Hotărârea nr. 252/2006

HOTARAREnr. 252 din 2006-10-12 HOTARIRE 252 din 12/10/2006 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITIE "AMENAJARE ZONA DE COLECTARE DESEURI VEGETALE - CIMITIRUL BELLU"
HOTARIRE nr. 252 din 12/10/2006
HOTARIRE 252 din 12/10/2006

HOTARIRE    252 din 12/10/2006

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITIE "AMENAJARE ZONA DE COLECTARE DESEURI VEGETALE - CIMITIRUL BELLU"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivul de investitie “Amenajare zona de colectare deseuri vegetale-Cimitirul Bellu”

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Protectia Mediului si Educatie Ecocivica;

Vazand raportul Comisiei Ecologie si Protectia Mediului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art.38 alin.(2) lit.b), alin.4 lit.d) si art.46, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie “Amenajare zona de colectare deseuri vegetale-Cimitirul Bellu”

Art.2 - Se aproba indicatorii economico-financiari prevazuti prin studiul de fezabilitate, dupa cum urmeaza:

Valoarea totala estimata a investitiei = 69.300 RON

 din care C+M = 19.700 RON

Art.3- Finantarea obiectivului de investitie se va face din bugetul propriu al Administratiei Cimitirelor si Crematoriilor Umane.

Art.4- Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane si directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 12.10.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 12.10.2006

Nr. 252

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

E.P.A.


ELIODOR POPA BIROU INDIVIDAUL DE ARHITECTURA

Str. Alexandru Serbanescu Nr. 41, sector 1, București, Cod Postai 14284 TeL 232.64.44; FAX. 0314094663;

CONT IBAN RO81BRDE445SV43699944450 deschis la BRD- AVIAȚIEI; email vpopanca @ yahoo.com


ZONA DE COLECTARE DEȘEURI VEGETALE LA CIMITIRUL BELLU


1. Date Generale

.1 Denumirea investiției    — Rampa gunoi cimitirul Bellu

.2 Elaborator    - E.P.A. Eliodor Popa birou individual de arhitectura

.3 Ordonator principal de credite - Primăria Municipiului București

.4 Autoritatea contractanta    - Administrația Cimitirelor si Crematoriilor Umane,

A.C.C.U.

.5 Amplasamentul    — Parcul Tineretului adiacent la imprejmuirea

cimitirului Bellu - București

.6. Tema cu fundamentarea necesității si oportunității investiției

Necesitatea scoaterii rampei pentru colectarea deșeurilor in exteriorul incintei cimitirului rezulta din faptul ca autoutilitarele, care evacueaza in prezent rampa, parcurg un drum anevoios si lung in interiorul cimitirului, pe alei inguste, printre morminte, aducand mari stricăciuni unor monumente, degradând aleile, imprastiind gunoiul in tot cimitirul .

Construcția va fi realizata din beton armat, alipit împrejmuirii cimitirului, pe un teren denivelat ce va fi concesionat de la domeniul public.

.7. Descrierea funcționala si tehnologica - memoriu justificativ

La cimitirul Bellu, din București, in exteriorul acestuia, spre Parcul Tineretului , Administrația Cimitirelor si Crematoriilor Umane ( A.C.C.U ) dorește construirea unei rampe pentru colectarea deșeurilor organice ( frunze, pamant, resturi vegetale) in suprafața de circa 80,00 mp

Necesitatea scoaterii rampei pentru colectarea deșeurilor in exteriorul incintei cimitirului rezulta din faptul ca autoutilitarele, care evacueaza in prezent rampa, parcurg un drum anevoios si lung in interiorul cimitirului, pe alei inguste, printre morminte, aducand mari stricăciuni unor monumente, degradând aleile, imprastiind gunoiul in tot cimitirul .

Construcția va fi realizata din beton armat, alipit împrejmuirii cimitirului, pe un teren denivelat ce va fi concesionat de la domeniul public.

Prin concepția sa investiția va urmări sa-si îndeplinească rolul sau ecologic, sa nu afecteze in nici un fel zona in care va fi amplasata-^

In devizul general, anexat la documentație, au fost prevăzute fonduri pentru amenajarea mediului înconjurător si plantarea de arbori si arbuști care sa incojoare zona platformei.

Gunoiul colectat in rampa construita va fi evacuate de autoutilitare speciale pe aleia parcului din imediata apropiere, distanta intre rampa si accesul in incinta parcului fiind de aproximativ 150,00 m .

Prin realizarea investiției descriese foarte pe scurt in prezentul memoriu vor fi realizate problemele dificile ale cimitirului Bellu referitoare la deseurile organice, iar amplasamentul nou va fi tratat corespunzător, ecologizaț, înfrumusețat, pentru a se inscrie bine in ansamblul natural al parcului

2. Date tehnice ale lucrării

1    Suprafața aproximativa a terenului ocupat definitiv este de 150,00 mp si va fi concesionata de la domeniul public .

2    Terenul este situat in București in zona Parcului Tineretului adiacent împrejmuirii Cimitirului Bellu, denivelat cu aproximativ cu 1,50 m mai jos fata de nivelul cimitirului.

3    Construcția propusa va avea aproximativ 80,00 mp, va fi realizata o platforma din beton armat, mărginită de parapeti, de 1,50 m pe trei laturi inaltime, la nivelul terenului cimitirului, deci ridicata de la nivelul terenului parcului cu aproximativ 1,50 m.

4    Structura constructiva beton armat, fundații beton simplu, totul realizat in sistem monolit.

5    Construcția fiind foarte simpla nu beneficiază de utilaje sau instalați’ aferente .

IntocmiC

Arh. Eliodor

E.P.A. ELIODOR POPA-BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA


/fata ■/$, tfCGWS /?/>

Faza: S.F.


Str. Alexandru Serbanescu nr.41 Telefon :232.64.44 E-mail vpopanca@yahoo.com Fax : 031/409.46.63


Beneficiar:


DEVIZ GENERALprivind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție : Rampa gunoi cimitirul Bellu intocmit cf. H.G. NR. 1179/2002

RQN/EURO3,531a cursul lei/EURO

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ( inclusiv 19 % T.V.A. )

TOTAL

Din care supusă procedurii de achiziție publică

RON

EURO

RON

EURO

1

2

o

4

5

6

PARTEA I a

Capitolul 1

Chelt. ptr. obținerea și amenajarea terenului

1.1

1.2

1.3

Obținerea terenului.

Amenajarea terenului.

Amenajări ptr. protecția mediului

0

4.201

2.100

0

1.190

595

Total Cap. 1 =

6.301

1.785

Capitolul 2

Cheltuieli ptr. realizarea utilităților necesare obiectivului

2.1

2.2

2.3

2.4

Rețele de racord, utilități exterioare incintei. Montaj utilaj

Utilaje

Dotări

0

0

0

0

0

0

0

0

Total Cap. 2 =

0

0

Capitolul 3

Cheltuieli ptr. proiectare și asistență tehnică

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Studii de teren : Geo., Topo. , Hidro.

Cheltuieli ptr.: avize, acorduri, autorizații, și alte chelt. de aceeași natură în sarcina Proiectare și Engineering

Cheltuieli ptr. organizarea procedurilor de achiziție publică

Consultanță

Asistență tehnică    /ț

0

4.201

6.721

2.100

X    0

\ 2.100

0

1.190

1.904

595

0

595

■■■    !    i - ....... ..1-,,JL

\ \ 15.123

4.284

/    ,Ț

CaPito,u14

Cheltuieli ptr. investiția de bază    \&/ “• "* M "1"//

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Construcții și Instalații

Montaj utilaje tehnologice

Utilaje, echipam, tehnologic și funcțional cu montaj

Utilaje fără montaj și echipam, transport

Dotări și mobilier

42.007

0

0

0

0

11.900

0

0

0

0

-♦>

?-r

Total Cap. 4 =

42.007

11.900

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1

5.2

5.3

Organizare de șantier:

5.1.1    - Lucrări de construcții + instalații

5.1.2    - Cheltuieli conexe

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanța

5.2.1    - Comisioane, taxe și cote legale

5.2.2    - Costul creditului

Cheltuieli diverse și neprevăzute.

1.691

19

re :

995

0

3.172

479

5

282

0

898

Total Cap. 5 =

5.876

1.665

Capitolul 6

Cheltuieli pentru darea în exploatare    ;

6.1

6.2

Pregătirea personalului de exploatare.

