Hotărârea nr. 255/2006

HOTARAREnr. 255 din 2006-10-12 HOTARIRE 255 din 12/10/2006 PRIVIND INFIINTAREA TEATRULUI TINERETULUI "METROPOLIS", PRIN REORGANIZAREA SI RESTRUCTURAREA TEATRULUI DE PROIECTE CULTURALE "THEATRUM MUNDI" SE ABROGA ART. 7, 8 SI 12 PRIN HCGMB NR. 171/2009
HOTARARE nr. 255 din 12/10/2006
HOTARIRE 255 din 12/10/2006

HOTARIRE    255 din 12/10/2006

PRIVIND INFIINTAREA TEATRULUI TINERETULUI "METROPOLIS", PRIN REORGANIZAREA SI RESTRUCTURAREA TEATRULUI DE PROIECTE CULTURALE "THEATRUM MUNDI"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind infiintarea Teatrul Tineretului „Metropolis”, prin reorganizarea si restructurarea Teatrului de Proiecte Culturale „Theatrum Mundi”

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Resurse Umane;

Vazand raportul Comisiei Invatamant, Cultura, Culte si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand cont de Avizul Ministerului Culturii si Cultelor nr.2443/18.07.2006;

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr.53/2003, Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Luand act de prevederile Legii nr.504/2004 privind institutiile publice de spectacol si concerte, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art.38 alin.(1), alin.(2) lit.”a”, lit.”c”, alin.(3) lit.”b”, alin.(5) lit.”a” si art.46 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007 se infiinteaza Teatrul Tineretului „Metropolis”, serviciu public de cultura organizat ca institutie de spectacole de interes local cu personalitate juridica, prin reorganizarea si restructurarea Teatrului de Proiecte Culturale „Theatrum Mundi”, care isi inceteaza activitatea, cu aceeasi data.

Art.2. Sediul Teatrului Tineretului „Metropolis” este in str.Mihai Eminescu nr.89, sector 2, Bucuresti.

Art.3. Teatrul Tineretului „Metropolis” are ca obiect de activitate productia si reprezentarea de spectacole de teatru de catre tinerii artisti, promovarea unui teatru dinamic, neconventional, ateliere de creatie pe texte contemporane, realizarea de productii/programe proprii folosind atat colectivul artistic permanent cat si colaboratori, gazduirea productiilor realizate de tineri artisti, productii independente si alternative, programe educationale pentru tineret, precum si programe, studii sau cercetari in domeniu, sustinerea de productii/coproductii, autohtone sau universale, dramatice sau lirice, realizate de diferiti producatori in conditiile utilizarii de ansambluri artistice formate din minim 60% personal artistic sub 35 ani.

Art.4. Teatrul Tineretului „Metropolis” preia drepturile si obligatiile Teatrului de Proiecte Culturale „Theatrum Mundi”. existente la data de 30 septembrie 2006.

Art.5. Teatrul Tineretului „Metropolis” se doteaza cu o autoutilitara pentru transportul decorurilor si al materialelor necesare productiei artistice.

Art.6. Finantarea cheltuielilor Teatrului Tineretului „Metropolis” se asigura din venituri proprii, subventii acordate de la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti si alte venituri constituite potrivit legii.

Art.7. Se aproba Organigrama Teatrului Tineretului „Metropolis”, cu un numar total de 77 posturi, conform Anexei nr.1.

Art.8. Se aproba statul de functii al Teatrului Tineretului „Metropolis”, conform Anexei nr.2.

Art.9. Personalul Teatrului de Proiecte Culturale “Theatrum Mundi” se preia de catre Teatrul Tineretului „Metropolis”, doar in conditiile mentinerii functiei si gradului/treptei profesionale, conform statului de functii aprobat.

Art.10. Regulamentul de organizare si functionare al Teatrului Tineretului „Metropolis” se prezinta spre aprobare in termen de 60 de zile de la data adoptarii prezentei hotarari.

Art.11. Domnul George Vladimir Ivascu-detasat in functia de director al Teatrului de Proiecte Culturale ”Theatrum Mundi”, va indeplini atributiile functiei de director la Teatrul Tineretului „Metropolis”, pana la ocuparea acestui post prin concurs, conform legislatiei in vigoare.

