Hotărârea nr. 218/2006

HOTARAREnr. 218 din 2006-08-30 HOTARIRE 218 din 30/08/2006 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE PUNERE IN APLICARE A CLAUZEI 8.5 DIN CONTRACTUL DE CONCESIUNE CU PRIVIRE LA FURNIZAREA DE SERVICII DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE PENTRU MUNICIPIUL BUCURESTI
HOTARIRE nr. 218 din 30/08/2006
HOTARIRE 218 din 30/08/2006

HOTARIRE    218 din 30/08/2006

PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE PUNERE IN APLICARE A CLAUZEI 8.5 DIN CONTRACTUL DE CONCESIUNE CU PRIVIRE LA FURNIZAREA DE SERVICII DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE PENTRU MUNICIPIUL BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Acordului de punere in aplicare a clauzei 8.5 din Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de sevicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti;

            Avand in vedere raportul Comisiei de Utilitati Publice si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand seama de prevederile art. 8.5 din Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;

precum si raportul de specialitate al Directiei Transporturi, Drumuri Sistematizarea Circulatiei;

In conformitate cu prevederile art. 38 alin.2, lit. “d”, alin.6 lit “a”, pct. 14 si art. 46, alin.(2) lit. “a” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1. Se aproba compensarea Investitorului (societatea Compagnie Generale des Eaux SCA) pentru Schimbare Semnificativa, prin plata directa a sumei corespunzatoare plafonului de 7,97 milioane USD, conform clauzei 8.5 din Contractul de Concesiune.

Plata sumei prevazute la alin.1 se va face de la bugetul local, in transe anuale, conform dispozitiilor Acordului privind aplicarea clauzei 8.5 din Contractul de Concesiune a Serviciilor Publice de apa si canalizare din Municipiul Bucuresti, cu societatea Compagnie Generale des Eaux SCA, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se imputerniceste Primarul General al Municipiului Bucuresti sa semneze Acordul prevazut la art. 1, pentru si in numele Municipiului Bucuresti.

Art.3. Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 30.08.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 30.08.2006

Nr. 218

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

DIRECȚIA UTILITATI PUBLICE
PCI

StMC certificat ISO 9001:20C0 SMM certificat ISO14C01:2004


etaj: 2, cam. 250

tei.: 305 55 67, 305 55 49; 305 55 00 int. 1249, 1250

fax: 305 55 67, 305 55 49

e-mail: utititati@bucuresti-primaria.ro

Primăria Municipiului București

Anexa la HCGMB.............

ACORD

PRIVIND IMPLEMENTAREA CLAUZEI 8.5. DIN CONTRACTUL DE CONCESIUNE CU PRIVIRE LA FURNIZAREA DE SERVICII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE PENTRU MUNICIPIUL BUCUREȘTI, ROMÂNIA

PĂRȚILE:

1.    MUNICIPIUL BUCUREȘTI ........................, denumit în continuare „Municipiul”,

reprezentat de ........

pe de o parte, și

2.    SC COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ..................... denumită în continuare

« Veolia» sau «Investitorul», reprezentată de.........,

pe de altă parte,

Denumite individual „Parte” și împreună „Părțile”,

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

(a) La data de 29.03.2000, Municipiul a încheiat, în calitate de Concedent, Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București cu Apa Nova, câștigătoarea licitației publice internaționale organizate de Municipiu în acest scop, în calitate de Concesionar.

Municipiul este acționar al Apa Nova, deținând 872.346 acțiuni nominative, reprezentând 16,30630 % din capitalul social.

A

(b) In urma transferului de acțiuni de la Vivendi Universal SA (Investitorul inițial) către Compagnie Generale des Eaux, din data de 19 decembrie 2002, aceasta din urmă a devenit Investitorul în condițiile Contractului de Concesiune. Compagnie Generale des Eaux și-a

schimbat la data de 30 decembrie 2005 der Eaux care este în prezent acționarul nominative cu o valoare nominală capitalul social.


Veolia Eau - Compagnie Generale des Âpâ'Nova, deținând 4.477.350 de acțiuni fiecare, reprezentând 83,69275 % din(c)    Investitorul, Municipiul și APA NOVA au încheiat, la data de 29.03.2000, un Contract al Acționarilor astfel cum este definit mai jos.

(d)    După Data Intrării în Vigoare a Contractului de Concesiune, Municipiul și Apa Nova au încredințat Auditorilor elaborarea Situației Financiare Inițiale și a Raportului Auditorilor, în conformitate cu prevederile clauzei 8.6 din Contractul de Concesiune.

După primirea Raportului Auditorilor, Municipiul și Apa Nova au înaintat Comisiei de Experți concluziile acestui raport, în conformitate cu clauza 8.7 din Contractul de Concesiune.

Comisia de Experți a remis raportul său la data de 15.03.2003. Acest raport confirmă faptul că aplicarea formulei Schimbării Semnificative la Situația Financiară de Referință și la Situația Financiară Inițială ,generează o Schimbare Semnificativă de minus 10,2 milioane dolari SUA. Această Schimbare Semnificativă este mai importantă decât suma maximă de 7,97 milioane dolari SUA prevăzută în Contractul de Concesiune, ceea ce îi conferă Investitorului dreptul de a fi compensat”.

(e)    în conformitate cu clauza 8.5 din contractul de Concesiune, Municipiul are obligația ca, în eventualitatea apariției unei Schimbări Semnificative între Situația Financiară de Referință și Situația Financiară Inițială, să acorde Investitorului o compensație egală cu valoarea Schimbării Semnificative, prin plata directă și/sau prin transferul cu titlu gratuit, al unui număr de acțiuni ale Apa Nova, având o valoare egală cu Schimbarea Semnificativă, în ambele cazuri în limita sumei maxime de 7,97 milioane dolari SUA. La Data Intrării în Vigoare, suma de 7,97 milioane de dolari SUA a fost înregistrată în contabilitatea Apa Nova ca 6,8 milioane Euro.

(f)    în urma negocierilor dintre Părți și a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București

nr............, din data de...........Municipiul a fost de acord să compenseze Investitorul potrivit

prevederilor prezentului Acord.

PĂRȚILE AU CONVENIT URMĂTOARELE:

1. Definiții:

1.1 Termenii și expresiile menționate în continuare au următoarele înțelesuri:

«Apa Nova»    S.C. Apa Nova București SA, o societate pe acțiuni de drept român, cu un

capital social 534.974.600.000 Lei, cu sediul social în strada Aristide Demetriade, nr. 2, sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București cu numărul J40/9006/1999, CUI 12276499.

«Auditori»    S.C. Deloitte & Touche Management Consulting, Taxe, Audit, Expertiză

Contabilă S.R.L., căreia Municipiul și Apa Nova i-au încredințat întocmirea Situației Financiare Inițiale și elaborarea Raportului Auditorilor, în conformitate cu clauza 8.6 din Contractul de Concesiune.


« Contractul de Concesiune » Contractul alimentare cu .apă și

privire la furnizarea de servicii de icipiul București semnat la data de00;/www.bucuresti-primaris.rp

29.03.2000 între Municipiul București, RGAB și Apa Nova, câștigătoarea licitației publice internaționale organizate de Municipiu în acest scop, în calitate de Concesionar.

«Comisia de Experți » organismul independent constituit de Municipiu și Apa Nova, având atribuțiile prevăzute de clauza 49 din Contractul de Concesiune și partea a IV-a a Caietului de Sarcini (Tarife), formată dintr-un Inginer Hidro, un Economist de Reglementare și un Analist Financiar (astfel cum sunt definiți de Contractul de Concesiune) și ale cărei decizii sunt obligatorii pentru Părțile Contractului de Concesiune.

« Contractul Acționarilor » contractul semnat la data de 29.03.2000 între Municipiu, Investitor și Apa Nova prin care sunt stabilite drepturile și obligațiile Municipiului și ale Investitorului în calitate de acționari ai Apa Nova, precum și pe cele cu privire la Apa Nova și ale căror prevederi prevalează asupra Actului Constitutiv al Apa Nova.

« Schimbare Semnificativă » este definită de Contractul de Concesiune ca o schimbare negativă mai mare de 5% (cinci la sută) a situației financiare nete între bilanțul contabil al Situației Financiare de Referință și bilanțul contabil al Situației Financiare Inițiale, calculat conform formulelor stabilite în Contractul de Concesiune

« Data Intrării în Vigoare » 17 noiembrie 2000, data la care condițiile suspensive pentru intrarea în vigoare a Contractului de Concesiune au fost îndeplinite.

« Raportul Auditorilor » raportul întocmit de Auditori și transmis Părților, la data de 26 noiembrie 2001, care detaliază Situația Financiară Inițială și precizează apariția și valoarea, în opinia acestora, a oricăruia dintre factorii stabiliți în Clauzele 8.4 și 8.5 din Contractul de Concesiune, precum și criteriul pe baza căruia au fost făcute aceste determinări și calcule.

« Situația Financiară Inițială » situația financiară astfel cum rezultă din Raportul Auditorilor.

