Hotărârea nr. 248/2006

HOTARAREnr. 248 din 2006-10-12 HOTARIRE 248 din 12/10/2006 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII NR. 215/30.08.2006 PENTRU REGLEMENTAREA RAPORTURILOR CONTRACTUALE PRIVIND SPATIILE CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARIRE nr. 248 din 12/10/2006
HOTARIRE 248 din 12/10/2006

HOTARIRE    248 din 12/10/2006

PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII NR. 215/30.08.2006 PENTRU REGLEMENTAREA RAPORTURILOR CONTRACTUALE PRIVIND SPATIILE CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind modificarea Hotararii nr.215/30.08.2006 pentru reglementarea raporturilor contractuale privind spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Directiei de Achizitii, Concesionari si Contracte;

Vazand raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art. 38 alin.(1), alin.(5), lit.”b”, art. 46 alin.(1) si art.125 alin.(1) si alin.(2) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1. Se aproba modificarea Anexei 1 - contractul cadru - si a Anexei 2 - metodologia de stabilire a tarifelor pentru inchirierea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta si a terenurilor aferente.

Art.2. Articolul 10 din Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.215/30.08.2006 se modifica si va avea urmatorul continut:

“Primarul General prin directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti precum si toate persoanele juridice care administreaza spatiile Consiliului General al Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari”.

Art.3. Anexele nr.1 si nr. 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 12.10.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 12.10.2006

Nr. 248

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

ANEXA NR. 1    / .    „

la H.C.G.M.B. NR^^/E.^'

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE pentru suprafețele locative cu alta destinație decât aceea de locuința

(cadru)

Intre, Consiliul General al Municipiului Bucureti - Administrația Fondului Imobiliar, cu sediul In B-dul Regina Elisabeta ur. 16, sector 3, titular al dreptului de administrare a suprafeei locative cu alta dpstinaie decât aceea de locuința, in calitate de LOCATOR, reprezentat prin Director General ..

..............................și dl. ( d-na )...........................................................................cu

B.I./ C.I. Seria.................nr.....................eliberat la data de...............

de Secția..............Poliție, in calitate de LOCATAR principal, in baza procesului verbal de licitație

nr............din............sau/ și a ordinului de repartizare nr..........din.......................emis de

...................................................., am incheiat următorul contract de inchiriere:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. - Obiectul contractului îl constituie folosința spaiului cu alta destinație decât aceea de

locuina situat in str................................................, nr............., bl........, sector... , in

suprafața

de.................mp. și terenulț curtea ) aferent in suprafața de...........................mp., configurat în

schița din anexa nr. 1.

Art. 2. - Închirierea spațiului se face pentru activitatea de.....................................................................

Art. -3. - Predarea - primirea s-a făcut prin procesul verbal anexa nr. 2.

II. DURATA CONTRACTULUI

Art. 4. - Termenul de închiriere este de.....................................

ani (luni) cu incepere de


la...............

până la............................

III. PREȚUL ÎNCHIRIERII

Art. 5. - China pentru folosirea suprafeței locative și a terenului ( curte ) aferent, calculata potrivit anexei

nr.3, este de..............................................................................lei lunar.


IV. PLATA CHIRIEI

Art .7. - Plata chiriei se face lunar, până la data de 30 a fiecărei luni pentru luna in curs, prin virament,

din contul locatarului nr............................deschis la........................., în contul locatorului

nr....................................................................sau direct in numerar la caseria din str.

V. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

Art. 8.- Locatorul se obliga:

a)    sa predea spațiul în starea prevăzută în procesul verbal anexa nr. 2;

b)    să asigure folosința spațiului închiriat pe durata contractului, garantând pe chiriaș împotriva tulburării folosinței de către eventualii abuzivi;

c)    să controleze periodic modul cum este folosita și intretinuta de către chiriaș suprafața locativă închiriată si sa ia masurile ce se impun in vederea unei mai bune intretineri si folosiri juridice si potrivit destinației;

d)    să se execute toate lucrările de reparare si inlocuire a elementelor de construcții si instalații care nu sunt in sarcina chiriașului.

