Hotărârea nr. 223/2006

HOTARAREnr. 223 din 2006-10-12 ANULATA IN PARTE PRIN SENTINTA CIVILA NR. 574/15.02.2008 A TRIBUNALULUI BUCURESTI, RAMASA DEFINITIVA SI IREVOCABILA PRIN RESPINGEREA RECURSULUI HOTARIRE 223 din 12/10/2006 PRIVIND EXCLUDEREA DIN LISTA SPATIILOR COMERCIALE SI DE PRESTARI SERVICII CARE SE VAND IN BAZA LEGII NR. 550/2002 A SPATIILOR SITUATE IN ALEEA SUTER NR. 21, SECTOR 4 SI SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 2K, SECTOR 3, BUCURESTI SI TRANSMITEREA SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA SITUATE IN CALEA MOSILOR NR. 113, SUBSOL, SECTOR 2, ALEEA SUTER NR. 21, SECTOR 4 SI SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 2K, SECTOR 3, IN ADMINISTRAREA POLITIEI COMUNITARE A MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARARE nr. 223 din 12/10/2006
HOTARARE nr. 223 din 12/10/2006

HOTARIRE    223 din 12/10/2006

PRIVIND EXCLUDEREA DIN LISTA SPATIILOR COMERCIALE SI DE PRESTARI SERVICII CARE SE VAND IN BAZA LEGII NR. 550/2002 A SPATIILOR SITUATE IN ALEEA SUTER NR. 21, SECTOR 4 SI SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 2K, SECTOR 3, BUCURESTI SI TRANSMITEREA SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA SITUATE IN CALEA MOSILOR NR. 113, SUBSOL, SECTOR 2, ALEEA SUTER NR. 21, SECTOR 4 SI SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 2K, SECTOR 3, IN ADMINISTRAREA POLITIEI COMUNITARE A MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind excluderea din lista spatiilor comerciale si de prestari servicii care se vand in baza Legii nr.550/2002 a spatiilor situate in Aleea Suter, nr.21, sector 4 si Splaiul Independentei nr. 2K, sector 3, Bucuresti si transmiterea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in Calea Mosilor nr.113, subsol, sector 2, Aleea Suter nr.21, sector 4 si Splaiul Independentei nr.2K, sector 3, in administrarea Politiei Comunitare a Municipiului Bucuresti

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Invatamant;

Vazand raportul Comisiei de Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu art.16, lit.”e” din Legea nr.371/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare cu completarile ulterioare;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.(2) lit.”c”, alin.(5) lit.”a” si art.46 alin.(21) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba excluderea din lista spatiilor comerciale si de prestari servicii care se vand in baza Legii nr.550/2002 a spatiilor situate in Aleea Suter nr.21, sector 4 si Splaiul Independentei nr.2K, sector 3.

            Art.2 - Se aproba transmiterea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in Calea Mosilor nr.113, subsol, sector 2, Aleea Suter nr.21, sector 4 si Splaiul Independentei nr. 2K, sector 3, in administrarea si folosinta gratuita a Politiei Comunitare a Municipiului Bucuresti, pentru desfasurarea unor activitati specifice.

Art.3 - Administratia Fondului Imobiliar si Politia Comunitara a Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 12.10.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 12.10.2006

Nr. 223