Hotărârea nr. 245/2006

HOTARAREnr. 245 din 2006-10-12 HOTARIRE 245 din 12/10/2006 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "CONSOLIDARE, REPARATII, RESTAURARE SI MODERNIZARE LA MUZEUL GEORGE SEVEREANU"
HOTARIRE nr. 245 din 12/10/2006
HOTARIRE 245 din 12/10/2006

HOTARIRE    245 din 12/10/2006

PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "CONSOLIDARE, REPARATII, RESTAURARE SI MODERNIZARE LA MUZEUL GEORGE SEVEREANU"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti studiului de fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investitii “Consolidare, reparatii, restaurare si modernizare la

Muzeul George Severeanu”

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Cultura;

Vazand raportul Comisiei Cultura si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti ;

Tinand seama de prevederile O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.38 alin.(2) lit.b), alin.4  lit. d) si art.46, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1-Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti studiului de fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investitii “Consolidare, reparatii, restaurare si modernizare la Muzeul George Severeanu”, prezentati in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2- Finantarea investitiei prevazuta la art.1 se va face din fonduri alocate de la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art.3- Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 12.10.2006.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 12.10.2006

Nr.245

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

la HCGMB nr.

Indicatorii tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investiții "Consolidare, reparații, restaurare și modernizare la Muzeul George Severeanu"

indicatori

U.M.

Valoare totală

Din care C+M

lei

euro

lei

euro

Indicatori aprobați inițial (prețuri    oct

2000)

lei/euro

1.044.712

499.958

895.693

428.6439

Indicatori    noi

total lucrări (prețuri    mai

2006)

lei/euro

2.943.183

837.511

2.423.766

689.706

Din care lucrări suplimentare (prețuri    mai

2006)

lei/euro

872.407

248.252

I

537.927

153.072

Capacitate de consolidat

mp

Aed    705.17

Sursa    de

finanțare

%

MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Durata    de

realizare    a

investiției

_1_

luni

36 de luni calendaristice

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2