Hotărârea nr. 234/2006

HOTARAREnr. 234 din 2006-10-12 HOTARIRE 234 din 12/10/2006 PRIVIND UTILIZAREA DE CATRE S.C. SERVICE CICLOP S.A. A FONDURILOR DIN VANZAREA ACTIVELOR POTRIVIT HOTARARII C.G.M.B. NR. 128/2000 SI A HOTARARII C.G.M.B. NR. 280/2003 COMPLETEAZA H.C.H.M.B. NR. 128/2000
HOT. 234 12/10/2006
HOTARIRE 234 din 12/10/2006

HOTARIRE    234 din 12/10/2006

PRIVIND UTILIZAREA DE CATRE S.C. SERVICE CICLOP S.A. A FONDURILOR DIN VANZAREA ACTIVELOR POTRIVIT HOTARARII C.G.M.B. NR. 128/2000 SI A HOTARARII C.G.M.B. NR. 280/2003

COMPLETEAZA H.C.G.M.B. NR. 128/2000

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind utilizarea de catre S.C. SERVICE CICLOP S.A. a fondurilor obtinute din vanzarea activelor potrivit Hotararii C.G.M.B. nr. 128/2000 si a Hotararii C.G.M.B. nr. 280/2003

 

Avand in vedere expunerea de motive a Consilierilor Generali si raportul Directiei Juridic, Contencios si Legislatie ;

Vazand raportul Comisiei de Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art.38 alin.2 lit. a si art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba utilizarea de catre S.C. SERVICE CICLOP S.A. a fondurilor obtinute din vanzarea activelor potrivit Hotararii C.G.M.B. nr.128/2000 si a Hotararii C.G.M.B. nr.280/2003.

Art.2 - Fondurile prevazute la art.1 se vor utiliza pentru repararea, consolidarea, modernizarea, reamenajarea si dotarea unitatilor din Bdul. Timisoara nr. 8-10, sector 6, Str. Gheorghe Patrascu nr. 4, sector 3, Str. Intre Garle nr. 3, sector 4, Sos. Giurgiului nr. 260, sector 4, unitati aflate in patrimoniul S.C. SERVICE CICLOP S.A.

Art.3 - Orice prevedere contrara prezentei hotarari se abroga.

Art.4 - Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General si S.C. SERVICE CICLOP S.A. vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 12.10.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 12.10.2006

Nr. 234