Hotărârea nr. 212/2006

HOTARAREnr. 212 din 2006-08-30 HOTARIRE 212 din 30/08/2006 PRIVIND VANZAREA SPATIILOR AFLATE IN PROPRIETATEA PRIVATA A MUNICIPIULUI BUCURESTI DESTINATE CA SEDII ALE PARTIDELOR POLITICE SI ORGANIZATIILOR MINORITATILOR NATIONALE CARE SUNT REPREZENTATE IN PARLAMENTUL ROMANIEI
HOTARIRE nr. 212 din 30/08/2006
HOTARIRE 212 din 30/08/2006

HOTARIRE    212 din 30/08/2006

PRIVIND VANZAREA SPATIILOR AFLATE IN PROPRIETATEA PRIVATA A MUNICIPIULUI BUCURESTI DESTINATE CA SEDII ALE PARTIDELOR POLITICE SI ORGANIZATIILOR MINORITATILOR NATIONALE CARE SUNT REPREZENTATE IN PARLAMENTUL ROMANIEI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a municipiului Bucuresti destinate ca sedii ale partidelor politice si organizatiilor minoritatilor nationale care sunt reprezentate in

Parlamentul Romaniei

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul de specialitate al Administratiei Fondului Imobiliar;

            Vazand raportul Comisiei pentru Relatii cu Organizatii Neguvernamentale si Alti Parteneri Sociali si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In baza prevederilor Legii nr. 90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, destinate ca sedii ale partidelor politice si H.G. nr. 927/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003;

In temeiul art. 38 alin. 2 lit. “c” si alin. 5 lit. “b”, ale art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

            Art.1 – Se aproba metodologia privind vanzarea spatiilor cu destinatie de sediu pentru partidele politice si organizatiile minoritatilor nationale care sunt reprezentate in Parlamentul Romaniei.

            Art.2 – Se aproba contractul cadru de vanzare-cumparare al sediilor pentru partidele politice si al organizatiilor minoritatilor nationale care sunt reprezentate in Parlamentul Romaniei, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.3 – Administratia Fondului Imobiliar se imputerniceste sa incheie contracte de vanzare-cumparare pentru spatiile aflate in proprietatea privata a municipiului Bucuresti destinate ca sedii ale partidelor politice si organizatiilor minoritatilor nationale care sunt reprezentate in Parlamentul Romaniei, in conditiile prezentei hotarari, dupa aprobarea lor de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

            Art.4 – Directia Administratia Publica si Administratia Fondului Imobiliar vor aduce la indeplinire prezenta hotarare.

            Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 30.08.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 30.08.2006

Nr. 212

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

ANEXA I


CONTRACT DE VÂNZARE-CLMPĂR4RE

Nr..............din....................

I.    Părțile contractante

între Municipiul București............... reprezentat prin Administrația Fondului Imobiliar, cu sediul în

bd. Regina Elisabeta nr. 16, sectorul 3, telefon............, fax............., cod unic de înregistrare nr.

........., contul nr..................., deschis la..................., reprezentat legal prin Director Genaral Luminița

Mihui .U, denumit în continuare vânzător, și    ............................., cu sediul în ......................

str.......................nr..........., înmatriculat în.    cu nr........../.........., cod unic

de înregistrare nr............., contul nr.............., deschis 1a Banca..............., Sucursala..........,

reprezentat legal prin...................., denumit în continuare cumpărător,

s-a încheiat prezentul contract.

II.    Obiectul contractului

ARTICOLUL 1

Vânzătorul se obligă să transmită dreptul de proprietate și să remită, iar cumpărătorul se obligă să

plătească și să preia clădirea/spatiul, situat/ă în........, în suprafață de....................., având următoarele

vecinătăți:

]

-    la nord...............;

-    la sud................;

-    la vest...............:

-    la est................

Proprietatea se transmite de drept cumpărătorului în momentul semnării contractului, în conformitate cu art. 1295 alin. 1 din Codul civil.

Predarea-preluarea bunului se face prin proces-verbal anexat. La prezentul contract.

III. Prețul și modalitățile de plată

ARTICOLUL 2

Prețul vânzării este de......................lei, potrivit art. 4 din Legea nr. 90/2003.

ARTICOLUL 3

Modalități de plată

Părțile au convenit ca plata să se efectueze prin:    .........................

Plata se face în termen de maximum 30 zile de la.    în contul vânzătorului nr.

............,    deschis    la    ..........................

/

IV. Garanții

ARTICOLUU 4

Cumpărătorul se obligă să nu înstrăineze sub nici o formă bunul cumpărat, timp de 10 ani de la data semnării prezentului contract, cunoscând sancțiunea prevăzută de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 90/2003.    • '    Z .    -


persoanelor juridice de drept public .tăSlformă de cedare a posesiei este


Cumpărătorul se obligă să nu închiriezi sau de drept privat cu scop identic sau


V, Răspunderea contractuală

ARTICOLUL 5

Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte ori pentru executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale, partea aflată în culpă datorează daune-interese, iar pentru întârzieri în executarea acestora, penalități de întârziere.

Nerespectarea dispozițiilor art. 4 atrage nulitatea prezentului contract și reintegrarea de drept a bunului în proprietatea statului sau a unității administrativ-teritoriale.

ARTICOLUL 6

Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total/parțial executarea contractului, partea afectată de cazul de forță majoră va fi exonerată de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale, pentru perioada în care această îndeplinire este împiedicată sau întârziată de cazul de forță majoră, conform art, 1082 și 1083 din Codul civil.

ARTICOLUL 7    .

Prevederile art. 6 nu se aplică în cazul în care partea care invocă foița majoră era în întârziere.

ARTICOLUL 8

Prin forță majoră se înțelege un eveniment neprevăzut și de neînlăturat, independent de voința părților, care întârzie sau împiedică total/parțial îndeplinirea obligațiilor contractuale, cum ar fi: calamitate naturală, incendiu, stare de război.

Partea care invocă forța majoră este obligată să comunice celeilalte părți, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia, prin notificare scrisă însoțită de acte doveditoare. Dacă notificarea nu s-a transmis în condițiile stabilite, partea aflată în culpă este responsabilă de prejudiciile celeilalte părți, întrucât nu a făcut dovada existenței cazului de forță majoră.

VI.    Modificarea contractului

ARTICOLUL 9

Modificarea clauzelor contractuale se face, de comun acord, prin act adițional.

Clauza prevăzută la art. 4 nu poate fi modificată.

VII.    Dispoziții finale

ARTICOLUL 10

Clauzele prezentului contract se completează de drept cu dispozițiile Codului civil.

ARTICOLUL 11

Litigiile apărute în legătură cu formarea, validitatea, interpretarea sau executarea obligațiilor contractuale se soluționează pe cale amiabilă ori se vor soluționa la instanțele judecătorești competente.

ARTICOLUL 12

Prezentul contract, inclusiv anexele, a fost încheiat în........exemplare.

VÂNZĂTOR


CUMPĂRĂTOR