Hotărârea nr. 254/2006

HOTARAREnr. 254 din 2006-10-12 HOTARIRE 254 din 12/10/2006 PRIVIND APROBAREA REAMPLASARII STATUII "CAROL I" IN PIATA REVOLUTIEI
HOT. 254 12/10/2006
HOTARIRE 254 din 12/10/2006

HOTARIRE    254 din 12/10/2006

PRIVIND APROBAREA REAMPLASARII STATUII "CAROL I" IN PIATA REVOLUTIEI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea reamplasarii statuii ”Carol I” in Piata Revolutiei

 

            Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor generali si raportul Directiei Integrare Europeana;

Vazand raportul Comisiei pentru Integrare Europeana si avizul comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. “d”, alin.6 lit. “a” pct. 10 si art. 46 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 - Se aproba reamplasarea statuii “Carol I” in Piata Revolutiei.

Art.2 - Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, impreuna cu Centrul de Planificare Urbana si Metropolitana Bucuresti, respectiv Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti in data de 12.10.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 12.10.2006

Nr. 254