Hotărârea nr. 236/2006

HOTARAREnr. 236 din 2006-10-12 HOTARIRE 236 din 12/10/2006 PRIVIND APROBAREA DE COOPERARE INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, INSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI LIGA APARARII DREPTURILOR OMULUI (LADO)
HOTARIRE nr. 236 din 12/10/2006
HOTARIRE 236 din 12/10/2006

HOTARIRE    236 din 12/10/2006

PRIVIND APROBAREA DE COOPERARE INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, INSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI LIGA APARARII DREPTURILOR OMULUI (LADO)

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Protocolului de Cooperare intre Municipiul Bucuresti,

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti si

Liga Apararii Drepturilor Omului (LADO)

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Invatamant;

Vazand raportul Comisiei pentru Relatii Internationale, Cooperare si Asociere cu alte Autoritati Publice si Avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art. 38 alin (7) lit. “a”, art.46 (2) lit.“a” si  “f ” si art. 67 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba Protocolul de Cooperare intre Municipiul Bucuresti, Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti si Liga Apararii Drepturilor Omului (LADO), prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art.2 - Primarul General al Municipiului Bucuresti va semna pentru si in numele Municipiului Bucuresti protocolul prevazut la art.1.

Art. 3 - Se aloca de la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti suma de 12180 RON necesara derularii proiectului.

Art.4 - Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 12.10.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 12.10.2006

Nr. 236

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

Mu

PROTOCOL DE COOPERARE

Acest protocol de cooperare se încheie între :

Inspectoratul Școlar al Municipiului București, cu sediul în București, Str. Icoanei, nr. 19, sector 2, reprezentat prin dl Prof. Cristian Alexandrescu, în calitate de Inspector Școlar General,

Municipiul București, reprezentat prin domnul Adriean Videanu, în calitate de Primar

General și

Liga Apărării Drepturilor Omului - L.A.D.O., cu sediul în București, Str. Dem. I. Dobrescu nr. 9, cod fiscal 6366974, reprezentată prin dna lector univ.dr. Mădalina Tomescu, în calitate de Vicepreședinte.

Art. 1. Obiectul acordului de cooperare

(1) Obiectul acordului de cooperare îl reprezintă organizarea și derularea Proiectului "Consiliul General al Municipiului București - Next Generation", care va avea loc în perioada octombrie 2006 - martie 2007 în Municipiul București, în fiecare din cele 6 sectoare ale Municipiului București.

Art. 2. Obiectivele colaborării

Obiectivele colaborării între părți sunt:

(1)    Predarea către elevi a noțiunilor elementare privind drepturile politice, raportul dintre stat și existența libertăților publice, modul în care acestea sunt consacrate de legislația română în vigoare cât și de tratatele și convențiile internaționale la care România este parte și pe care le-a ratificat.

(2)    Creșterea nivelului cunoștințelor privind drepturile omului și libertățile publice,cu

deosebire referitor la drepturile politice, la modul în care acestea sunt aplicabile în țara noastră, pentru elevii claselor a Xl-a de la Jieeefeuiin cele 6 sectoare din Municipiul București.    \

(3)    Diseminarea informațiilor cu privire la flremif^^țpulufși libertăți publice.

Art. 3. Obligațiile părților semnatare ale protocolului

1.    Inspectoratul Școlar al Municipiului București se obligă :

-    să sprijine desfășurarea Proiectului "Consiliul General al Municipiului București -Next Generation"

-    să avizeze desfășurarea proiectului în liceele din Municipiul București;

-    să sprijine L.A.D.O. în selectarea elevilor care urmează să participe la Proiect, pentru fiecare din cele 6 sectoare din Municipiul București;

-    să stabilească locațiile de desfășurare a proiectului la nivelul celor 6 sectoare ;

-    să permită desfășurare Proiectului într-o sală de clasă la un liceu din fiecare din cele sectoare ale Municipiului București;

-    să asigure participarea profesorilor interesați de tematica Proiectului la seminariile organizate de L.A.D.O.;

-    să popularizeze și să încurajeze participarea cadrelor didactice și a

elevilor la proiectul "Consiliul General al Municipiului București - Next Generation".

2.    L.A.D.O. se obligă:

-    să asigure, din punct de vedere managerial, derularea Proiectului, constituind o echipă de coordonare și implementare a Proiectului;

-    să se ocupe de organizarea și desfășurarea în condiții legale a tuturor activităților din Proiect;

-    să desfășoare Proiectul cu instructorii L.A.D.O. care au pregătire de specialitate în domeniul drepturilor omului si cu persoanele desemnate de instituțiile partenere in proiect;

-    să pună la dispoziția Inspectoratului Școlar al Municipiului București și Primăriei Municipiului București în termen scurt, descrierea Proiectului și planificarea activităților, pentru a fi analizate și vizate;

-    să nu promoveze materiale și acțiuni care dăunează educației elevilor sau contravin legislației în vigoare;

-    să distribuie tuturor elevilor participanți la Proiect materiale informative pe tematica drepturilor politice;

-    să se consulte permanent cu partenerii implicați în proiect, pentru identificarea, de comun acord cu aceștia, a unor soluții la problemele care apar în derularea proiectului.

3. Municipalitatea București prin Direcția de învățământ se obligă:

-    să sprijine LADO în derularea Proiectului "Consiliul General al Municipiului București - Next Generation" ;

-    să asigure popularizarea Proiectului pe site-ul P.M.B.;

-    să asigure accesul consilierilor Next Generation la ședințele publice ale Consiliului General al Municipiului București;

-    să asigure finanțarea Proiectului în cuantumul aprobat, respectiv 12180 RON, reprezentând contribuția locală pentru implementarea și desfășurarea proiectului.

Art. 4. Dispoziții finale

(1)    Protocolul intră în vigoare la data semnării lui de toate părțile, fiind valabil pe perioada organizării și desfășurării Proiectului.

(2)    Protocolul poate fi modificat sau completat numai prin înțelegerea scrisă a părților.

(3)    Părțile se vor informa reciproc asupra tuturor acțiunilor întreprinse pentru derularea proiectului și iși vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării proiectului care face obiectul prezentului protocol de colaborare.

Prezentul protocol de colaborare s-a încheiat azi,............................................., la

București, în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Primar General

Adriean VIDEANU

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Inspector Școlar General Cristian Alexandrescu

LIGA APĂRĂRII DREPTURILOR OMULUI

Președinte