Probe tehnologice. încercări, rodaje, expertize la

0

0

0

0

Total Cap. 6 =

0

0

Total Cap. 1    6 =

Din care C + M =

69.306

19.634

i

49.999

14.164

PARTEA II a

Valoarea ramasă actualizată a mijloacelor fixe

existente incluse în cadrul obiectivului de

investiție    0

0

PARTEA III a

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producție.    0

0

'    i

i

i

i

TOTAL GENERAL =    69.306

19.634

Din care C + M =    49.999

14.164

j

intocmit cf. H.G. NR. 1179/2002
întocmit cf. H.G. NR. 1179/2002


Recapitulație


(•


Valoare de investiție

9

din care: Valoare de C + M Utilaje și Echipamente Dotări și Mobilier Alte cheltuieli


Indici de preț

Arie desfășurată    =


Valoare de investiție

din care: Valoare de C + M Utilaje și Echipamente


7    !ir ț-'&AXs

RON

»'( —t    »'•« i i: r •,

Wfe

69.306

19.63449.999

0

0

19.307


80 mp lei/mp Ad


866


625

014.164

0

0

5.470


€ / mp Ad


245


177

0

0

68E.P.A. ELIODOR POPA-BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA Str. Alexandru Serbanescu nr. 41 Telefon: 232.64.44 E-mail Vpopanca@yahoo .com Fax : 031/409.46.63


/ÎOM,


Capitolul nr. 1

privind cheltuielile ptr. obținerea și amenajarea terenului afer. obiectivului : întocmit cf. H.G. NR. 1179/2002

RON/EURO=3,531a cursul lei/EURO

Nr

crt

Denumirea cheltuielilor și a categoriilor de lucrări

Valoarea pe categorii de lucrări, fără T.V.A.

RON

EURO

1

-2

3

4

1.1

Obținerea terenului:

Cheltuieli pentru cumpărări

0

Chelt. ptr. concesionări pe durata realiz. lucrărilor

0

Expropieri și - sau despăgubiri

0

- Total 1.1

0

0

1.2

Amenajarea terenului:

Demolări, Demontări

1.059

300

Evacuări

0

Devieri de rețele

0

Sistematizare pe verticală - Terasamente

1.765

500

Drenaje

0

Defrișări

706

200

Total 1.2

3.530

1.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului:

( refacerea cadrului natural) - Spații verzi

1.765

500

Total 13

1.765

500

Total deviz = 1.1    1.3

5.295

1.500

T.V.A. 19%

1.006

285

Total cu T.V.A.

6.301

1.785

Din care : C + M cu T.V.A.

6.301

1.785


E.P.A. ELIODOR POPA-BIROU INDIVIDUAL DE

ARHITECTURA

Str. Alexandru Serbanescu nr.41

Telefon: 232.64.44

E-mail\jpopanca@yahoo.com

Fax: 031/409.46.63


Beneficiar :A.C.C.U/A


Capitolul nr. 3

privind cheltuielile ptr. proiectare și asistență tehnică afer. obiectivului :întocmit cf. H.G. NR. 1179/2002


Nr

crt

Denumirea cheltuielilor și a categoriilor de lucrări

Valoare^X    ct$ri,

RON    .

, \EBRO

1

2

3    '

—4    '

3.1

Studii de teren :

Geologice

0

Total 3.1

0

' 0

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații :

Certificatul de urbanism, inclusiv prelungirea

353

100

Autorizația de construcție, inel. prelungirea

1.765

500

Autorizația ptr. desființarea totală sau parțială

353

100

Autorizația de foraj-ș'i excavări

0

Acordul de mediu

1.059

300

Total 3.2

3.530

1.000

3.3

Proiectare și engineering:

Proiectare fazele : SPF + SF + PT + DE

5.295

1.500

Verificare tehnică a proiectării

353

100

Expertize tehnice

0

Total 3.3

5.648

1.600

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publică :

Conceperea documentațiilor ptr. licitații

0

Multiplicarea documentațiilor

353

100

Corespondență, telegraf, telex, telefax

353

100

Onorariile participanților la lucr. comisii, ptr. licitații

706

200

Anunțuri publicitare

353

100

Total 3.4

1.765

500

3.5

Consultanță :

Elaborare studiu: fezabilitate / piață, de evaluare

0

Managementul invesL / administrare contract execuție

0

Total 3.5

0

0

3.6

Asistență tehnică:

Asistență tehnică din partea proiectantului

1.765

500

Persoane angajate ca verificatori tehnici ai proiectului

0

Total 3.6

1.765

500

Total deviz = 3.1    3.6

X    12.708

3.600

T.V.A. 19%    A>f.k .

