Hotărârea nr. 229/2006

HOTARAREnr. 229 din 2006-10-12 HOTARIRE 229 din 12/10/2006 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI AINDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITARE SI MODERNIZARE STADIONUL NATIONAL LIA MANOLIU" SE MODIFICA ANEXA NR. 1 PRIN HCGMB NR. 234/2008 ANEXA NR. 1 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 273/2010
HOTARARE nr. 229 din 12/10/2006
HOTARIRE 229 din 12/10/2006

HOTARIRE    229 din 12/10/2006

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI AINDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITARE SI MODERNIZARE STADIONUL NATIONAL LIA MANOLIU"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare Stadionul National Lia Manoliu”

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti;

Vazand raportul Comisiei de Ecologie si Protectia Mediului si avizul Comisiei de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand seama de prevederile H.G. nr.499/2006 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, prin Complexul Sportiv National "Lia Manoliu" Bucuresti, in domeniul public al municipiului Bucuresti si in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti si Hotararea CGMB nr.189/2006 privind privind darea in administrare a unor imobile Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art.40 alin.1 din O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit.”b”, alin.4 lit.”d”, “e” si “f” si art.46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 Se aproba studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare Stadionul National Lia Manoliu“, in conformitate cu indicatorii tehnico-economici prezentati in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art.2 Finantarea obiectivului prevazut la art.1 se va efectua din bugetul Consiliului General al municipiului Bucuresti si din sume alocate de la Guvernul Romaniei ce vor fi virate in totalitate la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

 

Art.3 Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti si Directia Buget vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 12.10.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 12.10.2006

Nr. 229

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

Anexa nr. 1 La H.C.G.M.B.

Indicatorii tehnico-economici

pentru aprobarea Studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiție “Reabilitare și Modernizare - Stadionul Național Lia Manoliu”.

Valoarea totală a investiției 501.536.129 RON (143.296.035 €) Din care C+M    ’    350.182.964 RON (100.052.273 €)

Eșalonare: Anul I - demolare, execuție betoane

Anul II - structură metalică

- arhitectură + instalații ♦

Durata de realizare: 20 luni.

Parametrii construcții

Suprafață amenajată:    32.000    mp

-    Suprafață trotuare, alei    9.515    mp

-    Suprafață parcaje    225    mp

-    Suprafață platforme trafic    auto ușor    1.360    mp

-    Suprafață platforme trafic    auto (rampă) 1.600 mp

-    Suprafață spații verzi    4.800    mp

Suprafață construită:    24.400 mp

Suprafața construită desfășurată:    150.321 mp

Subsol

2

Subsol 2 Parkink Exterior stadion

Subsol

1

Parter

Etaj 1

Etaj 2

Etaj 3

Gradene

T o t a

1

(mp)

(mp)

(mp)

(mp)

(mp).

(mp)

(mp)

(mp)

(mp)

Aria

construită

27.500

15.094

22.680

18.500,

-"4

- /x 1

10.305

23.242

150.321

ttr. S/

11 1 --

/ i*    ■

Suprafață învelitori orizontale și verticale: 44.880 mp

-    metal    34.180 mp

—    sticlă    10.700 mp

Suprafață fațade:    21.200 mp

- împrejmuiri, garduri 850 ml

Număr de locuri (spectatori):

«ia


Tribuna I

Tribuna II

Peluza 1

Peluza 2

Loje

Presa

Total j

(nr.)

(nr.)

(nr.)

(nr.)

(nr.)

(nr.)

(nr.)    '

Spectatori

12.575

13.435

11.655

11.655

5.000

450

54.800