Hotărârea nr. 216/2006

HOTARAREnr. 216 din 2006-08-30 HOTARIRE 216 din 30/08/2006 PRIVIND PARCAREA VEHICULELOR GRELE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI ABROGA H.C.G.M.B. NR. 235/2000
HOT. 216 30/08/2006
HOTARIRE 216 din 30/08/2006

HOTARIRE    216 din 30/08/2006

PRIVIND PARCAREA VEHICULELOR GRELE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI

ABROGA H.C.G.M.B. NR. 235/2000

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei;

            Vazand raportul Comisiei de Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand seama de prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare precum si de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala din administratia publica;

In temeiul art. 38 alin. 2 lit. “d” si alin. 6 lit. “a” pct. 13 si art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1 – Pentru asigurarea fluentei si sigurantei traficului rutier si pietonal, in scopul cresterii numarului de locuri de parcare pentru autoturisme si al gradului de confort al cetatenilor, se interzice stationarea voluntara a vehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 t. pe drumurile publice si terenurile apartinand domeniului public sau privat ale municipiului Bucuresti

Aceasta restrictie se excepteaza pe timpul efectuarii operatiunilor de incarcare/descarcare sau imbarcare/debarcare, conducatorii acestor vehicule avand obligatia sa respecte semnalizarea rutiera din zona.

Se interzice comercializarea de produse sau servicii direct din aceste vehicule.

Interdictiile de la alin. 1 nu sunt aplicabile vehiculelor apartinand institutiilor prevazute la art. 32 alin. 2 lit. “a” si “b” din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, atunci cand se afla in actiuni de interventie sau in misiuni care impun urgenta.

Art. 2 – Parcarea autovehiculelor cu o greutate mai mare de 3,5 t. este permisa numai in autobaze sau in locuri special destinate acestui scop, semnalizate prin indicatoare sau marcaje avizate de catre Comisia Tehnica de circulatie a Municipiului Bucuresti.

Art. 3 – Incalcarea prevederilor art. 1 alin.1 si alin.3 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 la 5.000 lei. Pentru abateri repetate se poate aplica si masura ridicarii vehiculului.

            Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin.1 se fac de catre ofiterii si agentii de politie, personalul Politiei Comunitare si imputerniciti ai Primarului General, conform competentelor ce le revin, potrivit legii.

            Contraventiilor prevazute la alin.1 le sunt aplicabile dispozitiile O.G. privind regimul juridic al contraventiilor aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de 48 de ore de la data incheierii procesului verbal jumatate din minimul amenzii.

Art. 4 – Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 16 septembrie 2006, data la care Hotararea C.G.M.B. nr. 235/2000 precum si orice alta prevedere contrara se abroga.

            Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 30.08.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 30.08.2006

Nr. 216