Hotărârea nr. 220/2006

HOTARAREnr. 220 din 2006-09-18 HOTARIRE 220 din 18/09/2006 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A PROPUNERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVIND VIRAREA DE CATRE MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE IN CONTUL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNOR DISPONIBILITATI BANESTI NECESARE TRANSMITERII CU PLATA DIN PATRIMONIUL C.E.C. SA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI SITUAT IN CALEA VICTORIEI NR. 13, SECTOR 3
HOT. 220 18/09/2006
HOTARIRE 220 din 18/09/2006

HOTARIRE    220 din 18/09/2006

PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A PROPUNERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVIND VIRAREA DE CATRE MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE IN CONTUL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNOR DISPONIBILITATI BANESTI NECESARE TRANSMITERII CU PLATA DIN PATRIMONIUL C.E.C. SA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI SITUAT IN CALEA VICTORIEI NR. 13, SECTOR 3

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind inaintarea catre Guvernul Romaniei a propunerii de emitere a

unei Hotarari de Guvern privind virarea de catre Ministerul Finantelor Publice in contul municipiului Bucuresti a unor disponibilitati banesti necesare transmiterii cu plata din

patrimoniul C.E.C. SA in domeniul public al municipiului Bucuresti si in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti a imobilului situat in Calea Victoriei nr. 13, sector 3

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Achizitii Concesionari Contracte si al Directiei Buget

Vazand raportul Comisiei Economice, Buget, Finante si avizul Comisiei juridice si de disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti

In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit. « b » si alin.4 lit. « a », art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 – Se aproba inaintarea catre Guvernul Romaniei a propunerii de emitere a unei Hotarari de Guvern privind virarea de catre Ministerul Finantelor Publice in contul municipiului Bucuresti a unor disponibilitati banesti in limita sumei de 17.787.000 euro, suma necesara transmiterii cu plata din patrimoniul C.E.C. SA in domeniul public al municipiului Bucuresti si in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti a imobilului situat in Calea Victoriei nr. 13, sector 3.

Art.2 – Echivalentul in lei al sumei mai sus mentionate va fi inclus in veniturile si cheltuielile bugetului local al municipiului Bucuresti.

Art.3 – Cladirea astfel dobandita va avea destinatia de sediu al Muzeului de Istorie si Arta al Municipiului Bucuresti.

Art.4 – Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 18.09.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 18.09.2006

Nr. 220