Hotărârea nr. 235/2006

HOTARAREnr. 235 din 2006-10-12 HOTARIRE 235 din 12/10/2006 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COOPERARE INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI (ROMANIA) SI ORASUL ROMA (ITALIA)
HOTARIRE nr. 235 din 12/10/2006
HOTARIRE 235 din 12/10/2006

HOTARIRE    235 din 12/10/2006

PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COOPERARE INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI (ROMANIA) SI ORASUL ROMA (ITALIA)

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Protocolului de Cooperare intre Municipiul Bucuresti (Romania)

si orasul Roma (Italia)

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul Directiei de Relatii Internationale;

Vazand Raportul Comisiei pentru Relatii Internationale, Cooperare si Asociere cu alte autoritati publice, precum si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand seama de avizele nr. H2-1/2214/17.04.2006 si nr. H2/2361/07.08.2006 ale Ministerului Afacerilor Externe;

In temeiul prevederilor art.11 alin (3), art.38 alin.(2) lit.”e” si alin.(7) lit.”c” si art.46 alin.(2) lit.”f” din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba  Protocolul de Cooperare intre Municipiul Bucuresti (Romania) si orasul Roma (Italia), prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 – Primarul General va semna pentru si in numele Municipiului Bucuresti protocolul prevazut la art.1.

Art.3 - Directia din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucuresti va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 12.10.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 12.10.2006

Nr. 235

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

ANEXA !<$

PROTOCOL DE COOPERARE    3-?

ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BUCUREȘTI DIN ROMÂNIA ȘI ORAȘUL    W6

ROMA DIN ITALIA

Municipiul București și Orașul Roma, denumite în continuare părți, sunt de acord să întărească relațiile de prietenie și cooperare în anumite domenii având ca rezultat dezvoltarea reciprocă.

Luând în considerare legăturile tradiționale de prietenie dintre țările lor și dintre cele două capitale și având dorința de a dezvolta cooperarea dintre București și Roma în domeniul cultural, social și economic,

Având în vedere rolul pe care amândouă părțile îl joacă în plan internațional și considerând că orașele au astăzi un rol determinant în procesul decizional în sectorul relațiilor internaționale,

Conștienți de relațiile istorice, lingvistice și sociale dintre cele două comunități precum și de importanța deosebită pe care a început să o capete din punct de vedere social comunitatea italiană în România și cea română în Italia,

Având dorința de a contribui la aprofundarea valorilor comune pe care le are o Europă unită și conștienți de rolul pe care îl are cooperarea la nivel local și regional, cele două părți convin următoarele:

Articolul 1

Cele două părți se angajează să dezvolte în continuare relații de prietenie cu scopul de a promova cooperarea bilaterală avantajoasă în toate domeniile de interes pentru locuitorii din Municipiul București și Roma, ținând cont de influența crescută pe care tehnologia informației și comunicațiilor o are asupra societății.

Articolul 2

Cele două părți se angajează să facă schimb de informații și să împărtășească cunoștințe în următoarele sectoare ale administrației locale și gestiunii municipale: administrație generală, transport urban, politică economică locală cu aspecte ce țin de impactul pe care modificările în structura economică și de populație le au asupra serviciilor, relația dintre orașe și zonele lor suburbane, activități culturale, artistice și sportive, dezvoltarea sistemelor de educație, formare profesională și de gestiune a personalului din întreprinderi, urbanism, lucrări publice și construirea de locuințe sociale, protecția mediului, salubritate urbană și gestionarea deșeurilor, parcuri și grădini, înfrumusețarea spațiilor publice, sănătate și protecție socială, siguranță și asigurări, servicii publice urbane și precum și alte sectoare de interes comun.

Articolul 3

Modalitățile de realizare a cooperării stabilite de comun acord sunt schimbul de informații și experți, organizarea de cursuri, întâlniri și conferințe pe baza proiectelor redactate de cele două părți care vor elabora și gestiona programele operative.

Articolul 4

Cu intenția de a dezvolta cooperarea și relațiile comerciale, cele două părți își vor furniza reciproc asistență în sectorul relațiilor economice, prin activități ce vizează schimbul de date»economice de interes comun,h participarea întreprinderilor la târguri, expoziții, congrese și alte evenimente de acest fel, prin contacte care să favorizeze parteneriatul public-privat, precum și prin alte modalități stabilite de comun acord.

Părțile, care consideră turismul drept un mijloc fundamental de cunoaștere și întărire a relațiilor dintre cetățeni, vor aplica măsurile necesare promovării acestui important sector.

Articolul 5

Cele două părți vor sprijini și dezvolta cooperarea în baza unor programe specifice, stabilite de comun acord. In special se angajează să prezinte și să dezvolte împreună proiecte pilot și în interiorul unor asociații de orașe din care fac parte ambele municipalități.

Articolul 6

Cele două părți vor promova relațiile la nivelul celor două autorități reprezentative, precum și contacte între grupuri și asociații cu caracter social și economic.

Articolul 7

Cele două părți se angajează să sprijine și să promoveze, în cadrul competențelor proprii, realizarea de expoziții, coproducții, turnee ale unor formații de teatru, de muzică și de dans, realizarea unor programe pentru artiști, precum și să sprijine schimburile de tineret, de studenți și profesori, precum și activitățile sportive. Cele două părți urmează să dezvolte, în cadrul propriilor competențe, inițiative comune între universități, școli superioare și centre de cercetare.

Cele doua parti vor face demersuri pentru amplasarea unei copii a Columnei lui Traian in centrul Municipiului București.

Articolul 8

Acest protocol va intra în vigoare la data semnării de către părți.

Semnat la București la data de 13 octombrie 2006, în două exemplare originale, fiecare in limbile română și unul în limba italiană, toate texte fiind egal autentice.

Primar General al Municipiului București


3