Hotărârea nr. 222/2006

HOTARAREnr. 222 din 2006-09-18 HOTARIRE 222 din 18/09/2006 PRIVIND REPARTIZAREA LA BUGETELE SECTOARELOR A UNOR SUME DE LA BUGETUL DE STAT APROBATE MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL DIN INSTITUTIILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT
HOT. 222 18/09/2006
HOTARIRE 222 din 18/09/2006

HOTARIRE    222 din 18/09/2006

PRIVIND REPARTIZAREA LA BUGETELE SECTOARELOR A UNOR SUME DE LA BUGETUL DE STAT APROBATE MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL DIN INSTITUTIILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind repartizarea la bugetele sectoarelor a unor sume de la bugetul de stat

aprobate Municipiului Bucuresti pentru finantarea cheltuielilor de personal din

institutiile de invatamant preuniversitar de stat

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul Directiei Buget;

Vazand raportul Comisiei Economice Buget Finante si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In baza O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile art. 7(4) din ordonanta Guvernului nr. 46/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006;

Tinand seama de prevederile Hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 1/06.01.2006, nr. 127/01.06.2006 si nr. 195/27.07.2006 privind repartizarea pe bugete componente a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate Municipiului Bucuresti pe anul 2006;

In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. “b”, alin. (4) lit. “a”, art. 95, alin. (2) si alin. (3) si art. 46 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE

 

Art.1. Suma de 30.389 mii lei cu care se suplimenteaza alocatiile de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, aprobata Municipiului Bucuresti, pentru trimestrul IV a.c., prin Ordonanta Guvernului nr. 46/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de invatamant preuniversitar de stat se repartizeaza la bugetele sectoarelor, astfel:

·        Sector 1: 5.300 mii lei;

·        Sector 2: 16.689 mii lei;

·        Sector 3: 0

·        Sector 4: 5.500 mii lei;

·        Sector 5: 0

·        Sector 6: 2.900 mii lei;

Art.2. Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 vor introduce in bugetele proprii influentele corespunzatoare potrivit prezentei hotarari.

Art.3. Prezenta Hotarare se comunica Primariilor Sectoarelor 1-6, Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si trezoreriilor Sectoarelor 1-6.

Art.4. Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

            Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 18.09.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 18.09.2006

Nr. 222