Hotărârea nr. 225/2006

HOTARAREnr. 225 din 2006-10-12 HOTARIRE 225 din 12/10/2006 PRIVIND TRECEREA UNOR BUNURI DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARIRE nr. 225 din 12/10/2006
HOTARIRE 225 din 12/10/2006

HOTARIRE    225 din 12/10/2006

PRIVIND TRECEREA UNOR BUNURI DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al

Municipiului Bucuresti

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Utilitati Publice;

Vazand raportul Comisiei Utilitati Publice si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In baza art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art.1 si art.2 din O.G. nr.112/2000 penntru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale;

In temeiul prevederilor art.38 alin. 2 lit.”c” si art.46 alin.21 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Bucuresti a bunurilor aflate in exploatare la RADET Bucuresti, prezentate in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, pentru scoaterea din functiune in vederea valorificarii.

 

Art.2 – Scoaterea din functiune si valorificarea acestor active vor fi realizate de RADET Bucuresti.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 12.10.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 12.10.2006

Nr. 225

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 
Lista bunurilor transferate din domeniul public in domeniul privat al Municipiului BucureștiSC