Hotărârea nr. 219/2006

HOTARAREnr. 219 din 2006-08-30 HOTARIRE 219 din 30/08/2006 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A PROPUNERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVIND TRANSMITEREA CU TITLU GRATUIT DIN PATRIMONIUL STATULUI IN PATRIMONIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNUI TEREN
HOTARIRE nr. 219 din 30/08/2006
HOTARIRE 219 din 30/08/2006

HOTARIRE    219 din 30/08/2006

PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A PROPUNERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVIND TRANSMITEREA CU TITLU GRATUIT DIN PATRIMONIUL STATULUI IN PATRIMONIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNUI TEREN

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind inaintarea catre Guvernul Romaniei a propunerii de emitere a

unei Hotarari de Guvern privind transmiterea cu titlu gratuit din

patrimoniul statului in patrimoniul municipiului Bucuresti a unui teren

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala;

Vazand raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 38 alin.1, alin.2 lit. “c” si art. 123 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 - Se aproba inaintarea catre Guvernul Romaniei a propunerii de emitere a unei Hotarari de Guvern privind transmiterea cu titlu gratuit, din patrimoniul statului in patrimoniul Municipiului Bucuresti a terenului prevazut in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

            Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 30.08.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 30.08.2006

Nr. 219

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

ANEXA

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafeței de teren, proprietatea privata a statului care se transmite din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" in proprietatea privata a municipiului București, si in administrarea Consiliului General al Municipiului București

Adresa terenu-

Persoana juridica de la care

Persoana juridica la care se

Caracteristi- Vecinătățile

lui care se

se transmite

transmite

cile tehnice

transmite

terenul

terenul

ale terenului

Municipiul

- proprietar:

- proprietar:    Suprafața =

bd. Marasti

București,

statul roman

Municipiul    403.867 mp

bd. Expoziției

bd. Marasti

- in administrarea

București

bd. Poligrafiei

nr. 65-67,

Regiei Autonome

- in administrarea

sectorul 1

"Administrația Patrimoniului Protocolului de

Stat"

Consiliului General al municipiului

București