« Situația Financiară de Referință » este definită de Contractul de Concesiune ca un bilanț contabil pro-forma al activelor și pasivelor ce vor fi preluate de Concesionar și un cont pro forma de profituri și pierderi întocmite conform IAS, a căror copie este anexată ca Anexa B a Contractului de Concesiune.

« Suma Datorată » suma de 6,8 milioane de Euro, corespunzătoare sumei de 7,97 milioane de dolari STJA la Data Intrării în Vigoare, valoarea maximă a compensației conform art. 8.5 din Contractul de Concesiune, pe care Municipiul se angajează să o plătească către Veolia conform prezentului Acord.

1.2. Ceilalți termeni în majuscule, dacă nu sunt definiți de prezentul Acord, vor avea înțelesul care le este atribuit de Contractul de Concesiune sau de Contractul Acționarilor, după caz.

2. Compensația Investitorului

Ca urmare a Schimbării Semnificative între Situația Inițială de minus 10,2 milioane de dolari SUA, Mi
pentru suma de 6,8 milioane Euro, corespunzătoare valorii maxime a compensației potrivit clauzei 8.5 din Contractul de Concesiune („Suma Datorată”).

Municipiul a ales, conform clauzei 8.5 din Contractul de Concesiune, să compenseze Veolia prin plata directă a Sumei Datorate, în condițiile prevăzute de prezentul Acord.

3. Flata Sumei Datorate

Municipiul se angajează, Veolia acceptând acest angajament, să plătească Suma Datorată în mai multe tranșe anuale, după cum urmează:

3.1.    în fiecare an, Municipiul va prevedea în bugetul local la capitolul cheltuieli o sumă destinată plății Sumei Datorate egală cu valoarea previzională a dividendelor ce urmează a fi primite de la ANB, astfel cum rezultă din Planul de Afaceri Trienal, aprobat în luna decembrie a anului precedent de către Consiliul de Administrație al Apa Nova, conform prevederilor art. 4 din Contractul Acționarilor.

3.2.    Cel mai târziu la data de 1 septembrie a fiecărui an, Municipiul va transfera suma corespunzătoare plății Sumei Datorate, astfel cum este înscrisă la capitolul cheltuieli al bugetului local aprobat pentru anul în curs.

3.3.    In situația în care suma reprezentând dividendele primite de la ANB ar fi inferioară celei prevăzute în bugetul local și dacă Municipiul nu are alte resurse bugetare, Municipiul se angajează să plătească către Veolia o sumă cel puțin egală cu valoarea dividendelor primite.

3.4.    în situația în care Adunarea Generală a Apa Nova hotărăște să nu distribuie dividende și dacă Municipiul nu are alte resurse bugetare, Veolia acceptă să nu primească plata cuvenită cu titlul de Sumă Datorată în anul respectiv.

3.5.    Toate plățile făcute cu titlul de Sumă Datorată vor fi efectuate în Euro, în contul bancar indicat în acest scop de Veolia Municipiului.

3.6.    Veolia va confirma Municipiului primirea fiecărei plăți pentru Suma Datorată, prin notificare transmisă la 15 zile după această primire, precum și suma rămasă a fi plătită de către Municipiu.

4. Notificări

4.1.    Orice comunicări care urmează a fi făcute în legătură cu problemele cuprinse în prezentul Acord, vor fi făcute în scris, cu excepția cazurilor în care se va menționa în mod expres altfel, și vor fi remise fie personal, fie prin poștă înregistrată sau prin fax sau telex. Remiterea prin curier va fi considerată ca remitere personală.

4.2.    Aceste comunicări vor fi remise la adresele sau numerele de fax sau telex ale Părților relevante prezentate mai jos sau la acele alte adrese sau numere de fax sau telex comunicate anterior celeilalte părți în conformitate cu prezenta Clauză. Fiecare comunicare va conține numele persoanei căreia i se adresează

Consiliul General al Municipiului București

Adresa Bd. Regina Elisabeta nr. 47

Telefon

Fax

In atenția Primarului General al Municipiului București

Veolia

Adresa

Telefon

Fax

In atenția

4.3.0 comunicare va fi considerată că a fost remisă:

■    la data înmânării, în cazul remiterii personale;

■    în momentul expirării celor 5 (cinci) zile libere de la data poștei, în cazul remiterii prin posta; Și

■    în momentul încheierii transmisiei de către remitent, în cazul transmiterii prin fax.

în cazul în care, în caz contrar, o comunicare ar fi considerată ca remisă, în afara orelor normale de lucru (9.30 - 17.30 dintr-o Zi Lucrătoare) din zona orară a destinatarului, aceasta va fi considerată că a fost primită a doua zi între orele normale de lucru din zona orară a destinatarului.

