Hotărârea nr. 213/2006

HOTARAREnr. 213 din 2006-08-30 HOTARIRE 213 din 30/08/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PENTRU 6 PARCAJE SUBTERANE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI ANEXA NR. 4 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 271/2010 ANEXA NR. 6 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 272/2010
HOTARARE nr. 213 din 30/08/2006
HOTARIRE 213 din 30/08/2006

HOTARIRE    213 din 30/08/2006

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PENTRU 6 PARCAJE SUBTERANE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice si indicatorilor tehnico-economici aferenti pentru 6 parcaje subterane pe teritoriul municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, precum si Raportul de specialitate al Directiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei;

            Vazand Raportul comisiei Transporturi si Infrastructura Urbana si Avizul Comisiei Juridice din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art. 40 (1) Cap. III, sectiunea 3, din Ordonanta de Urgenta nr. 45/05.06.2003, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu art. 38 (4), lit. “d” si art. 46(2), lit “a” din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea 286/2006

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE

 

            Art. 1 – Se aproba documentatiile tehnico-economice aferente proiectelor de executie a 6 parcaje subterane ai caror indicatori tehnico-economici sunt prezentati in anexele 1-6.

            Art. 2Finantarea proiectelor se va asigura prin procedurile specifice de parteneriat public-privat.

            Art. 3 – Anexele 1-6 fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 4 – Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

            Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 30.08.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 30.08.2006

Nr. 213

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

ANEXA 1

la H.C.G.M.B. NR......................

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

“ Parcaj Subteran Piața Universității “

1.    VALOAREA TOTALA ( exclusiv T.V.A.)

din care :

lucrări de construcții montaj ( 1 € = 3,5156 RON)

2.    EȘALONAREA INVESTIȚIEI

-    ANUL I

-    ANUL II

3.    CAPACITATI

-    Locuri de parcare

-    Număr nivele

-    înălțime nivel

-    Suprafața construita

-    Suprafața desfasurata

-    Durata de realizare a investiției

12.491.580 Euro- 43.915,40 mii RON

9.960.321 Euro - 35.016,50 mii RON

6.245.790 Euro - 21.957,70 mii RON

6.245.790 Euro- 21.957,70mii RON

300 autoturisme

25 motociclete

3

2,40 m 3.880 mp 10.500 mp

24 luni


Pag 2


1.    VALOAREA TOTALA ( exclusiv T.V.A.)

din care :

lucrări de construcții montaj ( 1 € = 3,5172 RON)

2.    EȘALONAREA INVESTIȚIEI

-    ANUL I

-    ANUL II

-    ANUL III

45.409.095 Euro- 159.712.868 RON

38.562.824 Euro - 135.633.164 RON

9.081.819 Euro- 31.942.574 RON

18.163.638 Euro - 63.885.147 RON

18.163.638 Euro- 63.885.147 RON


3. CAPACITATI

-    Locuri de parcare

-    Număr nivele

-    Suprafața construita

-    Suprafața desfasurata

-    Durata de realizare a investiției

1633 autoturisme 3

19.980 mp 59.940 mp

30 luni1.    VALOAREA TOTALA ( exclusiv T.V.A. )

din care :

lucrări de construcții montaj (1 € = 3,5386 RON )

2.    EȘALONAREA INVESTIȚIEI

-ANUL I

- ANUL II

3.    CAPACITATI

-    Locuri de parcare

-    Număr nivele

-    Suprafața construita

-    Suprafața desfasurata

-    Durata de realizare a investiției

11.145.981 Euro- 39.441.169 RON

8.021.619 Euro - 28.385.301 RON

3.343.794 Euro- 11.832.350 RON

7.802.187 Euro- 27.608.819 RON

188 autoturisme 2

3.620 mp 7.240 mp

24 luni


1.    VALOAREA TOTALA ( exclusiv T.V.A.)

din care :

lucrări de construcții montaj ( 1 € = 3,5156 RON)

2.    EȘALONAREA INVESTIȚIEI

-ANUL I

-    ANUL II

-    ANUL III

3.    CAPACITATI

-    Locuri de parcare

-    Număr nivele

-    Suprafața construita

-    Suprafața desfasurata

-    Durata de realizare a investiției

32.916.805 Euro- 115.722,32 mii RON

26.854.841 Euro - 94.410,88 mii RON

13.166.722 Euro- 46.288,92 mii RON

9.875.041,5 Euro - 34.716,70 mii RON

9.875.041,5 Euro - 34.716,70 mii RON

380 autoturisme 25 motociclete

3

6.147 mp 14.512 mp

36 luni


1.    VALOAREA TOTALA ( inclusiv T.V.A. )

din care :

lucrări de construcții montaj ( 1 € = 3,5201 RON )

2.    EȘALONAREA INVESTIȚIEI

-ANUL I

- ANUL II

3.    CAPACITATI

-    Locuri de parcare

-    Număr nivele

-    Suprafața construita

-    Suprafața desfasurata

-    Durata de realizare a investiției

29.395.825.44    Euro - 103.476.245,13 RON

28.432.699,61 Euro - 100.085.945,90 RON

14.000.000 Euro- 49.281.400 RON

15.395.825.44    Euro - 54.194.845,13 RON

450 autoturisme 3

4.300 mp 12.900 mp

24 luni


1. VALOAREA TOTALA ( exclusiv T V A. ) din care :

lucrări de construcții montaj (1 € = 3,5679 RON )

58.780.105 Euro - 209.721,54 mii RON

48.873.039 Euro - 174.374,12 mii RON

2.    EȘALONAREA INVESTIȚIEI

-    ANUL I

-    ANUL II

-    ANUL 111

3.    CAPACITATI


16.800.000 Euro-

22.220.000 Euro -

19.760.105 Euro-


59.940,72 mii RON

79.278,74 mii RON

70.502,08 mii RON


-    Locuri de parcare

-    Număr nivele

-    Suprafața construita

-    Suprafața desfasurata

-    Durata de realizare a investiției


831 autoturisme 3

18.990 mp 56.970 mp

36 luniB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tetePag 7