<\    2.415

684

Total cu T.V.A.    V'FVSÎ 15.123

,    4.284c/
E.P.A. ELIODOR POPA-BIROU INDIVIDUAL

DE ARHITECTURA    Faza : S.F.

Str. Alexandru Serbanescu nr. 41 Telefon : 232.64.44 E-mailypopanca@yahoo.com Fax : 031/409.46.63    .

Beneficiar lA.C.C.lL,.Capitolul nr. 4


privind cheltuielile pentru investiția de bază, afer. obiectivului:

întocmit cf. H.G. NR. 1179/2002

Obiectul :


Nr

crt

Denumirea cheltuielilor și a categoriilor de lucrări

—.    -    r.. j~lrr:r» '    ,    -i

V aloafeăsjeOwariwie

lucrări, fără. T.VțA.

RON

’ "EURO

1

- 2 ‘

O

4

I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII

1.1

Construcții :

Platforma beton

35.300

10.000

0

Total 1.1

35.300

10.000

1.2

Instalații:

0

Total 1.2

0

0

Total I ( fără T.V.A. )

35.300

10.000

T.V.A. 19%

6.707

1.900

Total I(cuT.V.A.)

42.007

11.900

n - MONTAJ UTILAJ TEHNO

LOGIC

II

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

0

0

Total II (fără T.V.A.)

0

0

T.V.A. 19%

0

0

Total II (cu T.V.A.)

0

0

III - PROCURARE

III.l

Utilaje, echipam. tehnolog.+ funcționale cu montaj

0

Total m.l ( fără T.V.A. )

0

0

III.2

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0

m.3

Dotări

0

Mobilier

0

'    Total HI3 ( fără T.V.A.)

0

0

Total III (1 + 2 + 3 fără T.V.A.)

0

0

T.V.A. 19%

0

0

Total HI ( cu T. VA.)

0

0

Total capitol 4 (1 - II + III fără T.V.A. )Xr£>oR

35.300

10.000

-TVA. 19%    ,

"M.    6.707

?    1.900

Total capitol 4 ( cu T.V.A. )    r

P

S gh    42.007

11.900

E.P.A. ELIODOR POPA -BIROU INDIVIDUAL

DE ARHITECTURA


Str. Alexandru Serbanescu nr.41

Telefon :232.64.44

E-maihjpopanca@yahoo.com

Fax :031/409.46.63

Capitolul nr. 5

privind alte cheltuieli, aferente obiectivului :

întocmit cf. H.G. NR. 1179/2002

RON/EURO==3,531a cursul lei/EURO

Nr

crt

Denumirea cheltuielilor și a categoriilor de lucrări

Valoarea pe categorii de lucrări, fără T.V.A.

RON

EURO

1

2

-1

4

5.1

Organizare de șantier :    3,5 %

5.1.1

Lucrări de construcții + instalații afer. org. șanț.

1.421

403

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

16

4

Total 5.1

1.436

407

5.2

Comisioane, taxe, cote legale și costuri de finanțare :

5.2.1

Comision B.F.    0,5%

290

82

Taxe ptr. I.S.C.P.U.A.T.    0,8 %

336

95

Fond Casa Socială a Constr. 0,5%

210

60

Prime de asigurare în sarcina autorității contractante

0

Taxă ptr. împrăștierea pământului la groapă

0

Total 5.2.1

836

237

5.2.2

Costul creditului

0

Total 5.2

836

'    237

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute :    5 %

Total 5.3

2.665

755

Total 5 = 5.1    53

4.938

1.399

T.V.A. 19%

938

266

TOTAL cu T.V.A.

5.876

1.665

Din care : C + M cu T.V.A.

1.691

479