Hotărârea nr. 256/2006

HOTARAREnr. 256 din 2006-10-12 PRIVIND APROBAREA SOLICITARII UNEI AJUSTARI TARIFARE EXTRAORDINARE NRGATIVE, CORESPUNZATOARE INVESTITIILOR MUNICIPALITATII IN ARIA DE RESPONSABILITATE CONTRACTUALA A CONCESIONARULUI SC APA NOVA BUCURESTI S.A.
HOTARIRE nr. 256 din 12/10/2006
HOTARIRE nr. 256 din 12/10/2006

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea solicitarii unei Ajustari Tarifare Extraordinare Negative, corespunzatoare investitiilor Municipalitatii in aria de responsabilitate contractuala a concesionarului

SC APA NOVA BUCURESTI S.A.

 

Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali;

Vazand Raportul ARBAC, prin care Consiliul General al Municipiului Bucuresti este informat despre necesitatea compensarii clientilor S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A., utilizatori ai serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare din Municipiul Bucuresti, printr-o Ajustare Tarifara Extraordinara (ExTa) negativa, corespunzatoare scaderii cheltuielilor concesionarului de asigurare a nivelelor de servicii si de prestare a serviciilor, datorata investitiilor Municipalitatii in aria de responsabilitate contractuala a concesionarului, care au loc de la data licitatiei si pana la finele anului 2005, in aplicarea prevederilor clauzei 5.2.(i), alin. 2 si 3 din Caietul de Sarcini al Contractului de Concesiune (CC) dintre Municipiul Bucuresti si SC APA Nova SA, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitii publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

In temeiul prevederilor art. 38, alin 2 lit.”c”, alin.5 lit.”a”, “b” si art. 46 alin. 2, din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea 286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 – Se aproba transmiterea catre Comisia de Experti a unei solicitari de ajustare tarifara (TAR) privind cererea de Ajustare Tarifara Extraordinara (ExTA) Negativa, corespunzatoare scaderii cheltuielilor concesionarului de asigurare a nivelelor de servicii si de prestare a serviciilor, datorata investitiilor municipalitatii in aria de responsabilitate contractuala a concesionarului, care au avut loc de la data licitatiei si pana la finele anului 2005, in aplicarea prevederilor legale si contractuale privind mentinerea echilibrului financiar al conesiunii.

Art.2. – ARBAC va pregati si transmite Comisiei de Experti cererea de ajustare tarifara extraordinara (ExTa) precizata la art. 1, in conformitate cu Procedurile de realizare a ajustarilor tarifare din anexa A a partii a IV-a, Tariful, din Caietul de sarcini al contractului de concesiune.

Art. 3. – Primaria Municipiului Bucuresti, primariile de sector si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. vor prezenta ARBAC, Comisiei de Experti si ANRSC toate informatiile de care dispun cu privire la investitiile realizate sau in curs.

Art.4 - Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucuresti, Primariile sectoarelor 1-6 si SC Apa Nova SA vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 12.10.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 12.10.2006

Nr.256