Hotărârea nr. 215/2006

HOTARAREnr. 215 din 2006-08-30 HOTARIRE 215 din 30/08/2006 PRIVIND REGLEMENTAREA RAPORTURILOR CONTRACTUALE PRIVIND SPATIILE CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ABROGA H.C.G.M.B. NR. 27/1993 SI NR. 59/1997
HOTARIRE nr. 215 din 30/08/2006
HOTARIRE 215 din 30/08/2006

HOTARIRE    215 din 30/08/2006

PRIVIND REGLEMENTAREA RAPORTURILOR CONTRACTUALE PRIVIND SPATIILE CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

ABROGA H.C.G.M.B. NR. 27/1993 SI NR. 59/1997

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind reglementarea raporturilor contractuale privind spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei de achizitii, concesionari si contracte;

            Vazand raportul Comisiei pentru relatii cu organizatii neguvernamentale si alti parteneri sociali si Comisiei juridice si de disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art. 38(1) si (5) lit. “b”, art. 46(1) si art. 125(1) si (2) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 modificata si completata de Legea  286/2006;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE

 

            Art.1 Se aproba contractul cadru de inchiriere spatii cu alta destinatie (Anexa nr. 1 si nr. 1 bis), metodologia de stabilire a tarifelor pentru inchirierea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta si a terenurilor aferente (Anexa nr. 2 si nr. 2 bis).

            Art.2 Contractele de inchiriere incheiate cu persoane fizice sau juridice pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta expirate, se reinnoiesc in conformitate cu anexa nr. 1 din prezenta hotarare si se prelungesc pe o perioada de 5 ani, cu exceptia celor care:

-         fac obiectul unor revendicari in baza Legii nr. 10/2001;

-         se afla in litigiu pe rolul instantelor de judecata;

-         nu au respectat clauzele contractuale si nu au achitate obligatiile de plata la zi;

-         sunt situate in imobile care fac obiectul unor contracte de consolidare sau in parcuri aflate in curs de amenajare;

-         se afla in zone pentru care exista PUZ-uri aprobate avand ca obiect schimbarea destinatiei spatiilor respective (demolari, restaurari, restructurari etc.)

-         sunt situate in parcuri, gradini publice si cimitire;

-         sunt neutilizate sau au schimbat profilul de activitate fara acordul proprietarului;

-         au fost divizate fara acordul proprietarului sau s-a instrainat total sau partial dreptul de folosinta.

Contractele de inchiriere se incheie prin Administratia Fondului Imobiliar care va urmari si incasarea pretului inchirierii stabilit prin contract.

Art.3 Titularii contractelor de colaborare sau asociere incheiate cu Primaria Municipiului Bucuresti precum si utilizatorii spatiilor care se incadreaza in prevederile HCGMB 59/1997 si ale Dispozitiilor Primarului General nr. 105/1998 si 888/2002 beneficiaza de incheierea de contracte de inchiriere (Anexa 1 bis) de catre Primarul General prin Directia de Achizitii, Concesionari si Contracte.

Aministratia Fondului Imobiliar va urmari incasarea pretului de inchiriere stabilit prin contract.

Art.4 Spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta, altele decat cele prevazute la art. 2 si art. 3 vor fi atribuite in conditiile actelor normative in vigoare.

Art.5 Tarifele pentru inchirierea spatiilor cu alta destinatie prevazute la art. 2 sunt cele stabilite in Anexa nr. 2 iar cele prevazute la art. 3 sunt cele stabilite in Anexa nr. 2 bis.

Art.6 Utilizatorii spatiilor ocupate abuziv sau care nu se incadreaza in prevederile prezentei hotarari vor fi evacuati in conditiile legii prin grija Administratiei Fondului Imobiliar si a Directiei Juridice, Legislatie si Contencios din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti.

Art.7 Sumele incasate din contractele de inchiriere astfel incheiate se fac venit la bugetul local.

Art.8 Anexele nr. 1, nr.  1 bis, nr. 2 si nr. 2 bis fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.9 La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea HCLMB nr. 27/1993 si HCGMB 59/1997.

Art.10 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General si directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 vor aduce la indeplinire prevederile prezente hotarari.

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 30.08.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 30.08.2006

Nr. 215

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

 

A? OisecțiA VL Lș OSACHJZlî’î

1| C0NC6SI0HÂR15 » ip $t CONTRACTE Z//

rid'    */'


CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

pentru suprafețele locative cu altă destinație

decât aceea de locuință }

• ■ -“între.- Consiliul- General al Municipiului București - Administrația Fondului Imobiliar, cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 3, titular al dreptului de administrare a suprafeței locative cu altă destinație decât aceea de locuință, în calitate de LOCATOR, reprezentat prin Director General . .

. și dl. (d-na).........................................................................................................cu

•B-.Tu Seria ............nr........................eliberat la data de ............................................

de Secția.................Poliție, in calitate de LOCATAR principal, in baza procesului verbal de licitație

nr. .....1............... din .................sau/ și a ordinului de repartizare nr...................... din ....................

emis de.............................................., amîncheiaturmătorul contract de închiriere:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. I. - Obiectul contractului îl constituie folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de

locuință situat în str..................................................., nr.............., bl..........., sector..............., în suprafață

de............................................mp. și terenul aferent în suprafață de...........................mp., configurat în

schița din anexa nr. 1.

Art. 2. -închirierea spațiului se face pentru activitatea de.................................................................

Art.G. -Predarea - primirea s-a făcut prin procesul verbal anexa nr. 2,

.......H .DURATA '.CONTRACTULUI

Art. 4, - Termenul de închiriere este de............................ani (luni) cu începere de la........................

pana la...........................................

HI. PREȚUL ÎNCHIRIERII

Art. 5. - Chiria pentru folosirea suprafeței locative și a terenului aferent, calculată potrivit anexei rir. 3, este de...............................................lei lunar.

■ . Art..6. - în cazul modificării tarifelor legale, locatorul va proceda la recalcularea chiriei, chiriașul obligându-se să accepte chiria astfel recalculată.

IV. PLATA CHIRIEI


Plata chiriei s


virament, din contul locatarului nr. Io 0 ato n i! i ut ..


e tace lunar, până la data de 30 a fiecărei luru pentru luna în curs, prin


j.ClOSviiis la ...    ...............................; in

........'ba.u direct în numerar la caseria din


str


.nr.LUI


LA i * «Z-K. G ,G *


cuib'.


CLi:.. O ■ ~    ctL'Ji. Ltl OC

a} sanrodeasnarrfu    ~'»*evâz’i'ut î- r$

b' 32 asizure folosința scatiului închiriat rii folosinței de către, eventualii abuzivi?c} să controleze modul cum este folosită și întreținută de către chiriaș suprafața locațivă închiriată și să ia măsurile ce se impun în vederea unei mai bune întrețineri și folosiri juridice și potrivit destinației:

d) să se execute toate lucrările de reparare și înlocuire a elementelor de construcții și instalații care nu sunt în sarcina chiriașului.

Vi, OBLIGATELE LOCATARULUI

Art 9. Chiriașm șe obligă:    • *

a)    să folosească spațiul numai în scopul în care i-a fost repartizat și închiriat;

b)    să execute-iarimpși-înbunpeondițiuniluerările-de întreținere și reparații, după cum-urmează:

La partea de construcții:

-    spoieli, zugrăveli și. vopsitorii interioare și exterioare inclusiv reparații și.completări de tencuieli, curățarea fațadelor, repararea înveiitorilor, precum și vopsirea lor parțială sau totală, repararea j gheaburilor, burlanelor, paziilor, șorturilor, glafcrilor, copertinelor;

-    repararea,. înlocuirea și vopsirea tâmpîăriei interioare și'exterioare, inclusiv a feroneriei,

pervazurilor,-tocurilor.și căptușelilor,'reparații și înlocuiri de pardoseli-și-placaje de orice natură ca: faianță mozaic, marmură, lemn, mase plastice, etc;______

-    reparații la trepte, contratrepte, podele, balustrade și mâna curentă;

-    înlocuirea geamurilor sparte sau lipsă, inclusiv chituirea lor, chituirea și montarea de baghete de lemn sau metalice la geamuri;

-    curățarea coșurilor, curățarea, repararea și refacerea sobelor de orice fel; repararea și înlocuirea garniturilor metalice și ușițelor de curățare a cenușii la sobe;

-    refacerea pavajelor deteriorate ca urmare a circulației vehiculelor sau specificului activității chiriașului; întreținerea și repararea împrejmuirilor; transformările sau amenajările interioare sau exterioare care sunt impuse de considerente estetice, sanitare, paza contra incendiilor sau funcționale specifice activității chiriașului, inclusiv lucrările aferente;

-    repararea grindelor metalice și a vitrinelor, inclusiv lucrările aferente de zidărie și tencuieli;

-    repararea și înlocuirea rulourilor, chingilor, obloanelor, jaluzelelor și jardinierelor.

LaihstalatiiiL-e.de-încălzire-ceîitrală:.........-.......

-    înlocuirea parțială a radiatoarelor, repararea conductelor de legătură a radiatoarelor, fără coloanele de alimentare, înlocuirea garnituri lor uzate ale robinetelor și-ventilelor, revopsirea elemenților de radiator și a conductelor aparente, întărirea brățărilor și consolelor existente pentru conducte și radiatoare, -curățarea grătarelor la cazane; curățarea injectoarelor și arzătoarelor, ungerea părților mobile ia motoare și-mecanisme;

-    curățarea rezervoarelor de combustibil prin îndepărtarea reziduurilor, desfundarea conductelor de alimentare cu combustibil, repararea injectoarelor;

-    rebcbinarea motoarelor electrice de acționare a pompelor de circulație aferente încălzirii sau preparării apei calde; repararea și înlocuirea parțială a elemenților sparți, inclusiv operațiile aferente la cazanele de. îrLcălzire_c.entrală:. sudarea, serpentinelor, curățarea de rugină și revopsirea interioară și exterioară a elementelor componente, revizuirea și repararea armăturilor, a izolațiilor termice etc. ia boilere și schimbătoarele de căldură.

La instalațiile sanitare:

-    repararea și înlocuirea robinetelor și a bateriilor amestecătoare de apă Ia chiuvete, băi, etc. repararea și înlocuirea sifoanelor aparente de scurgere de la obiectele sanitare; înlocuirea garniturilor de la capacele pieselor de curățare; desfundarea sifoanelor de scurgere ,-i a rețelei de canalizare până la căminul de ieșire al clădiri (exclusiv acesta);

-    repararea sau înlccuireaparțială a conductelor de alimentare și a tuburilor de scurgere, înlocuirea ■: biectelcr sanitare sparte sau deteriorate, incluși" vopsirea lor; repararetpsmrdnlocmrea armăturilor de orice fel și apieselor deîegâtură, revopsirea conductelor ap


-    c ort c h-iarea și ml o . ui; m portare top Lui, tcruăp

-    repararea sau înlocuirea cazanului de baie. de .

pozn e io.'. hiaroro£i£rOf: ungereamotoruim, etc.; revizuirea n cumțarearecprimuiu; ui murOTip mciusv repararea armăturilor, a sticlei de nivel, a supaoei de siguranță, precum și repararea elementelor de

O-Î •-'■o p -- -    ! • - -țH:V 1 dlr‘€ fi mnZfi’’ ^•77


' T>'dl*^ fi ~7

rmânu;


Lainsialațiiie electrice:

- repararea și revizuirea instalației electrice; repararea și înlocuirea cozeior, inderupâtoareior. fasungurilor, comutatoarelor, prizelor, siguranțelor fuzibiie sau automate, butoanelor și automatelor de scară: înlocuirea becurilor și a globurilor, repararea tablourilor electrice.

Alte obligații în sarcina locatarului:

-repararea sau Înlocuirea instalațiilor speciale: frigorifice, iluminat ornamental, ventilație, etc.;

-    întreținerea și repararea ascensoarelor de persoane șimatenale;

-    repararea, ieșamOtarea crematoriilor;

■■ - curățarea de frunze, noroi și alte sedimente a jghiaburilor, burlanelor, curățarea de zăpadă, țurțuri de gheață și alte depuneri; a acoperișurilor, jghiăburilor, burlanelor, teraselor, curților, etc.;

-    curățarea și .'desfundarea canalelor pentru evacuarea gunoaielor, curățarea și ungerea ghidajelor, platformelor și vagonețiloT pentru evacuarea gunoiului, procurarea, repararea și revopsirea recipiențuor de gunoi: curățâreâ'cfemătorului șia dispozitivelor de ardere: întreținerea și repararea platformei de gunoi.

c) cunoscând ca imobilul în care se află spațiul este situat în zona istorică a orașului figurează în lista monumentelor din patrimoniul național (se taie în funcție de situația fiecărui imobil), se obligă să execute pe cont propriu și fără pretenții de compensare, lucrările prescrise de autoritățile locale transmise prin locator;

d)    să permită accesul în spațiul închiriat locatorului, cel puțin odată pe an pentru verificarea modului de folosire și respectare a destinației, precum și în alte cazuri excepționale (reparații, avarii,etc.)

e)    sa plătească chiria la termenele scadente;

f)    la expirarea termenului de închiriere, să restituie spațiul în stare normală de folosință și cu obiectele și instalațiile menționate în procesul verbal încheiat Ia închiriere;

g)    la expirarea termenului de închiriere, să restituie spațiul în stare normală de folosință;

h)    să ia toate măsurile impuse de normele PSL, rămânând răspunzător pentru eventualele pagube produse de neluarea acestor măsuri.

Y1L îNJERZIC£R£ĂSUBÎNCinSI£PJ3. CESIU^n SAU, LpCATIEIGȚSTigNS Ari. 10. - Subînchiriereaîn totalitate sau în parte a spațiului, cesiunea contractului, colaborarea cu

terțe persoane sau licitarea locației gestiunii pentru activitățile ce se desfășoară în spațiile închinate sunt interzise.

încălcarea acestei clauze atrage după sine rezilierea contractului de închiriere.

Vin.INTESZICEREAMQDiriCĂSILORCONSȚRUCTiW țlb OApp Ip;A.ppb :

Art. li. - Nici o modificare în structura interioară său extern oara a-supraieței..tocppve;mchiriate nu

se poate efectua fără acordul LOCATORULUI..    ' A - .. 1 A; l'A.'Ab A Țip-Ai p-pA7 A A

IX. RĂSPUNDESEACONTRACTLALĂ , ..• '.1.111;. 1 -Atol; A,.. A)l..A Al(AIA 1 IA A

Art. 12. - pentru neexecutarea, executarea necorespunzatoare' sau'-errintarzierfip-obugațnlpr

LGiltr&CtUcbs. C2*2 sitorul obligației poate cere rezilierea GonțracruiUiȘvuapic-intcrese. p. : p

Pentru neplata chinei la termenele scadente, locaiaryLya piari majoran ce miai/re-iș pe Vpp iC> 21

An. 13.-...... .QS... m?......./.......................cu.,oliuzuA.șcz.ișs.i ;..el.. f ace..parte..îutecrantă o:

..centul contract de încnirisre,

-sc ea..îz..funcțiune..a..eoafLAui,...se., face., pe.. spese..proprii..ala..baneficiazuiu.i..snatd..u____i î

tsrzen c-e luni. tis.Ișdata.sunării.contractului .tis..înoț«iri5rș,...........;....................-. ..

ereepsctarsa termenului os punere în funcțiune a spațiului, sohirbarsa profilului cs se virate''' z ăf ă' scoftaiî' proprietari Hurii ’' eiAiricmr ier est'' împărțirea ' esticivizarea i' asecrisr ea persc£ne--ii2irs'-s£U"turiczrseîm-ce--privește-utsîi2area”-£QSțiuluiz’Auc’ua‘TArrawrAâ' crep Iui- • de- • fcleeințs• -și■ -razilirre&• cuntroetuluc-• da-• Snchiriare--unilateral• -ce■ -către • ■?■ A?-V-;- eoni ușș/iedszilsE-Jsgals».....,.,^.,......................,...,................;...................................;.........................

In..cezurie;.zgstifeîre..5..isatÂiulid..către..fDștii..pEspriet£si..sau;.5rașteGlfeziii..anestrr£.i c traqțp Ăesțș. ..Fsgj.lj.2t, cs .Alin .dregi. cu. punerse Jn _ obligat ie.. a evacuării . îneci ete.eî nșccr

2’77    1 —V-pnp:

^TOTtl^aîe^lteîe


îl q4 •    r ■? cjt?

rrtrs r'^’in ‘“rrrcVr’ .=


-rnerAof.ș-s mei-sus),---’----.........---------------------------------------------------- ,. ,.. ................

' Art. 14 în caz de ne.execntare a.obligațiilor prevăzute prin contract în sarcina LOCATARUL-UI, contractul se consideră dssființatde plin drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau orice altă formalitate prealabilă,’pfecximșTfărasăsemăifâcăriecesafăîhLeAențiăinsrifițeî de judecată.

. .-Ant.--15-.--A0CAJlApLUL---va-4epune-riri--c&ntol---ce. îl va fi-indicat, de- LOCATOR o garanție de. solvabilitate, ce reprezintă contravaloarea chiriei înscrisă în contract pentru o perioadă de 3 luni, la care se adaugă TVA., sumă ce va fi reactualizată trimestrial.

La data prezentării LOCATARULUI, în vederea semnării prezentului contract, între LOCATOR și LOCATAR se va încheia un Proces Verbal de întâlnire prin care LOCATORUL- vă aduce la cunoștința LOCATARULUI cuantumul garanției de solvabilitate.

în termen de 15 zile de la data semnării Procesului Verbal de întâlnire LOCATARUL este obligat să facă LOCATORULUI dovada constituirii garanției de solvabilitate; în caz contrar contractul de închiriere va fi reziliat de plin drept, în conformitate cu art. 14 din contract.

în vederea aducerii la îndeplinire a alin. (1) al prezentului articol, până la data de 30 a lunii imediaî următoare încheierii unui trimestru, LOCATARUL va prezenta dovada achitării diferenței rezultate, în baza comunicării scrise transmise de LOCATOR,

- Sumele constituite cu titlu de "garanție de solvabilitate" vor fi păstrate de locator într-un cont purtător de dobândă și împreună eu dobânda corespunzătoare, vor fi restituite la data încetării valabilității prezentului contract. în cazul în care la data rezilierii contractului sau la data încetării valabilități contractului.- LOGATARUL-are debite față-de LOCATOR, sumele astfel constituite, însoțite de dobânda corespunzătoare, vor fi utilizate pentru acoperirea acestor debite.

_ Prezentul contract s-a încheia.: în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractuală, închirisrs pe data comunicării, modificării situației juridice a spațiului,să sliherszs înoată snațiuij-^țșă-l pună la dispoziție noului proprietar.

LOGATO-R,

DIRĂCTOR GENERAL


Costul oricăror lucrări efectuate de chiriași per.-' asigurarea desfășurării activității nu se vs rest; beneficiarul ocligsncu-se ss nu formuleze prezent: pentru restituirea cheltuielilor efectuate pentru farsa'și "modernizarea spațiului;

ȘEF SERVICIU, L^TT.L-îuri

OFICIUL JURIDIC.ANEXA Nr.3 parte integrantă la contractul de închiriere nr................din.............

FISĂ DE CALCUL

a chiriei pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in str................................................nr...................sector.......

Nr.

Ctr.

Profilul activitatii

Suprafața

mp

Tarif lei / mp

Total lei ( col.2 x col. 1 )

0

1

2

3

4

1

X)

2

Reducerea cu 50% pentru suprafața locativa folosita de cooperativele de invalizi, de asociațiile de handicapatilor, invalizilor de război, de societăți cu scop caritabil sau de apa rare a drepturilor omului, de beneficiarii Legii 42/1990, modificata si completata cu Legea 341/2004, precum si de invalizii de gradul I si II

3

Total rândul 1 - rândul 2

4

Teren ( curte) cu destinația

5

Total rândul 3 + rândul 4

6

TVA 19%

7

Total chirie lunara (rândul 5 + rândul 6 )

LOCATOR,

LOCATAR


NOTA : x) se menționează profilul activitatii, confortp^rdinuluTde repartiție

1EXA NR. 1 bis 3.G.M.B..........

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Spatii cu alta destinația decât aceea de locuința - cadru -

încheiat astazi ....................................

in baza Procesului-Verbal de


negociere nr......................................

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

-    Municipiul București, cu sediul in București, B-dul Regina Elisabeta Nr. 47, Sector 5, cod fiscal 4267117, reprezentat prin Adriean Videanu, avand funcția de Primar General, in calitate de LOCATOR

si

-    Societatea Comerciala........................................................................... cu

sediul in București, ........................................................................,

telefon ....................................., inmatriculata la Registrul Comerțului sub

nr................................, certificat de inregistrare fiscala nr...................................., cu

contul nr..................................., deschis la ...........................................................,

reprezentata prin......................................, in calitate de........................................, in

calitate de LOCATAR,

au convenit sa incheie prezentul contract de închiriere.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2 Municipiul București in calitate de LOCATOR inchiriaza, iar

.........................................in calitate de LOCATAR ia cu chirie spațiul cu

alta destinație construit in suprafața de ..........mp, compus din........mp. construit si

terenul aferent in suprafața de ........... mp, situat in București,

.................................................., folosit pentru activitate    de

Art. 2.1 Spațiul cu alta destinație, inchiriat, va fi folosit exclusiv pentru

desfasurarea de către locatar a activității de ................. Destinația pentru care a fost

inchiriat spațiul va putea fi schimbata numai cu acordul prealabil al LOCATORULUI. Schimbarea destinației fara acordul prealabil al LOCATORULUI, atrage rezilierea de drept a prezentului contract, fara nici o alta formalitate.

Art.2.2 Predarea-primirea spațiului este consemnata in procesul-verbal, semnat de ambele parti, anexa la prezentul contract.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art.3 Durata contractului de închiriere eșJ^3e^5-ani, cu începere de la data semnării si înregistrării contractului la Direcția de Awî^^iSbndesioîiari si Contracte.

Contractul poate fi prelungit de părțile contractante prin act adițional incheiat cu 30 de zile inainte de expirarea termenului prevăzut in contract.

IV.    DEFINIȚII

Art. 4. In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a)    contract - prezentul contract de inchiriere, cu toate anexele si orice acte care prin efectul legii sau prin voința pârtilor exprimata in scris fac parte integranta din contract.

b)    locator si locatar - părțile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul contract;

Locator - parte in contractul de inchiriere care se obliga sa transmită folosința unui lucru sau sa presteze unele servicii sau sa execute o lucrare in schimbul unei chirii, respectiv Municipiul București.

Locatar - parte in contractul de inchiriere care beneficiază de folosința unui lucru sau de prestarea unor servicii sau de executarea unei lucrări in schimbul unei chirii .

c)    prețul inchirierii - chiria + TVA-ul plătită pentru folosirea spațiului cu alta destinație construit si a terenului aferent.

d)    forța majora - un eveniment mai presus de controlul pârtilor, care nu se datoreaza greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunțiativa. Nu este considerat forța majora un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din parti.

e)    zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

V.    PREȚUL SI PLATA CHIRIEI

Art. 5. Prețul inchirierii - chiria - pentru folosirea spațiului cu alta

destinație construit si a terenului aferent este de ................................ EURO/luna

(exclusiv TVA), conform anexei nr.....la H.C.G.M.B. nr......., dar nu mai puțin

de ................., echivalentul in lei la cursul BNR din data inregistrarii

contractului.

La prețul inchirierii stabilit mai sus se va aplica cota de TVA conform prvederilor legale in vigoare .

Art. 5.1. Plata chiriei se face lunar, cel mai târziu pana la data de 10 a lunii (inclusiv), pentru luna in curs , platibili in lei la cursul oficial la data efectuării plătii, dar nu mai puțin decât cursul BNR precizat la art. 5.

Eliberarea facturii se va face după achitarea prețului inchirierii.

Art.5.2. Pentru prima luna plata chiriei se va face pana la data de 30 ale lunii in curs.


Administrației reViptoc de părțile ,


Art. 53. Plata chiriei se va face /fa 1 mdului Imobiliar si LOCATARULUI, comunitari actante.


Art. 5.4. Pentru neplata chiriei la termenele prevăzute la art. 5.1 si 5.2 in cuantumul prevăzut la cap. V, art. 5.1, LOCATARUL datoreaza majorări de intarziere stabilite astei in cuantum de 0,5% pentru fiecare zi de intarziere incepand cu ziua imediat următoare scadentei obligației de plata, pana la achitarea integrala a debitului datorat;

In cazul in care întârzierile depasesc 60 zile de la data scadenta, pe langa sancțiunile prevăzute la art. 5.4 contractul se considera reziliat de drept (pact comisoriu de grad 4), fara punere in intarziere prealabila , prin simpla notificare ( art. 969 si art. 970 Cod Civil ), LOCATARUL avand obligația sa elibereze necondiționat spațiul si sa-1 predea LOCATORULUI cu proces -verbal.

Art. 5.5. Totalul majorărilor de intarziere datorate de către LOCATAR poate depăși valoarea debitului neachitat sau achitat cu intarziere .

VI.    OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

Art. 6. Sa pună la dispoziția LOCATARULUI, cu titlu de folosința

spațiul cu alta destinație in suprafața de..........................................m.p. conform

schiței anexate, situat in................................................................

Art. 6.1. Sa controleze periodic modul cum este folosit (potrivit destinației) si intretinut de către LOCATAR spațiul inchiriat, putând rezilia unilateral contractul, in condițiile in care LOCATARUL nu il utilizează si nu il intretine corespunzător.

VII.    OBLIGAȚIILE LOCATARULUI

Art. 7.1. Sa folosească spațiul cu alta destinație inchiriat conform destinației prevăzută in contract.

Art.7.2. Sa plateasca prețul închirierii stabilit la cap. V, pana la termenele prevăzute la art. 5.1 si 5.2 .

Art. 7.3. Sa constituie cu titlu de garanție de buna execuție a clauzelor

contractuale...........................lei reprezentând contravaloarea prețului închirierii

calculata pentru o perioada de trei luni sub forma de scrisoare de garanție bancara sau depozit bancar . Aceasta suma va fi reactualizata anul in funcție de evoluția cursului EURO/RON.

Garanția de execuție se va depune intr-un cont special, la o banca agreata de ambele parti contractante.

Daca este necesar din suma stabilita mai sus vor fi prelevate sumele datorate de LOCATAR in baza prezentului contract.

Art. 7.3.1. Garanția de buna execuție va putea fi eliberata numai pe baza unei notificări din partea Primăriei Municipiului București - Direcția de Achiziții, Concesionari si Contracte către banca care a emis scrisoarea de garanție sau a constituit depozitul bancar la data încetării valabilitatii prezentului contract si numai după predarea cu proces -verbal a spațiului către LOCATOR si achitarea tuturor obligațiilor de plata .

majorărilor de

U'este in drept tita acestora, nctiune si


In caz de neachitare a prețului inchirierii , a ui întârziere către LOCATAR , la incetarea contractului sa retina din garanția de buna execuție sumele datora^


Art.7.4. Orice imbunatatiri sau lucrări nea

intretinere a spațiului se vor face cu fonduri financiare si forte proprii, fara pretenția rambursării contravalorii manoperei si a materialelor consumate , la incheierea prezentului contract. Ele nu se vor face decât cu acordul scris al LOCATORULUI precum si cu obținerea tuturor autorizațiilor legale .

Art. 7.5. Este interzis LOCATARULUI sa instraineze dreptul de folosința prin subinchiriere, asociere, colaborare, locație totala sau parțiala , inclusiv cesiunea spațiului inchiriat, unei terte persoane.

Art. 7.6. Sa comunice LOCATORULUI in termen de 15 zile orice modificare a contractului de societate si/sau a statutului, precum si schimbarea obiectului de activitate care se va face in scris cu acordul proprietarului sau orice modificare survenita la Oficiul Registrului Comerțului

Art. 7.7. Sa nu aduca modificări la structura interioara si exterioara a clădirii fara a obține acordul prealabil in scris, al LOCATORULUI si condiționat de obținerea autorizațiilor si avizelor necesare in condițiile art. 7.4.

Art. 7.8. In situația in care LOCATORUL hotărăște consolidarea imobilului in care se gaseste spațiul, LOCATARUL va participa cu cota aferenta la lucrările de consolidare, neindeplinirea acestei obligații atraggnd după sine rezilierea contractului de inchiriere si evacuarea din spațiu prin dispoziția Primarului General.

Art.7.8.1. Daca execuția lucrărilor de consolidare necesita incetarea activitatii LOCATARULUI, acesta va evacua spațiul ce face obiectul contractului pe perioada executării lucrărilor si va fi scutit de plata chiriei prevăzute la art. 5.1. din prezentul contract pentru perioada respectiva.

Art. 7.9. In situația renunțării unilaterale, sa comunice LOCATORULUI cu cel puțin 30 de zile inainte de eliberarea spațiului si sa il predea in stare de funcționare pe baza de proces-verbal ( cu toate investițiile existente).

Art 7.10. Taxele locale, precum si utilitățile consumate sunt in sarcina LOCATARULUI.

Art. 7.11. Neutilizarea spațiului cu alta destinație in anumite perioade ale anului din motive dependente de LOCATAR nu exclude plata chiriei pentru aceste perioade.

Art. 7.12 La expirarea termenului de inchiriere , LOCATARUL va preda spațiul inchiriat asa cum l-a preluat prin proces-verbal de predare-primire, avand obligația de a plăti daunele cauzate ca urmare a deteriorării spațiului si a dotărilor acestuia . In situația in care se constata ca garanția de buna execuție nu acopera valoarea daunelor provocate, LOCATARUL se obliga sa achite diferența fara nici o obiecție .

VIII. PACT COMISORIU EXPRES

Art. 8 Daca una din parti nu isi indeplineste obligațiile menționate , prezentul contract se considera desființat de drept fara a mai fi necesara intervenția instanțelor de judecata .


VW. ÎNCETAREA contractului


\ Art. 9. încetarea contractului de inchilisHn următoarele


( a ) la expirarea duratei stabilite , daca părțile nu convin in scris, prelungirea acestuia , in condițiile legii.

( b ) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către LOCATAR, prin reziliere unilaterala de către LOCATOR .

( c ) in cazul in care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de către LOCATOR fara plata vreunei despăgubiri.

( e ) la dispariția dintr-o cauza de forța majora a bunului inchiriat sau in cazul imposibilității obiective a LOCATORULUI de a-1 exploata , prin renunțare , fara plata.

( f ) deschiderea procedurii lichidării judiciare sau a falimentului impotriva LOCATARULUI.

Art. 10. La expirarea termenului de inchiriere , LOCATARUL se obliga sa elibereze spațiul si sa-1 predea LOCATORULUI , pe baza de proces - verbal in stare de funcționare . In caz contrar, obligațiile de plata stabilite prin contractul de inchirire curg pana la efectiva predare sau evacuare a spațiului.

Art. 11 Rezilierea contractului isi va produce efectele de drept in termen de 30 de zile de la notificarea pârtii in culpa asupra intenției de reziliere, daca in acest termen partea in culpa nu isi indeplineste obligațiile asumate prin contract.

Art. 12. In situația precizata la alineatul precedent, LOCATARUL are obligația sa elibereze spațiul la notificarea Primăriei Municipiului București prin Direcția de Achiziții Concesionari si Contracte. La incheierea prezentului contract , LOCATARUL va da o declarație ( angajament de evacuare ) pe propria răspundere prin care va fi de acord cu evacuarea sa necondiționata in situația nerespectarii clauzelor contractuale,, declarație care va constitui titlu executoriu de evacuare , ce se va anexa la contract, facand parte din acesta.

Art. 13 In baza angajamentului de evacuare prevăzut anterior , in caz de refuz a eliberării de buna voie a spațiului inchiriat, LOCATORUL are dreptul sa-1 evacueze pe LOCATAR in mod fortat , fara autorizare judecatoreascasi fara punere in intarziere .

Art.14. Prezentul contract poate inceta prin acordul scris al pârtilor , in baza unor motive temeinic justificate , cu condiția instiintarii in scris cu cel puțin 60 de zile inainte de data renunțării.

IX. LITIGII

Art.15. Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de inchiriere se vor rezolva pe cale amiabila, iar in caz de nerezolvare, sunt de competenta instanțelor judecătorești romane de drept comun.

Art.16. Dreptul aplicabil pârtilor contractuale este dreptul roman.

X. FORȚA MAJORA

Art. 17. Forța majora exonerează părțile de răspundere pentru neindeplinirea totala sau parțiala a obligațiilor ce le revin, confonn/ jpreyederilocdin contract. Art^l8. Prin forța majora se înțelege orice e^nrhanL^depei^dent de voința We? a^contractului si tine contractului.

xirtilor, imprevizibil si inevitabil aparut du] ' împiedica părțile sa-si execute integral


Cazul de forța majora se va comunica celeilalte parti de partea interesata, in termen de 5 zile prin telex, fax, telefon, urmat de o scrisoare recomandata sau mențiunea constatării evenimentului de acest gen de către organele competente. Art.19. In condițiile in care forța majora conduce la o decalare a obligațiilor pârtilor mai mare de 6 luni, părțile se vor reuni pentru a hotari asupra executării clauzelor contractuale in viitor.

In cazul dispariției sau imposibilității de exploatare din cauze obiective a spațiului ce face obiectul prezentului contract, justificate de parti, contractul isi inceteaza valabilitatea la solicitarea uneia din parti.

XI. ACCEPTAREA

Art. 20. Subsemnatul ......................reprezentant al S.C.................. in

calitate de LOCATAR , declar ca am vizitat in detaliu spațiul prevăzut mai sus si ca accept toate condițiile prezentului contract de inchiriere neavand nici o pretenție pentru vreo reparație sau ameliorare fata de ceea ce s-a constatat.

XI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 21. In cazul apariției unor masuri administrative ale Administrației Publice Centrale sau Locale ori a unor hotarari judecătorești, ce vizeaza modernizarea, mutarea, demolarea, evacuarea zonei de amplasare, LOCATARUL este de acord ca prezentul contract sa inceteze de drept, fara nici o alta formalitate, prin simpla notificare, LOCATORUL fiind absolvit de orice răspundere fata de LOCATAR. Art. 22. LOCATORUL isi rezerva dreptul, iar LOCATARUL este de accord, sa se modifice prezentul contract conform hotărârilor emise de CGMB, in ceea ce privește adaptarea clauzelor contractuale conform prevederilor acestor acte normative.

Art. 23. Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act adițional semnat de ambele parti contractante.

Art. 24. Prezentul contract de inchiriere, impreuna cu anexele nr.l (schița spațiului) nr.2 (procesul - verbal de predare-primire a spațiului) si declarația prvazuta la art. 12, care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezintă voința pârtilor .

Art. 25. LOCATORUL nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al spațiului, ca urmare a unor eventuale reglementari legale adoptate după semnarea prezentului contract si LOCATARUL nu este in drept sa pretindă nici un fel de despăgubiri de la LOCATOR sau de la eventualul proprietar.

Art. 26. Prezentul contract reprezintă titlu de creanța. Contractul este supus autentificării, conform prevederilor Dispoziției Primarului General nr. 2709/1998, cheltuielile ocazionate de autentificare fiind in sarcina LOCATARULUI.

Art. 27. Prezentul contract de inchiriere a fost incheiat in 4 exemplare, astazi ................................, data semnării lui.


S.CANEXA nr. 2

la H.C.G.M.B..................

PRETURI ÎNCHIRIERE STABILITE PENTRU EXPLOA TAREA

SPATIILOR CU ALTA DESTINAȚIE iECAT ACEEA DE LOCUINȚA SI A TERENURILOR AFERENTE


RON(fara TVA)

Nr

crt

Profilul activitatii

Profilul activitatii (Euro/mp/luna)

Zona 0

Zonal

Zona II

255

Zona

III

F

Unitati bancare, CEC, activitati hoteliere, loto prono, jocuri de noroc

285

275

245

2.

Case de schimb valutar

275

255

245

235

3.

Consignații, agenții comerciale, imobiliare si de turism, notariate, birouri avocatura (birourile, depozitele si dependințele aferente existente la aceeași adresa 50% din tariful de baza)

110

90

60

50

4.

Unitati de alimentație publica (birourile, depozitele si dependințele aferente existente la aceeași adresa 50% din tariful de baza )

110

100

90

60

5.

Unitati    de    comercializare    produse

alimentare si    nealimentare, cofetarii,

patiserii (birourile si depozitele aferente 50% din tariful de baza ), cafenele , internet cafe

90

60

50

30

6.

Spatii pentru producție si prestări de servicii, farmacii si pentru activitati medicale, inclusiv birourile si depozitele aferente

50

40

30

30

7.

Sedii pentru activitatea de cercetare si proiectare

50

40

30

30

8.

Sedii    administrative,    organizații

profesionale, altele decât cele de la pct.3 (cu excepția spatiilor folosite pentru comerț, carora li se aplica tarifele corespunzătoare activitatii desfășurate)

50

40

30

30

9.

Activitati social-culturale (cu excepția unităților de stat), sedii ONG, birouri parlamentera, invatamant de toate gradele, teatre, case de cultura, scoli populare de arta, centre de creație populara, biblioteci, librarii, edituri, tipografii, activitati de cult, etc.)

40

30

25

25

10.

Cinematografe (numai sălile de spectacole, spatiile comerciale-la tarifele de incadrare) si

30

2^-

15

-vc —

15

activitati sportive (exclusiv spatiile care se incadreaza la pct.5), ateliere U.A.P.

11.

Depozite independente incluse in subsoluri pentru activitati comerciale, de producție si de prestări servicii

10

5

4

4

12.

Terenuri:

sezon

aprilie

oct.

la tariful

a) ocupate cu terase acoperite sau

stabilit

neacoperite

pentru

activitatea

de baza

extras ez.

nov.

- martie

50% din

tariful

stabilit

pentru

activitatea

de baza

b) ocupate pentru depozitarea mărfurilor, ambalajelor aferente activitatilor comerciale

10

5

4

4

etc.

DELIMITAREA ZONELOR

Zona ultracentrala (zona 0): Bd. I.C. Bratianu, Bd. N. Balcescu, Bd. Magheru, P-ta Unirii, Bd. G. Cosbuc, P-ta Romana, str. M. Eminescu, Calea Dorobanți, P-ta Lahovari, P-ta Amzei, Calea Victoriei, P-ta Palatului, str. Brezoianu, str. Academiei, str. Doamnei, str. Iuliu Maniu, str. Ion Campineanu, str. Lipscani, str. Șelari, str. Covaci, str. Smardan, str. Hristo Botev, P-ta Rosetti, Bd. M. Kogalniceanu, P-ta M. Kogalniceanu, P-ta Operei, Bd. Unirii, str. Știrbei Vodă, Bd. Republicii, Bd. Carol I, Calea Moșilor, Calea Calarasilor pana la Hala Traian, P-ta Victoriei, Bd. Ana Ipatescu.

Zona I (zona centrala)', cuprinsa intre străzile : P-ta Victoriei, Iancu de Hunedoara, Ștefan cel Mare, Mihai Bravu, Tineretului, Serban Vodă, Tudor Vladimirescu , Panduri, Grozăvești, Nicolae Titulescu , etc.

Zona II (ansambluri de locuințe si artere importante)-. Titan, Berceni, Drumul Taberei, Militari, Rahovei-Margeanului, Crangasi-Giulesti, Pajurei-Bucurestii Noi, Aviatiei-Electronicii si arterele: 1 Mai, Colentina (pana la Sos. Fundeni) Socului, Pantelimon, Iancului, Muncii.

Zona III - Platforme industriale'. Platforme industriale, Militari, Progresul, IMGB, Dudesti, Timpuri Noi, 23 August, Obor, Pipera, Viilor-Panduri, Bucureștii Noi, Dacia, Straulesti;

-    Zone de agrement: Padurea Baneasa, zona lacurilor râului Colentina, zona lacului Dambovita si Padurea Roșu, Padurea Andronache;

-    Zone periferice: Cartierele Pantelimon, Colentina, Dobroiesti, Fundeni, Gara Catelu, Ferentari, Prelungirea Ghencea, Roșu, Giulesti, Sârbi, Gfî^SaU'FR, Chitila , Bucureștii Noi, Daragrgi^Baueasa, Pipera.

/'
*** Valorile tarifelor de mai sus vor fi recalculate trimestrial, automat, funcție de indicele general de creștere al preturilor comunicate de Comisia Naționala pentru Statistica .

La tarifele de baza prevăzute mai sus se aplica o reducere de 50% pentru beneficiarii Legii nr. 42/1990 modificata si completata prin Legea nr. 341/2004, precum si persoanele posesoare a unui certificat de handicap .

ANEXA nr. 2 bis


Ia H.C.G.M.B.....

TARIFE PENTRU UTILIZAREA SPATIILOR CU ALTA DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚA SI A TERENURILOR AFERENTE

EURO(fara TVA)

Nr

Profilul activitatii

Profilul activitatii (Eurolmp/luna)

crt

Zona 0

Zonal

Zona II

Zona

III

1.

Unitati bancare, hoteliere, loto prono, jocuri de noroc

80,00

70,00

50,00

40,00

2.

Case de schimb valutar

50,00

50,00

40,00

40,00

3.

Consignații, agenții comerciale, imobiliare si de turism, notariate, birouri avocatura (birourile, depozitele si dependințele aferente existente la aceeași adresa 50% din tariful de baza)

30,00

20,00

15,00

10,00

4.

Unitati de alimentație publica (birourile, depozitele si dependințele aferente existente Ia aceeași adresa 50% din tariful de baza)

30,00

25,00

20,00

15,00

5.

Unitati    de    comercializare    produse

alimentare si    nealimentare, cofetarii,

patiserii (birourile si depozitele aferente 50% din tariful de baza ), cafenele , internet cafe

20,00

15,00

10,00

7,50

6.

Spatii pentru producție si prestări de servicii, farmacii si pentru activitati medicale, inclusiv birourile si depozitele aferente

10,00

8,00

6,50

4,50

7.

Sedii pentru activitatea de cercetare si proiectare

10,00

8,00

6,50

4,50

8.

Sedii    administrative,    organizații

profesionale, altele decât cele de la pct.3 (cu excepția spatiilor folosite pentru comerț, carora li se aplica tarifele corespunzătoare activitatii desfășurate)

10,00

8,00

6,50

4,50

9.

Activitati social-culturale (cu excepția unităților de stat), invatamant de toate gradele, teatre, case de cultura, scoli populare de arta, centre de creație populara, biblioteci, librarii, edituri, tipografii, ^activitati de cult, etc.)

8,00

6,00

zXTÎ

4,00

4,00

«t

Cinematografe (numai sălile de spectacole,

^spatiile comerciale-la tarifele de încadrare) si activitati sportive (exclusiv spatiile care se

8,00

.....-i.

4,A\

Ss \

4,00

incadreaza la pct.5)    j

11.

Depozite independente incluse in subsoluri pentru activitati comerciale, de producție si de prestări servicii

6,00

4,00

3,00

3,00

12.

Terenuri:

a) ocupate cu terase acoperite sau neacoperite

sezon

aprilie

oct.

la tariful stabilit pentru

activitatea de baza

extrasez.

nov.

■ martie

50% din

tariful stabilit pentru activitatea de baza

b) ocupate pentru depozitarea mărfurilor, ambalajelor aferente activitatilor comerciale etc.

4,00

3,00

2,00

2,00

c) pentru activitatile de Ia pct. 9

3,00

2,00

2,00

2,00

DELIMITAREA ZONELOR

Zona ultracentrala (zona 0)’. Bd. I.C. Bratianu, Bd. N. Balcescu, Bd. Magheru, P-ta Unirii, Bd. G. Cosbuc, P-ta Romana, str. M. Eminescu, Calea Dorobanți, P-ta Lahovari, P-ta Amzei, Calea Victoriei, P-ta Palatului, str. Brezoianu, str. Academiei, str. Doamnei, str. Iuliu Maniu, str. Ion Campineanu, str. Lipscani, str. Șelari, str. Covaci, str. Smardan, str. Hristo Botev, P-ta Rosetti, Bd. M. Kogalniceanu, P-ta M. Kogalniceanu, P-ta Operei, Bd. Unirii, str. Știrbei Vodă, Bd. Republicii, Bd. Carol I, Calea Moșilor, Calea Calarasilor pana la Hala Traian, P-ta Victoriei, Bd. Ana Ipatescu.

Zona I (zona centrala)-, cuprinsa intre străzile : P-ta Victoriei, Iancu de Hunedoara, Ștefan cel Mare, Mihai Bravu, Tineretului, Serban Vodă, Tudor Vladimirescu , Panduri, Grozăvești, Nicolae Titulescu, etc.

Zona II (ansambluri de locuințe si artere importante)-. Titan, Berceni, Drumul Taberei, Militari, Rahovei-Margeanului, Crangasi-Giulesti, Pajurei-Bucurestii Noi, Aviatiei-Electronicii si arterele: 1 Mai, Colentina (pana la Sos. Fundeni) Socului, Pantelimon, Iancului, Muncii.

Zona III - Platforme industriale’. Platforme industriale, Militari, Progresul, IMGB, Dudesti, Timpuri Noi, 23 August, Obor, Pipera, Viilor-Panduri, Bucureștii Noi, Dacia, Straulesti;

-    Zone de agrement: Padurea Baneasa, zona lacurilor râului Colentina, zona i Dambovita si Padurea Roșu, Padurea Andronache;


CD^bibișsti, Fundeni, Gara CFR, Chitila , Bucureștii-    Zone periferice: Cartierele Pantelimon, Colenț rentari, Prelungirea Ghencea, Roșu, Giulesti, maroaia, Baneasa, Pipera.

*** Valorile tarifelor de mai sus sunt calculate la un curs de 3,5305 RON /EURO si vor fi actualizate in funcție de evoluția cursului de schimb valutar (RON/EURO) comunicat de Banca Naționala a României, dar nu mai puțin de 3,5305 RON/EURO.

La tarifele astfel stabilite nu se va mai aplica coeficientul de vad.