMB ftf. Z5F/o2.


Secțiune plan/nomenclntura Nr. sector cadastral


Nr. cadastral al corpului de proprietate Nr. car te funciara
A DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

Parcela

Categoria fie folosința

Cod grupa destinație

Suprafața din niasHratnri . tel .

Clasa de calitate

Zona In cadrul localii ații

Mențiuni

1

2

3

4

5

6

7

1

Cc

TDÎ

77 404,07

TOTAL

77 404,07


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCriI

Nr. corp clădire/ construcție

Denumire

Suprafața construita la sol [mpl

Cod grupa destinație

Mențiuni

.1 1

2

3

4

5

1

Construcții

11 259,83

(suprafața din măsurători)

A

fcjTOTAL

11 259,83


c Date referitoare la proprietar


Nr.

crt.

Nume/Denumire proprietar

Doniiciliu/Sediu proprietar

Cod numeric personal/Cod SIRUES

Tipul actului de proprietate, nr. si data înregistrarii/eliberarii

Cod grupa proprietate

Suprafața din act

Ln?pJL

Modul de deținere Teren/Constructie

Mențiuni

Teren

Construcție

Exclusiv

Indiviziune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

STATUL ROMÂN

(ÎN ADMINISTRAREA MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE)

str. Izvor nr. 3-5, sector 5, București

CARTE DE HOTĂRNICIE avizalg de Tribunalul ILFOV, Sec|ia a IV-a la 11.05.1940

PROCES VERBAL DE CONSTATARE nr. A56 din 15.01.1996

PJ

NTOCMIT: /sTAțIe ALEXANDRU

DATA:VERIFICAT:WCG.iKfe


Localitatea: UUSUREȚTI

Unitatea admtntstrattv-teritortală SECTORUL 6 CodSIRUTA: 179 196 Cod tntrayilan/extravilan:

SCHIȚA CORPULUI DE PROPRIETA TE


PIȘA CORPULUI L>E PROPRIETATE din municipiul București, Șoseaua Antiaeriană, nr.38, Cazarma 320


Sec)tune plan/nomenclatură J7-18-H, l, L, K Nr. sector cadastral    19-2011,...N; 21-22H...

Nr. cadastral al corpului de proprietate J& cj {Nr.

parcelă

Categoria de folosln/ă

Cod grupă destinație

Suprafafa din niăs.(mp)

Clase?

de

calitate

. localitcUtl ,h L 7 -Ui UT

ccdjjLo^^*- L

a    Mențiuni

hcJOLUMtt^ £>CG i

ICc

Curți construcții

TDS

130 080.24

'.Qlfp P-NCUTl

not c-i(    ’i

2Cc

Curți construcții

TDS

22 898.93

........_

3Cc

Curți construcții

TDS

144 821.00

4Cc

Curți construcții

TDS

21123.33

5Pș

Pășune

TDS

701 691.93

___ .../

1

TOTAL

1 040 614.93

.... J


B. DATE REFERITOARE IA CONSTRUCȚII

ÂZr. corp clădire/ cont truc fia

Denumire

Suprafafă construită la sol

Cod grupă destinație

Menfiuiti

Tabele anexate

TOTAL

22974.83


C. DATE REFERITOARE LA PROPRIETAR


Nr.

cri.


Nume/De num! re proprietar


Sediu

proprietar


Cod

SIRUES


STATUL ROM (IN ADMLNlȘfrffâtiA IN / jj MINISTERUL,

NAȚh


UCUREȘT1, TșțȚtvr 3, str. I^ir.3-3


Tabele anexate


fntocmttT(E    b

NEGARĂ DĂNUV2 Cat^Go^,^77 £ A    căda^RĂ 4

\o sor"*<î>3