Art.12. Anexa nr.1 si anexa nr.2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.13. Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, Teatrul Tineretului „Metropolis” si Teatrul de Proiecte Culturale “Theatrum Mundi” vor aduce la indeplinire prezenta hotarare.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 12.10.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 12.10.2006

Nr.255

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative


Consiliul General al Municipiului București


ORGANIGRAMA


TEATRUL TINERETULUIAnexa nr. 1 la HCGMB nr.    2006
STAT DE FUNCȚII AL TEATRULUI TINERETULUI PE ANUL 2006Nr. crt

COMPARTIMENTUL

NIVELUL

STUDIILOR

GRAD/TRAPTA

PROFESIONALA

NR. DE

POSTURI

ANEXA LA O.G. nr.3/2006 IN BAZA

CAREIA SE STABILEȘTE SALARIUL DE BAZA SI INDEMNIZAȚIA DE

CONDUCERE

FUNCȚIA

DE EXECUȚIE

DE CONDUCERE

22

Secretar public relations

I

I

IV/2b

23

Producător delegat

I

1

lV/2b

24

Impresar artistic

I

1

IV/2b

25

Consultant artistic

IA

I

lV/2b

26

Consultant artistic

IA

1

lV/2b

SERVICIUL JURIDIC,

RESURSE UMANE

27

Consilier juridic

Sef serviciu

S

I    1    Ilb, Vl/lb

COMPARTIMENT JURIDIC

28

Consilier juridic

s

I

1

Ilb

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

29

Inspector de specialitate

s

IA

1

Ilb

30

Inspector de specialitate

s

IA

1

Ilb

31

Referent

M

IA

I

Ilb

COMPARTIMENT SANATATE SI SECURITATE Ih

MUNCA

32

Inspector de specialitate

1    s

IA

1

Ilb

SERVICIUL ADMINISTRATIV, ACHIZIȚII

33

Economist

Sef serviciu

S

I

1

V/lb, Vl/lb

COMPARTIMENT ACHIZIȚII

34,

Inginer

S

specialist IA

1

V/lb

;Economist

S

I

1

V/lb

Referent

M

I

1

V/lb

r

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV, PAZA, P.S.I.

& 1

Sef formație paza, pompieri

-

1

V/2b

W,,

«Pompier

I

1

V/2b

Pompier

I

1

V/2b

îngrijitor

1

1

V/2b

41

îngrijitor

I

1

V/2b

42

îngrijitor

I

1

V/2b

43

Paznic

I

1

V/2b

44

Paznic

I

1

V/2b

SECȚIA SCENA

45

Inginer    fsef secție

S

specialist IA

1

V/lb, Vl/lb

COMPARTIMENT SCENA

Nr. crt

COMPARTIMENTUL

FUNCȚIA

NIVELUL

STUDIILOR

GRAD/TRAPTA

PROFESIONALA

NR. DE

POSTURI

ANEXA LA O.G. nr.3/2006 IN BAZA CAREIA SE STABILEȘTE SALARIUL DE BAZA SI INDEMNIZAȚIA DE CONDUCERE

DE EXECUȚIE

DE CONDUCERE

76

Casier

M

1

1

V/2b

77

Casier

M

I

1

V/2b

TOTAL

X

X

X

77

X

Notă: Nivelul salariilor de bază și al indemnizației de conducere pentru fiecare funcție este cel stabilit pe baza OG 3/2006, a metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite și a normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale, precum și pe baza Hotărârilor privind creșterile salariale și se modifică conform actelor normative apărute ulterior datei aprobării statului de funcții.

Salariile de merit se stabilesc o dată pe an prin dispoziția conducerii, conform art. 10 alineatele 1,2, 3, 4, 5 din OG nr. 3/2006.

Pentru conducătorul instituției, acordarea salariului de merit si a celorlalte drepturi de natura salariala se aproba de primarul general.

Denumirea funcțiilor de muncitori calificați este cea care corespunde muncii efectiv prestate, potrivit indicatorului tarifar de calificare (ex.: muncitor întreținere, conducător auto, zidar, zugrav, electrician, mecanic auto, etc.), structura acestor funcții urmând a fi stabilită de către Teatrul Tineretului.

Nivelul salariilor de bază corespunzător funcțiilor, gradelor și treptelor profesionale prevăzute în prezentul stat de funcții precum și al celorlalte drepturi salariale aferente se va încadra în sumele alocate prin bugetul instituției la “Titlul I - Cheltuieli de personal”, subdiviziunea “cheltuieli cu salariile”.

în cazul în care organigrama (structura organizatorică) și numărul de personal aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nu se modifică, statul de funcții se va aproba anual, prin dispoziția primarului general.

Transformările de posturi vacante vor fi aprobate de primarul general.