Hotărârea nr. 244/2006

HOTARAREnr. 244 din 2006-10-12 HOTARIRE 244 din 12/10/2006 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 115/2006
HOTARIRE nr. 244 din 12/10/2006
HOTARIRE 244 din 12/10/2006

HOTARIRE    244 din 12/10/2006

PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 115/2006

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind modificarea art.1 al Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.115/2006

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala;

Vazand raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit.”c” si art.46 alin.21  din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Articolul 1 al Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.115/2006 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”Se aproba transmiterea imobilelor situate in Bucuresti, Str. Lipscani nr.84-86 si nr.88, sector 3, avand datele de identificare prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, din domeniul privat al municipiului Bucuresti si din administrarea Administratiei Fondului Imobiliar in domeniul public al municipiului Bucuresti si in administrarea Centrului de Proiecte Culturale al municipiului Bucuresti - ARCUB, in vederea realizarii obiectivului de investitii Hanul Gabroveni.”

            Art.2 Celelalte prevederi ale hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.115/2006 raman neschimbate.

            Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 12.10.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 12.10.2006

Nr. 244

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative