Hotărârea nr. 227/2006

HOTARAREnr. 227 din 2006-10-12 HOTARIRE 227 din 12/10/2006 PRIVIND APROBAREA REALIZARII INVESTITIEI PREVAZUTE IN CADRUL PROIECTULUI "EXTINDEREA RETELEI DE ALIMENTARE CU GAZE A CIMITIRULUI BELLU" SE MODIFICA ANEXELE 2 SI 3 PRIN HCGMB NR. 251/2009
HOTARARE nr. 227 din 12/10/2006
HOTARIRE 227 din 12/10/2006

HOTARIRE    227 din 12/10/2006

PRIVIND APROBAREA REALIZARII INVESTITIEI PREVAZUTE IN CADRUL PROIECTULUI "EXTINDEREA RETELEI DE ALIMENTARE CU GAZE A CIMITIRULUI BELLU"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea realizarii investitiei prevazute in cadrul Proiectului “Extinderea retelei de alimentare cu gaze a Cimitirului Bellu”

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Protectia Mediului si Educatie Eco-civica;

            Vazand raportul Comisiei de Ecologie si Protectia Mediului  si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.38 alin. 2 lit.”b”, alin.4 lit.”d”, “e” si “f” si art.46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba realizarea investitiilor prevazute in cadrul Proiectului privind “Extinderea retelei de alimentare cu gaze a Cimitirului Bellu din municipiul Bucuresti”.

Art.2 - Se aproba indicatorii economico-financiari prevazuti prin Studiul de fezabilitate dupa cum urmeaza:

                        - extindere inst.int.gaze naturale: 56.306,31 lei

                        - proiect extindere inst.gaze: 3.950 lei

Art.3 - Finantarea obiectivului de investitie se face din bugetul propriu al Administratiei Cimitirelor si Crematoriilor Umane.

Art.4 - Dupa finalizarea si implementarea obiectivului prevazut in cadrul proiectului, se vor asigura fondurile necesare Administratiei Cimitirelor si Crematoriilor Umane in vederea administrarii, exploatarii si intretinerii acestuia.

Art.5 - Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane si directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 12.10.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 12.10.2006

Nr. 227