Hotărârea nr. 250/2006

HOTARAREnr. 250 din 2006-10-12 HOTARIRE 250 din 12/10/2006 PRIVIND ACHIZITIONAREA DE IMOBILE CU DESTINATIA DE LOCUINTE DE LA PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE
HOTARIRE nr. 250 din 12/10/2006
HOTARIRE 250 din 12/10/2006

HOTARIRE    250 din 12/10/2006

PRIVIND ACHIZITIONAREA DE IMOBILE CU DESTINATIA DE LOCUINTE DE LA PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind achizitionarea de imobile cu destinatia de locuinte de la

persoane fizice sau juridice

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul Directiei de Achizitii, Concesionari si Contracte;

Vazand raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art. 38 alin.(1), art. 46 alin.( 21) si art.125 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1. Se aproba achizitionarea de imobile cu destinatia de locuinte, de la persoane fizice sau juridice prin procedura de negociere care se va desfasura in baza conditiilor stabilite in Caietul de sarcini, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Analiza ofertelor si stabilirea pretului de cumparare, va fi efectuata de comisia stabilita prin Dispozitia Primarului General al Municipiului Bucuresti.

Art.3. Imobilele cu destinatia de locuinte, astfel cumparate vor avea statut de “Locuinte sociale”, acestea fiind repartizate in conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996, completata si modificata, fiind achizitionate din surse bugetare.

Art.4 Locuintele vor fi repartizate prin ordin de repartitie dupa care vor fi afisate in loc public specificandu-se beneficiarii de repartitii. Regulamentul de organizare si functionare al Primariei Municipiului Bucuresti va fi modificat in consecinta.

Titularii contractelor de inchiriere nu au dreptul sa instraineze sau sa subinchirieze imobilul ce face obiectul contractului.

Art.5 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 12.10.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 12.10.2006

Nr. 250

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

ANEXA, NR. 1 La HCGMB nr.Z^Z<-£/<?.

CAIET DE SARCINI

privindprocedura/metodologia de achiziționare de imobile cu destinație de locuințe potrivit H.C.G.M.B. nr.................

1.1.    Procedura se organizează in baza H.C.G.M.B. nr........................

si se desfasoara pornind de la prețul tehnic informativ calculat conform normelor stabilite de Corpul Expertilor Tehnici din Romania, avand la baza Legea nr.76/1994 si art. 125 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

Prețul de achiziție al locuinței urmeaza a se incadra in limitele de preț publicate trimestrial in Buletinul editat de Corpul Expertilor Tehnici din Romania la anexa intitulata "Preturi informative la apartamente confort I preluate din anunțuri publicitare".

Pot fi oferite spre vanzare, apartamentele deținute in proprietate, de persoane fizice sau juridice, situate pe teritoriul Municipiului București.

Primăria Municipiului București - Direcția Achiziții, Concesionari si Contracte ca organizator al procedurii pune la dispoziția ofertantilor următoarele documente:

a)    caietul de sarcini

b)    cerere de oferta

c)    cerere de înscriere la procedura de negociere.

1.2.    Documente ce vor fi prezentate de ofertanti, pentru: a. - înscriere la procedura de negociere:

a.l. Cerere de înscriere la negociere ;

a.2. Copie legalizata după actul de proprietate, cuprinzând:

-    actul de vanzare — cumpărare intabulat

-    schița apartamentului

-    plan topografic 1:500

-    număr cadastral

-    situația terenului aferent

a.3. Dovada achitării la casieria Primăriei Municipiului București a garanției de

participare la negociere de .......................lei/camera ;

a.4. Dovada achitării la casieria Primăriei Municipiului București a contravalorii caietului de sarcini de................................lei;

a.5. Dovada de la asociația de proprietari/locatari ca proprietarul nu figurează cu restante ;

a.6. Declarație autentificata ca apartamentul nu este gre persoane fizice sau juridice, grevat de alte sarcini sau intși a.7. Dovada achitării pentru anul in curs a impozitului peToș*ipoteci la :e natura;

b. - Pentru participarea efectiva la procedura de negociere :

b.l. Actul autentificat de imputemicire pentru participarea la procedura de

negociere (daca este cazul) ;

b.2. Oferta (formulat tip) se depune in plic sigilat.

1.3.    Procedura de negociere va avea loc in ziua de ...........................

ora............ la sediul Primăriei Municipiului București - Direcția de Achiziții,

Concesionari si Contracte din Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, când vor fi depuse ofertele de către ofertanti sau reprezentanții acestora (in cazul in care vor prezenta documentul de imputemicire).

1.4.    In urma desfășurării procedurii, a adjudecarii/neadjudecarii apartamentului se procedează, după cum urmeaza:

-    in cazul anularii procedurii datorita unor cauze care nu sunt in sarcina ofertantilor, garanția de participare se restituie integral in termen de 10 zile calendaristice de la validarea deciziei de anulare a procedurii.

2. MODUL DE ORGANIZARE A PROCEDURII DE NEGOCIERE

2.1.    După verificarea de către comisia de negociere, stabilita prin Dispoziție de Primar General, a indeplinirii condițiilor de participare la negociere a celor inscrisi si a prezentei acestora in sala de deschidere a ofertelor, comisia anunța ordinea in care se face negocierea :

-    garsoniere ;

-    apartamente de 2 camere ;

-    apartamente de 3 camere ;

-    apartamente de 4 camere.

Organizatorul procedurii de negociere anunța care este numărul de apartamente care va fi cumpărat din fiecare categorie.

2.2.    Apartamentul negociat va fi adjudecat de la ofertantul care prezintă cea mai avantajoasa oferta la prețul negociat de cumpărător.

2.3.    Răspunsurile la clarificările referitoare la documentație se fac de către organizatori la solicitările primite cu minim 5 zile lucratoare inainte de termenul de depunere a ofertelor si se comunica obligatoriu tuturor celor care au intrat in posesia documentației inițiale sau prin afișarea la sediu in cazul amanarii datei de negociere.

3. ÎNCHEIEREA contractului

3.1. După adjudecarea apartamentului ofertantul câștigător se va prezenta in termerfch

prițcedura de negociere, îi >5\zile calendaristice de


la data primirii scrisorii de adjudecare din partea organizatorului procedurii, cu actele de proprietate in original si cu certificatul de sarcini de la judecătorie.

3.2.    Direcția de Achiziții, Concesionari, Contracte va întocmi contractul de vanzare-cumparare in forma autentica pe baza documentelor specificate in caietul de sarcini in termen de 15-30 zile calendaristice, urmând ca după aceasta,

Direcția....................................sa se ocupe de operațiunile de intabulare a

apartamentelor si plata taxelor aferente in calitate de proprietar.

3.3.    Primăria Municipiului București pentru apartamentele achiziționate va vira suma stabilita prin procesul-verbal de negociere in termen de 30 de zile calendaristice de la data incheierii contractului de vanzare-cumparare.

3.4.    Condițiile cuprinse in caietul de sarcini, ca si instrucțiunile pentru ofertanti sunt absolut obligatorii pentru ofertantii participanti la procedura de negociere organizata si impreuna cu contractul cadru de vanzare-cumparare sunt documente oficiale ale procedurii de negociere de locuințe, potrivit legislației in vigoare.

4. CONDIȚII IMPUSE OFERTANTULUI

4.1.    Apartamentul trebuie sa aiba destinația de locuința si sa corespunda grupei de confort I.

4.2.    Apartamentul ce urmeaza a fi negociat in vederea cumpărării se afla intr-un bloc (imobil) construit din fondurile statului, după data de 01.01.1980.

4.3.    Apartamentul supus negocierii in vederea cumpărării lui va trebui sa fie liber si degrevat de orice sarcini si sa nu faca obiectul unui litigiu, interdicții la vanzare si ipoteci către persoane fizice sau juridice.