VI. OBLIGAȚIILE LOCATARULUI

Art. 9. Chiriașul se obliga:

a)    sa folosească spațiul numai in scopuri in care i-a fost reprtizat si inchiriat;

b)    să execute la timp și în bune conditiuni lucrările de intretinere si reparații, după cum urmeaza : La partea de construcții:

-    spoieli, zugrăveli si vopsitoriiinterioare si exterioare inclusiv reparații si completări de tencuieli,

curatarea fațadelor, repararea invelitorilor. Drecum si vopsirea lor parțiala sau totala, repararea jgheaburilor, burlanelor, paziilor, soiturilor, Jnfuriloi, copertinelor;    •

-    repararea, inlocuirea si vopsirea tamplariei interioare si exterioare, inclusiv a feroneriei, pervazurilor, tocurilor si căptușelilor, reparații si înlocuiri de pardoseli si placaje de orice natura ca: faianța, mozaic, marmura, lemn, mase plastice, etc.;

-    reparații la trepte, contratrepte, podele, balustrade și mana curentă;

-    înlocuirea geamurilor sparte sau lipsa, inclusiv chituirea lor , chituirea și montarea de baghete de lemn sau metalice la geamuri;

-    curatarea coșurilor, curatarea, repararea și refacerea sobelor de orice fel; repararea si inlocuirea garniturilor metalice si usitelor de curatare a cenușii la sobe;.

-    refacerea pavajelor deteriorate ca urmare a circulației vehiculelor sau specificului activitatii chiriașului; întreținerea ș i repararea imprejmuiriilor; transformările sau amenajările interioare sau exterioare care sunt impuse de considerente estetice, sanitare, paza contra incendiilor sau funcționale specifice activitatii chiriașului, inclusiv lucrări aferente;

-repararea grindelor metalice si a vitrinelor, inclusiv lucrările aferente de zidărie si tencuieli;

-    repararea si inlocuirea rulourilor, chingilor, obloanelor, jaluzelelor si jardinierelor.

La instalațiile de incalzire centrala:

-    înlocuirea parțiala a radiatoarelor, repararea conductelor de legătură a radiatoarelor, fara coloanele de alimentare, inlocuirea garniturilor uzate ale robinetlor si ventilelor, revopsirea elementilor de radiator si


a conductelor aparente, intarirea brățărilor

xistente pentru conducte si radiatoare,


curatarea grătarelor la cazane; curatarea injectoarelor si arzătoarelor, ungerea panilor mobile la motoare si mecanisme;

-    curațarea rezervoarelor de combustibil prin indepartarea reziduurilor, desfundarea conductelor de alimentare cu combustibil, repararea injectoarelor;

-    rebobinarea motoarelor electrice de acționare a pompelor de circulație aferente incalzirii sau preparării apei calde; repararea și înlocuirea parțiala a elementilor sparți, inclusiv operațiile aferente la cazanele de încălzire centrală; sudarea serpentinelor, curaiarea de rugina și revopsirea interioara și exterioară a elementelor componente, revizuirea și repararea armăturilor a izolațiilor termice etc. la boilere și schimbătoarele de căldură.

La instaliatiile sanitare:

-    repararea si înlocuirea robinetelor și a bateriilor, amestecatoare de apa la chiuveta, bai, etc.repararea si înlocuirea sifoanelor aparente de scurgere de la obiectele sanitare; înlocuirea garniturilor dc la capacele piesor de curatare; desfundarea sifoanelor de scurgere si a rețelei de canalizare pana la căminul de ieșire a clădirii ( exclusiv acesta );

-    repararea sau înlocuirea parțială a conductelor de alimentare și a tuburilor de scurgere, inlocuirea obiectelor sanitare sparte sau deteriorate, inclusiv vopsirea lor; repararea sau inlocuirea armaturilor de orice fel si a pieselor de legătură, revopsirea conductelor aparente;

-    consolidarea și înlocuirea portprosopului, portsapunului, etajerei si a oglinzii;

-    inlocuireare rezervorului de apa de la closet, inclusiv a pârtilor sale componente;repararea si centrarea pompelor, hidrofoarelor, ungerea motorului, etc.;revizuirea si curatarea recipientului de hidrofor, inclusiv repararea armaturilor, a sticlei de nivel, a supapei de siguranța, precum si repararea elementelor de automatizare apartinand instalației ce deservește hidroforul;.

La instalațiile electrice:

-    repararea și revizuirea instalatei electrice; repararea si inlocuirea dozelor, Întrerupătoarelor, fasungurilor, comutatoarelor, prizelor, siguranțelor fuzibile sau automate, butoanelor și automatelor de scara, inlocuirea becurilor și a globurilor, repararea tablourilor electrice.

Alte obligații în sarcina locatarului:

-    repararea sau înlocuirea instalațiilor speciale: frigorifice, luminat ornamental, ventilație, etc.;

-    întreținerea și repararea ascensoarelor de persoane și materiale;

-    repararea, resamotarea crematoriilor;

-    curațarea de frunze, noroi și alte sedimente a jghiaburilor, burlanelor, curatarea de zăpada, țurțuri de gheata și alte depuneri; a acoperișurilor .jghiaburilor, burlane-or, teraselor, curților, etr '

-    curatarea si desfundarea canalelor pentru evacuarea gunoaielor, curatarea si ungerea ghidajelor, platformelor si vasoneților pentru evacuarea gunoiului, procurarea, repararea si revopsirea recipienților de gunoi; curațarea crematorului si dispozitivelor de ardere; întreinerea si repararea platformei de gunoi.

c)    cunoscând ca imobilul in care se afla spațiul este situat in zona istorica a orașului figurează în lista mnumentelor din patrimoniul național (se taie in funcție de situația fiecărui imobil), se obliga sa execute pe cont propriu ji fara pretenții de compensare, lucrările prescrise de autoritățile locale transmise prin locator:

d)    sa plateasca chiria la termenele scadente;

e)    la expirarea termenului de inchiriere, sa restituie spațiul in stare normala de folosință si cu obiectele si instalabile menționate in procesul verbal încheiat la inchiriere, inclusiv cu inbunatatirile si modernizările ulterioare încheierii contractului;

f)    sa ia toate masurile impuse de normele PSI, ramanand răspunzător pentru eventualele pagube produse de neluarea acestor măsuri.

VII.    INTERZICEREA SUBINCHIRIERII, CESIUNII SAU LOCAȚIEI GESTIUNII

Art. 10. - Subinchirierea în totalitate sau in parte a spațiului, cesiunea contractului, colaborarea cu terțe persoane sau licitarea locaței gestiunii pentru activitățile ce se desfasoara în spațiile închiriate sunt interzise.

Incalcarea acestei clauze atrage după sine rezilierea de drept a contractului de inchiriere, fara orice alta formalitate prealabila, precum si fara sa se mai faca necesara intervenția instanței de judecata.

VIII.    INTERZICEREA MODIFICĂRILOR CONSTRUCTIVE

Art. II,- Nici o modificare in structura interioară sau exterioara a suprafeței locative închiriate nu se poate efectua fara acordul LOCATORULUI.

IX, RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 12, - Pentru neexecutarea, executarea necorespunzatoare sau cu întârziere a obligațiilor cantractuale, creditorul obligației poate cere rezilierea contractului si daune-interese.

Pentru neplata chiriei la termenele scadente, locatarul va plăti majorări de întârziere de 0,5% lei pe zi si 0,3 % pentru neplata la termen a TVA-ului aferent.

Daca intarzierea la plata chiriei depășește 60 zile de la data scadenta, pe langa sancțiunile prevăzute la aliniatul de mai sus, contractul se considera reziliat de drept ( pact comisoriu de grad 4 ), fara punere in întârziere prealabila, prin simpla notificare ( art.969 si art. 970 din CODUL CIVIL ), LOCATARUL avand obligația sa elibereze necondiționat spațiul si sa-1 predea LOCATORULUI cu proces verbal.

Totalul majorărilor de intarziere datorate de LOCATAR poate depășii valoarea debitului sau achitat cu intarziere.

X. CLAUZE SPECIALE

Art. 13 - O.R. NR. . ................................cu clauzeL înscrise in el face parte integranta din

prezentul contract de inchiriere.

Punerea in funcțiune a spațiului, se face pe spese proprii ale beneficiarului spațiului in termen de..........luni de la data semnării contractului de închiriere.