4.4.    Pentru dovedirea remiterii comunicării, va fi suficient să se demonstreze că remiterea personală a fost făcută sau că plicul conținând comunicarea a fost, în mod corect, adresat și trimis prin poștă sub forma unei scrisori recomandate sau ca transmisia prin fax a fost efectuată, prin raportul de confirmare a transmisiei primit.

4.5.    O parte poate notifica celeilalte părți o schimbare a numelui său, a persoanei relevante, a adresei sau numărului de fax, cu condiția ca aceasta notificare să producă efecte numai:

■    la data indicată în notificare ca data la care modificarea trebuie să aibă loc; sau

■    după 5 (cinci) Zile Lucrătoare de când notificarea modificării este considerată că a fost făcută, în cazul în care nu se specifică nici o dată sau dacă data specificată este mai devreme de 5 (cinci) Zile Lucrătoare după data la care notificarea este considerată că a fost trimisă.

5. Neplata

6. Declarații ale Părților

Municipiul declară că are capacitatea și autoritatea cerute pentru a încheia și a semna acest Acord, care dă naștere la obligații legale și valide în sarcina Municipiului, executorii asupra acesta conform termenilor în care au fost prevăzute.

Veolia declară că are capacitatea și autoritatea cerute pentru a încheia și a semna acest Acord și declară că prin plata Sumei Datorate, Municipiul București va fi eliberat de obligațiile sale ce decurg din clauza 8.5 a Contractului de Concesiune.

7. Arbitrajul

7.1. Toate litigiile care se nasc din sau în legătură cu acest Acord, inclusiv orice problemă privind existența acestuia, validitatea sau încetarea sa, care nu se pot soluționa pe cale amiabilă vor fi deferite spre și soluționate în mod definitiv prin arbitraj organizat conform Regulilor UNCITRAL pentru Conciliere și Arbitraj, în vigoare la data Cererii ("Regulile UNCITRAL"). Regulile UNCITRAL se socotesc ca făcând parte din prezenta Clauză.

7.1.1.    Locul arbitrajului va fi la Geneva și limba utilizată în procedurile arbitrale va fi limba engleză. Completul arbitrai va fi format din 3 (trei) arbitri care nu vor fi cetățeni sau rezidenți români sau rezidenți din țara de origine a Investitorului.

7.1.2.    Partea care solicită arbitrajul, ("Partea reclamantă") va depune la Curte o acțiune arbitrată ("Acțiune") în conformitate cu Regulile UNCITRAL ("Prima notificare") către Partea pârâtă ("Partea Pârâtă").

7.1.3.    Acțiunea și Prima Notificare vor conține (i) toate acele informații cerute a fi incluse

într-o cerere de arbitrare conform Regulilor UNCITRAL și (ii) numele întreg, descrierea (așa cum cer Regulile UNCITRAL) și adresa persoanei care este propusă de către aceasta drept arbitru.

7.1.4.    în termen de 15 (cincisprezece) Zile Lucrătoare de la primirea de către Partea Pârâtă a

Primei Notificări, aceasta va comunica în scris Părții Reclamante o notificare scrisă, menționând numele întreg, descrierea si adresa persoanei care este propusă de către aceasta Parte drept arbitru.

7.1.5.    în termen de 15 (cincisprezece) Zile Lucrătoare după numirea primilor doi arbitri, Părțile vor desemna un al treilea arbitru care va prezida completul arbitrai și care va avea un vot decisiv.

7.1.6. Dacă (i) vreuna dintre Părți nu propune un arbitru în conformitate cu prezentul Acord sau (ii) Părțile nu sunt în măsură sau de acord să desemneze al treilea arbitru în perioada de 15 (cincisprezece) Zile Lucrătoare stabilită mai sus, acest arbitru va fi desemnat la cererea oricăreia din Părți de Secretarul General al ICSID în conformitate cu Regulile UNCITRAL.

mpletului arbitrai va fi definitivă și instanță judecătorească care este


7.2. Arbitrajul va ține loc de orice alt remediu și obligatorie și executorie asupra fiecăreia dintre P competentă în acest scop.    *


8. Dispoziții finale

Prezentul Acord reprezintă expresia definitivă și constituie totalitatea aranjamentelor încheiate între Părți. El înlocuiește și anulează toată corespondența, discuțiile, negocierile, toate angajamentele și acordurile anterioare, scrise sau nu, în legătură cu obiectul său.

Prezentul Acord va fi supus legii române.

Semnat la București, la data de............., în 2 (două) exemplare originale în limba română și 2

(două) exemplare originale în limba engleză; în cazul oricărei neconcordanțe între cele două versiuni, versiunea în limba română va prevala

Pentru Municipiul București    Pentru Veolia