Hotărârea nr. 246/2006

HOTARAREnr. 246 din 2006-10-12 HOTARIRE 246 din 12/10/2006 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "CONSOLIDARE, REPARATII, RESTAURARE SI MODERNIZARE LA MUZEUL THEODOR AMAN"
HOTARIRE nr. 246 din 12/10/2006
HOTARIRE 246 din 12/10/2006

HOTARIRE    246 din 12/10/2006

PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "CONSOLIDARE, REPARATII, RESTAURARE SI MODERNIZARE LA MUZEUL THEODOR AMAN"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti studiului de fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investitii „Consolidare, reparatii, restaurare si modernizare la Muzeul Theodor Aman”

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Cultura;

Vazand raportul Comisiei Invatamant, Cultura, Culte si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 38 (2), lit.”b”, alin.4 lit.”d” si art. 46(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea 286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 – Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti studiului de fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investitii „Consolidare, reparatii, restaurare si modernizare la Muzeul Theodor Aman”, prezentati in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Finantarea investitiei prevazuta la art.1 se va face din fonduri alocate de la bugetul local.

Art.3 - Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 12.10.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 12.10.2006

Nr.246

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

j/s Anexa nr. 1

la HCGMB nr.z.%.././4;..<<?.'..?^d?Z"

Indicatorii tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investiții "Consolidare, reparații, restaurare și modernizare la Muzeul Theodor Aman"


indicatori

U.M.

Valoare totală

Din care C+M

lei

euro

lei

euro

Indicatori aprobați inițial (prețuri oct

2000)

lei/euro

1.032.802

494.258

882.268

422.219

Indicatori noi total lucrări (prețuri mai 2006)

lei/euro

3.743.012

1.065.111

3.145.018

894.946

Din care lucrări suplimentare (prețuri mai 2006)

lei/euro

2.470.423

702.983

1.844.923

524.991

Capacitate de consolidat

mp

Aed    60S

,72

Sursa de finanțare

%

MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Durata de realizare a investiției

luni

36 de luni calendaristice

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2