Nerespectarea termenului de punere in funcțiune a spațiului, schimbarea profilului de activitate fara acordul LOCATORULUI, subinchirierea, împărțirea, subdivizarea, asocierea cu persoane fizice sau juridice in ce privește utilizarea spațiului duc la retragerea dreptului de folosința si rezilierea contractului de inchiriere unilateral de către P.M.B. conform prevederolr legale.

în caz de restituire a imobilului către foștii proprietari sau moștenitorii acestora, contractul este rezilat de plin drept cu punerea in obligație a evacuării imediate si necondiționate a chiriașului, beneficiarul obligandu-se sa accepte rezilierea contractului de inchiriere cu data comunicării, modificării situației juridice a spațiului, sa elibereze de indata spațiul si sa-1 pună la dispoziția noului proprietar.

Costul oricăror lucrări efectuate de chiriaș pentru asigurarea desfășurării activitatii nu se va restitui, beneficiarul obligandu-se sa nu formuleze pretenții pentru restituirea cheltuielilor efectuate

Art.14 - în acz de neexecutare a obligațiilor prevăzute prin contract in sarcina LOCATARULUI , contractul se considera desființat deplin drept, fara a mai fi necesara punerea in întârziere sau orice alta formalitate prealabila, precum si fara sa se mai faca necesara intervenția instanței de judecata ( pact corni soriu de grad 4).    '

Art.15 - LOCATARUL va depune in contul ce ii va fi indicat de LOCATOR o garanție de solvabilitate, ce reprezintă contravaloarea chiriei înscrisa in contract pentru o perioada de 3 luni, la care se adauga TVA, suma ce va fi reactualizata trimestrial.

La data prezentării LOCATARULUI, in vederea semnării prezentului contract, intre LOCATOR si LOCATAR se va inchiea un PROCES VERBAL de intalnire prin care LOCATORUL va aduce la cunoștința LOCATARULUI cuantumul garanției de solvabilitate.

In termen de 15 zile de la data semnării procesului verbal de intalnire LOCATARUL este obligat sa faca LOCATORULUI dovada constituirii garanției de solvabilitate; in caz contrar contractul de închiriere va fi reziliat de plin drept, in conformitate cu art.14 din contract.

în vederea aducerii la îndeplinire a alin ( 1 ) al prezentului articol, pana la data de 30 a lunii imediat următoare incheierii unui trimestru, LOCATARUL va prezenta dovada achitării diferenței rezultate in baza comunicării scrise transmise de locator.

Sumele constituite cu titlul de “ garanție de solvabilitate “ vor fi păstrate de LOCATOR intr-un cont purtător de dobanda si împreuna cu dobanda corespunzătoare, vor fi restituite la data incetarii valabilitatii prezentului contract. în cazul in care la data rezilierii contractului sau la data incetarii valabilitatii contractului, LOCATARUL are debite fata de LOCATOR, sumele astfel constituite, insotite de dobanda corespunzătoare, vor fi utilizate pentru acoperirea acestor debite.

Art. 16 - Prezentul contract reprezintă titlul de creanța. Contractul este supus autentificării, conform prevederilor Dispoziției Primarului General nr. 2709 / 1998, cheltuielile ocazionate de autentificare fiind in sarcina LOCATARULUI.

Art. 17 - Prezentul contract s-a incheiat in 2 ( doua ) exemplare cate unul pentru fiecare parte contractuala, astazi................, data semnării lui.

LOCATOR,


LOCATAR,


ANEXA Jir, 2

la H.C.G.M.B.    . .W/fe- t®-

PRETURI ÎNCHIRIERE STABILITE PENTRU EXPLOA TAREA SPATIILOR CU ALTA DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚA SI A TERENURILOR AFERENTE

RQN(fara TVA)/mp/luna

Nr

crt

Profilul activității

Profilul activității (lei/mp./luna)

Zona 0

Zonal

Zona II

Zona

III

î.

Spatii pentru producție si prestări de servicii si pentru activitati medicale, inclusiv birourile si depozitele aferente

5

4

3

3

2.

Sedii pentru activitatea de cercetare si proiectare

Pentru caile de acces (holuri, casa scării), grupuri sanitare, depozite, arhiva existente la aceeași adresa 50% din tariful de baza .

5

4

3

2

3.

Sedii administrative, organizații profesionale (sedii sindicate,    asociații    pensionari,

organizații pentru apararea drepturilor omului, ale revoluționarilor, asociații patronale, cooperatiste, etc.)

4

3

2

4.

i

Activitati social-culturale, sedii ONG, birouri parlamentere, case de cultura, scoli populare de arta, centre de creație populara, biblioteci, activitati de cult, etc.

2

1

0,8

0,8

îl

-    .    - ji

5.

Ateliere de creație al Uniunii artiștilor plastici, membrilor acesteia, spatii pentru muzee, expoziții, cu excepția magazinelor specifice.

2

1

0,8

0,8 j

6.

Terenuri (curți) aferente spatiilor inchiriate 50% din tariful de baza .

-

-

-

■ 1

DELIMITAREA ZONELOR

Zona ultracentrala (zona 0): Bd. IC. Bratianu, Bd. N. Balcescu, Bd. Magheru, P-ta Unirii, Bd. G. Cosbuc, P-ta Romana, str. M. Eminescu, Calea Dorobanți, P-ta Lahovari, P-ta Amzei, Calea Victoriei, P-ta Palatului, str. Brezoianu, str. Academiei, str. Doamnei, str. Iuliu Maniu, str. Ion Campineanu, str. Lipscani, str. Șelari, str. Covaci, str. Smardan, str. Hristo Botev, P-ta Rosetti, Bd. M. Kogalniceanu, P-ta M. Kogalniceanu, P-ta Operei, Bd. Unirii, str. Știrbei Vodă, Bd. Republicii, Bd. Carol I, Calea Moșilor, Calea Călărașilor pana la Hala Traian, P-ta Victoriei, Bd. Ana Ipatescu.

Zona I (zona centrala)', cuprinsa intre străzile : P-ta Victoriei, Iancu de Hunedoara, Ștefan cel Mare, Mihai Bravu, Tineretului, Serban Vodă, Tudor Vladimirescu , Panduri, Grozăvești, Nicolae Titulescu , etc.

Zona II (ansambluri de locuințe sT artere importante}-. Titan, Berceni, Drumul Taberei, Militari, Rahovei-Margeanului, Crangasi-Giulesti, Pajurei-Bucurestii Noi, Aviatiei-Electronicii si arterele: 1 Mai, Colentina (pana la Sos. Fundeni) Socului, Pantelimon, Iancului, Muncii.

Zona III - Platforme industriale’. Platforme industriale, Militari, Progresul, IMGB, Dudesti, Timpuri Noi, 23 August, Obor, Pipera, Viilor-Panduri, Bucureștii Noi, Dacia, Straulesti;

-    Zone de agrement: Padurea Baneasa, zona lacurilor râului Colentina, zona lacului Dambovita si Padurea Roșu, Padurea Andronache;

-    Zone periferice: Cartierele Pantelimon, Colentina, Dobroiesti, Fundeni, Gara Catelu, Ferentari, Prelungirea Ghencea, Roșu, Giulesti, Sârbi, Grivita CFR, Chitila, Bucureștii Noi, Damaroaia, Baneasa, Pipera.

NOTA :

- Valorile tarifelor de mai sus vor fi recalculate trimestrial, automat, funcție de indicele general de creștere al preturilor comunicat de Comisia Naționala pentru Statistica cu un coeficient calculat si comunicat de direcția de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București .

La tarifele prevăzute in prezenta anexa se aplica următoarele corecții :

-    o majorare de 30% pentru spatiile dotate cu incalzire centrala, electricitate , apa , canal, gaze la soba ;

-    o reducere de 50% pentru beneficiarii Legii nr. 42/1990 modificata si completata prin Legea nr. 341/2004, cooperative de invalizi, veterani de război, urmașii eroilor martiri si răniți din timpul revoluției din dec. 1989, asociațiile cu scop caritabil ( adăposturi de noapte, azile de batrani, case de copii, cantine sociale etc.) precum si persoanele posesoare a unui certificat de handicap .