Hotărârea nr. 242/2006

HOTARAREnr. 242 din 2006-10-12 HOTARIRE 242 din 12/10/2006 RIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A PROPUNERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVIND TRECEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 40.416 MP., SITUAT IN BD. BASARABIA NR.37-39, SECTOR 2 IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI
HOTARIRE nr. 242 din 12/10/2006
HOTARIRE 242 din 12/10/2006

HOTARIRE    242 din 12/10/2006

RIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A PROPUNERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVIND TRECEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 40.416 MP., SITUAT IN BD. BASARABIA NR.37-39, SECTOR 2 IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind inaintarea catre Guvernul Romaniei a propunerii de emitere a unei Hotarari de Guvern privind trecerea terenului in suprafata de 40.416 mp., situat in Bd. Basarabia nr.37-39, sector 2 din domeniul public al statului in domeniul public al municipiului Bucuresti si in administrarea Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti;

Vazand raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art.9 alin.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit.”c” si art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 Se aproba inaintarea catre Guvernul Romaniei a propunerii de emitere a unei Hotarari de Guvern privind trecerea terenului in suprafata de 40.416 mp., situat in Bd. Basarabia nr.37-39, sector 2 din domeniul public al statului in domeniul public al municipiului Bucuresti si in administrarea Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti.

            Terenul se identifica potrivit planului topografic scara 1:2000 prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2 Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement si directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 12.10.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 12.10.2006

Nr. 242

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative