Hotărârea nr. 211/2006

HOTARAREnr. 211 din 2006-08-30 HOTARIRE 211 din 30/08/2006 PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE EVALUARE A TERENURILOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI A DOCUMENTATIEI CADRU DE ELABORARE A OFERTELOR PENTRU PROCEDURILE DE CONCESIONARE COMPLETATA PRIN HCGMB NR. 2/2008
HOTARARE nr. 211 din 30/08/2006
HOTARIRE 211 din 30/08/2006

HOTARIRE    211 din 30/08/2006

PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE EVALUARE A TERENURILOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI A DOCUMENTATIEI CADRU DE ELABORARE A OFERTELOR PENTRU PROCEDURILE DE CONCESIONARE

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea metodologiei de evaluare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Bucuresti si a documentatiei cadru de elaborare a ofertelor pentru procedurile de concesionare

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei de Achizitii, Concesionari si Contracte;

            Vazand raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii si ale art. 13, 15 si 17 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (2) lit. “c”, alin. (5) lit “a” precum si ale art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba documentatia cadru de elaborare a ofertelor pentru procedurile de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Bucuresti, conform anexei 1.

            Art.2 Se aproba metodologia de evaluare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Bucuresti, destinate executarii de constructii, conform anexei 2.

            Art.3 Valoarea redeventei se va detemina – pe baza metodologiei aprobate prin prezenta hotarare – la data organizarii licitatiei, respectiv la data perfectarii contractului de concesiune pentru concesionarile directe acordate conform prevederilor legale.

            Art.4 Prevederile H.C.G.M.B. nr. 207/2005, nr. 286/2005 si nr. 172/2006 isi inceteaza aplicabilitatea.

            Art.5 Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.6 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General si din cadrul aparatului de specialitate al Primarilor sectoarelor 1-6 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

            Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 30.08.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 30.08.2006

Nr. 211

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

ANEXA 1 LA HCGMB NR......................

DOCUMENTAȚIA CADRU DE ELABORARE A OFERTELOR PENTRU PROCEDURILE DE CONCESIONARE A TERENURILOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

SECȚIUNEA I

INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANTI PRIVIND LICITAȚIA PUBLICA PENTRU CONCESIONAREA TERENURILOR

Prezentele instrucțiuni au caracter obligatoriu, iar nerespectarea lor de către ofertanti atrage după sine descalificarea automata a ofertei.

Ofertantii interesați in a participa la licitația publica pentru concesionarea de terenuri, organizata in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare, vor depune la sediul concedentului, Municipiul București - reprezentat prin organizatorul licitației,

................................................, cu sediul in................................... -

pana la data de..............ora......, documentele necesare preselectiei reprezentând

opțiunea ofertantului pentru terenul nominalizat in vederea concesionarii.

Opțiunea ca si oferta, se vor intocmi si depune in conformitate cu prezentele instrucțiuni. Organizatorul licitației are dreptul de a respinge documentele ce nu respecta prevederile acestora.

Licitația, organizata pentru concesionarea terenurilor apartinand domeniului privat sau public al Municipiului București, este publica cu strigare.

I. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE A OPȚIUNILOR

1.    Opțiunile se depun in plic inchis impreuna cu scrisoarea de transmitere (conform model A, anexat), inregistrata pana la data si ora limita fixata pentru depunerea opțiunilor, conform anunțului publicitar.

2.    Opțiunile se depun de ofertant, in doua exemplare (original si copie). Ofertantul va introduce originalul si copia, separat, in cate un plic interior, acestea introducandu-se intr-un plic exterior, notând corepunzator plicurile interioare cu “original” si “copie”.

3.    Pe plicul exterior se va nota sediul organizatorului, terenul ce se va

concesiona si cuvintele “a nu se deschideinainte de data................si ora...........

licitației”, iar pe plicul interior ^>tâ denumirea si sediul ofertantului.

4.    Plicul exterior si plicul interior vor fi sigilate de către ofertant, organizatorul licitației nepurtand nici o răspundere pentru adresarea greșita. Organizatorul licitației va refuza primirea opțiunilor in plicuri deteriorate sau desfăcute, indiferent din vina cui s-a produs aceasta.

5.    Documentele solicitate de concedent, obligatorii de prezentat si care reprezintă opțiunea ofertantilor si dovedesc eligibilitatea acestora, sunt următoarele:

a)    Documentele ce atesta forma juridica a ofertantului (Statutul, Certificatul de inmatriculare la Registrul Comerțului, CUI - pentru persoane juridice, CI/BI -pentru persoane fizice).

b)    Documentele doveditoare a capacitatii financiare: ultimul bilanț contabil avizat si inregistrat la organismele competente, scrisoare de bonitate bancara/extras de cont, certificatele constatatoare privind indeplinirea obligațiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor către bugetul de stat si bugetul local.

c)    Studiul de fezabilitate care trebuie sa cuprindă elementele tehnice (piese scrise si piese desenate) pentru caracterizarea funcționalității si capacitatii construcției, a gradului de ocupare al terenului precum si a celorlalte elemente cuprinse in certificatul de urbanism si in anunțul publicitar, precum si o evaluare a viitoarei lucrări de investirii.

d)    Acceptul de principiu al unui constructor privind preluarea execuției lucrărilor de investirii pe terenul concesionat, precum si documente care sa ateste capacitatea tehnico-materiala si umana a constructorului in cauza (in situația in care concesionarul nu are si statut de constructor) sau documente doveditoare a capacitatii tehnico/materiale si umane (in cazul in care ofertantul are si calitatea de executant al lucrărilor de investiții).

e)    Dovada depunerii in contul concedentului .....................................

Direcția de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului București, sau la casieria PMB a taxei de analiza a opțiunilor, in suma de................................RON.

II. DESCHIDEREA SI EXAMINAREA OPȚIUNILOR

1.    Deschiderea opțiunilor depuse se va face in data data de.....................

ora.........., la sediul concedentului din........................................................,

in prezenta comisiei de evaluare si a reprezentanților ofertantilor. Cu aceasta ocazie se va intocmi un proces - verbal de deschidere a licitației in care se va consemna participarea si daca au fost depuse toate documentele solicitate.

2.    Concedentul va comunica rezultatul preselectiei prin afișarea listei cu ofertantii admiși, la sediul sau, precum si in scris (invitație) fiecărui candidat in parte precizandu-le acestora locul, data si ora la care va avea loc depunerea ofertelor si licitația propriu-zisa.

Lista cu candidatii aceptati pentru participarea la licitație se va afișa la sediul Municipiului București din Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, etajul ...., cam.......

3.    Concedentul informează, candidatii respinși despre neacceptarea opțiunilor lor.

---'UrW

La solicitarea in scris a candidatilor respinși, in termen de 10 zile calendaristice de la primirea comunicării de respingere a opțiunilor, concedentul le va transmite o copie de pe procesul-verbal incheiat de comisia de evaluare.

4. Nerespectarea condițiilor de eligibilitate prezentate mai sus, duce implicit la respingerea opțiunii, de către organizatorului licitației.

III.    PREZENTAREA OFERTELOR

1.    Licitația publica deschisa, cu strigare, va avea loc la sediul Municipiului

București din Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5,etaj ......., cam...........la care

va depunde oferta, ofertantii selecționați sau reprezentanții acestora, in care caz se va prezenta documentul de imputemicire. Deschiderea ofertelor se va face in data de ........., ora.......

2.    In ziua stabilita pentru licitație, ofertantii selecționați vor inregistra oferta la direcția organizatoare, urmând sa depună la comisia de evaluare, in plic inchis, formularul de oferta (conform model B, anexat) precum si dovada plătii

garanției de participare in valoare de...........................RON, suma egala cu 10%

din redeventa minima a concesiunii. Garanția va fi depusa in contul organizatorului,

nr..............................................................., comisiei prezentandu-i-se

ordinul de plata a sumei de mai sus acceptat de banca la care ofertantul are deschis contul.

3.    De asemenea, Comisiei de evaluare i se va prezenta dovada achitării

taxei de participare la licitație, in suma de................................RON.

După deschiderea ofertelor si consemnarea lor in raportul licitației se pornește strigarea de la oferta cea mai mare.

4.    După licitație raportul intocmit de comisia de evaluare ca si documentele prezentate de ofertanti sunt transmise de indata concedentului.

5.    După primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul procedează, in termen de 5 zile calendaristice, la informarea in scris a ofertantului câștigător, dar si la anunțarea celorlalți ofertanti despre respingerea ofertelor lor ca necastigatoare.

6.    La solicitarea, in scris, a ofertantilor necastigatori - in termen de 10 zile calendaristice de la primirea comunicării prin care sunt declarați necastigatori, concedentul va trimite o copie după raportul licitatei.

IV.    CONTESTAȚII

Fata de deciziile comisiei de evaluare ofertantii ce se considera nedreptatiti pot depune contestație in termen de 5 zile de la primirea comunicării rezultatelor licitației.

Contestația se depune la sediul organizatorului.

>    In termen de 10 zile calendaristice de la primirea contestației, concedentul este obligat sa soluționeze contestația si sa comunice răspunsul contestatarului.

>    In cazul in care contestația esfr^ntemgiata, concedentul va revoca decizia de

desemnare a ofertantului    -sL o va notifica tuturor ofertantilor.

Licitația va fi anulata, concedentul avand obligația de a organiza o noua licitație.

> In situația in care răspunsul la contestația depusa este negativ, ultima cale de contestare a licitației este instanța judecătoreasca competenta de drept comun din raza teritoriala in care se afla sediul concedentului.

V. PRECIZĂRI

Legat de ofertele depuse de potențialii concesionari se fac următoarele precizări:

1.    Oferta reprezintă angajamentul ferm al ofertantului in conformitate cu documentele licitației, este secreta si se depune in vederea participării la licitație.

2.    Oferta este supusa clauzelor juridice si financiare inscrise in documentele ce o alcătuiesc.

3.    Depunerea ofertei reprezintă manifestarea voinței ofertantului de a semna contractul de concesionare a terenului pentru utilizarea acestuia in conformitate cu certificatul de urbanism.

4.    In cazul in care un ofertant prezintă opțiuni, respectiv oferte pentru mai multe terenuri, acestea se vor depune distinct pentru fiecare teren.

5.    Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente elaborării si prezentării studiului de fezabilitate si a ofertei sale.

6.    La analizarea ofertei si a documentelor depuse se vor avea in vedere criteriile de selecție prezentate in Secțiunea III.

7.    Organizatorul licitației are dreptul sa descalifice orice ofertant care nu indeplineste prin oferta prezentata, una sau mai multe cerințe din documentele licitației (instrucțiunile pentru ofertanti, caietul de sarcini, criteriile de selecție si contractul de concesiune).

8.    Revocarea ofertei de către ofertant, după deschiderea acesteia si inainte de adjudecare, atrage după sine pierderea garanției de participare.

9.    Revocarea de către ofertant a ofertei, după adjudecare, atrage pierderea garanției de participare.

10.    Ofertele aflate sub valoarea redeventei minime de concesionare vor fi excluse de la licitație.

11.    Ofertele pentru care s-au transmis notificări de retragere pana la data limita sau ofertele intarziate se vor restitui nedeschise.

ORGANIZATOR

MODEL A

OFERTANT    Nr. înregistrare organizator

(denumire,adresa)................................

Nr.........../...............

Către,

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Ca urmare a anunțului aparut in publicația..............................................


din data de..........................., privind organizarea licitației publice cu preselectie,

noi........................................................(denumirea ofertantului) va transmitem alaturat, in cadrul termenului limita comunicat de dv., plicul sigilat si inscripționat in mod vizibil, conținând documentele - pentru confirmarea calificării - solicitate de concedent prin caietul de sarcini si instrucțiunile pentru ofertanti.

La locul, data si ora indicate de dv. pentru deschidere publica a plicului cu documente, din partea noastra va participa un reprezentant pe deplin autorizat sa ne reprezinte si sa semneze in numele si pentru firma noastra.

Cu stima,

Ofertant,

L.S.

(Semnătură autorizata+stampila)


MODEL B

O F E R TA

Pentru concesionarea terenului situat in

Str........................................................nr........

Sectorul............, in suprafața de.............mp

1.    Redeventa concesiunii oferita este de......................RON.

Oferta a fost calculata la cursul de schimb valutar comunicat de BNR,

din ziua depunerii ofertei, respectiv...........RON/EURO.

Declar ca am luat act ca in cazul nerespectarii plătii redeventei oferite,

in cadrul licitației, sunt de acord cu anularea concesiunii, urmând sa suport toate consecințele ce deriva din aceasta in condițiile caietului de sarcini si ale contractului de concesiune.

2.    Termenul de valabilitate al ofertei este de........zile.

OFERTANT,

Semnătură

SECȚIUNEA II

CAIETUL DE SARCINI

PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT IN

STRADA...........................SECTORUL.............DIN MUNICIPIUL

BUCUREȘTI

1. OBIECTUL CONCESIUNII

1.1.    Terenul situat in strada........................................nr.........sectorul...........

din Municipiul București, precizat in planul de situație anexat, in suprafața de

................mp, pe care se va realiza...................................................., in conformitate

cu prevederile din Planurile de Urbanism (PUZ/PUD) aprobate prin Hotararea Consiliului General al Municipiului București /Hotararea Consiliului Local al Sectorului ..nr din si a indicatorilor cuprinși si in prezentul Caiet de sarcini.

1.2.    Terenul situat la adresa de mai sus,aparține domeniului public/privat al Municipiului București.

1.3.    Terenul dispune de utilitati edilitare, după cum urmeaza:

2.    DURATA CONCESIUNII

2.1. Terenul situat in strada...........................................................................

nr...........sectorul..................... din Municipiul București, se concesionează in

conformitate cu prevederile legale, pe o perioada de 49 ani.

3.    CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

Investiția se va realiza in conformitate cu prevederile normelor tehnice si

legale in vigoare, cu respectarea elementelor din Certificatul de Urbanism.............

(anexat), respectandu-se parametrii din anunțul publicitar, si se va calcula la gradul 8 de seismicitate.

Astfel se vor realiza:

♦    Locuințe    =....................................apartamente.

♦    Spatii pentru birouri    =....................................mp.Acd.

♦    Spatii comerciale    =....................................mp.Acd.

♦    Spatii garaj subteran =....................................mp.Acd./nr.locuri

♦    Regim de inaltime    =....................................etaje

♦    POT si CUT.

3.1. Tratarea arhitecturala va fi in concordanta cu ambientul arhitectural

zonal.

3.3.    Se vor asigura prin proiect locuri de parcare, care sa satisfaca necesitățile locatarilor, vizitatorilor, angajatilor, etc. cu respectarea normelor legale.

3.4.    Amplasarea in teren, ca si accesele, vor fi proiectate astfel incat sa se asigure circulația in zona.

3.5.    Prin soluțiile adoptate se va asigura protecția clădirilor invecinate precum si protecția mediului.

3.6.    Se vor prevedea soluții de asigurarea incalzirii, alimentarii cu apa si energie electrica, in care sens se vor obține de către concesionar avizele si acordurile legale de la deținătorii de rețele edilitare.

Lucrările se suporta in totalitate de concesionar.

3.7.    Durata de execuție a obiectivului va fi staibilita prin autorizația de construcție ce se va solicita de concesionar, dar nu va depăși 24 de luni calendaristice, de la data obținerii autorizației.

Execuția va incepe in cel mult 12 luni de la semnarea contractului de concesiune.

In cazul in care, lucrările nu incep in limita termenului de 9 luni, concesionarul pierde garanția de participare. Daca nici in următoarele 3 luni lucrările nu incep, contractul de concesiune se anuleaza, concesionarul urmând sa suporte daune, reprezentând 10% din redeventa concesiunii pe un an.

4. ELEMENTELE DE PREȚ

4.1.    Redeventa minima pentru concesionarea terenului situat in

strada....................................................nr......sector..... din Municipiul București este

de.........................RON, exclusiv TVA. Aceasta a fost determinata in conformitate cu

prevederile Legii nr.50/1991, republicata, modificata si completata si a fost calculata avandu-se in vedere zona de amplasare, echiparea tehnico-edilitara, caracteristicile geotehnice, facilitățile de transport, etc. pe baza “Metodologiei de calcul a evaluării terenurilor apartinand domeniului privat si public al Municipiului București,

destinate executării de construcții”, aprobata prin H.C.G.M.B. nr............din

........, la un curs de schimb valutar de..........RON/EURO.

4.2.    Redeventa inscrisa in oferta va fi cel puțin egala cu cea inscrisa la pct. 4.1. de mai sus, actualizata funcție de cursul de schimb valutar, comunicat de BNR, din ziua licitației.

4.3.    Modul de achitare a redeventei cat si clauzele pentru nerespectarea obligațiilor de plata se vor stabili prin contractul de concesiune.

4.4.    Plata redeventei se va face înainte de semnarea contractului de concesiune, dar nu mai târziu de data autentificării acestuia.

5. GARANȚII

5.1.    In vederea participării la licitație, ofertantii simt obligați sa constituie garanția de participare, egala cu 10% din redeventa minima.

5.2.    Ofertantilor necastigatori li se restituie garanția de participare după adjudecarea ofertelor, la cererea formulata de ofertant. Ofertantului câștigător i se restituie garanția de participare după inceperea lucrărilor de execuție a construcției.

5.3.1.    Daca ofertantul isi retrage oferta in termenul de valabilitate a acesteia.

5.3.2.    In cazul ofertantului câștigător daca acesta nu se prezintă pentru perfectarea contractului de concesiune, in perioada de valabilitate a ofertei, fara motive.

5.3.3.    In cazul respingerii (excluderii) de la licitație de către comisia de licitație, in situațiile prevăzute in instrucțiunile pentru ofertanti - CAP V pct. 8, 9 si 10.

5.3.4.    In cazul in care ofertantul câștigător nu incepe lucrările in maxim 9 luni de la data semnării contratului.

5.4.    Concesionarul are obligația ca, in termen de 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune, sa depună ca titlu de garanție de execuție, o suma reprezentând 25% din suma obligației de plata către concedent (redeventa), datorata pentru primul an de activitate.

Din aceasta suma pot fi prelevate penalitățile si sumele datorate concedentului de către concesionar in baza contractului de concesiune.

5.5.    Garanția de buna execuție se pierde in următoarele cazuri:

5.5.1.    Concesionarul nu se incadreaza in termenele de execuție stabilite prin autorizația de execuție.

5.5.2.    Concesionarul abandoneaza - nejustificat - execuția lucrărilor angajate a se realiza pe terenul concesionat.

5.6.    Garanția de buna execuție va putea fi eliberata in baza unei notificări din partea Municipiului București, prin organizatorul

licitației,....................................................către banca la care a fost constituita,

notificarea facandu-se in termen de maxim 5 zile de la data recepției preliminare, la solicitarea in scris a concesionarului.

5.6.1.    In cazul in care se prevede realizarea unor obiective ce se pot recepționa distinct, din aceasta garanție se va elibera cota parte aferenta obiectivului recepționat.

6. ÎNCETAREA CONCESIUNII

6.1.    încetarea concesiunii prin expirarea duratei.

6.2.    încetarea concesiunii prin răscumpărare.

6.3.    încetarea concesiunii prin retragere.

6.4.    încetarea concesiunii prin renunțare.

6.5.    Forța majora exonerează părțile de răspunderi in ceea ce privește indeplinirea totala sau parțiala a obligațiilor ce le revin, cu mențiunea ca prin forța majora se înțelege orice eveniment independent de voința pârtilor, imprevizibil si inevitabil, care împiedica părțile sa-si execute integral sau parțial obligațiile.

6.6.    La încetarea concesiunii, concesionarul urmeaza sa restituie bunul concesionat ce a făcut obiectul contractului de concesiune, cu excepția investițiilor realizate din fondurile concesionarului.

6.7.    Condițiile concrete de încetarea concesiunii se vor detalia in contractul de concesiune.7. CONTROL

Verificarea respectării de către concesionar a Caietului de sarcini si a obligațiilor asumate prin contractul de concesiune se efectuează de către Primăria Municipiul București prin direcțiile sale de specialitate.

8. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Litigiile de orice fel aparute intre părțile contractante in cursul derulării contractului de concesiune, in cazul nesolutionarii pe cale amiabila, sunt de competenta instanțelor judecătorești din Romania.

9. DISPOZIȚII FINALE

9.1.    Drepturile si indatoririle pârtilor se stabilesc prin contractul de concesiune.

9.2.    După concesionare, realizarea obiectivului de investiții se va face numai pe baza unui proiect legal avizat si aprobat si a Autorizației de Construire emisa de organele competente in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

9.3.    Soluțiile prezentate odata cu depunerea opțiunilor, in cazul adjudecării licitației, nu reprezintă aprobarea acestora si nu exonerează pe câștigător de obținerea avizelor si acordurilor legale din partea organismelor abilitate in eliberarea acestora.

9.4.    Obținerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea si funcționarea investiției privesc pe concesionar.

9.5.    Toate lucrările privind racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente si obținerea acordului de la deținătorii acestora privesc pe concesionar.

9.6.    Concesionarul este obligat sa asigure pe perioada concesionarii regularitatea si continuitatea activitatii in scopul careia a fost concesionat.

9.7.    Concedentul are dreptul ca prin imputemicitii sai sa urmareasca mersul lucrărilor de construcții in vederea asigurării calitatii si incadrarea in termenul de punere in funcțiune stabilit prin contractul de concesiune.

9.8.    Pe toata perioada execuției lucrărilor, concesionarul va asigura caile de acces, si la terminarea lucrărilor va evacua din zona obiectivului toate utilajele de construcții, lucrările provizorii si unele materiale nefolosite in vederea redării circulației normale.

9.9.    Daca prin executarea lucrărilor se produc daune unor terii, concesionarul răspunde conform prevederilor legale.

9.10.    Concesionarul este obligat la plata daunelor pentru incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilitate, a terenurilor limitrofe ca urmare a unor ingradiri sau limitări din vina proprie.

9.11.    Concedentul are dreptul de a realiza lucrări de interes public la limita amplasamentului cu condiția notificării intenției către concesionar cu 3 luni inainte.

9.12.    In conformitate cu Dispoziția Primarului General nr.2709/15.12.1998 contractul se autentifica la sediul Municipiului București prin grija Direcției Juridic, Contencios si Legislație si a Direcției de specialitate, contravaloarea taxei de autentificare urmând a fi suportata de concesionar.

Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitației se pun la dispoziția solicitantilor, contra cost, prețul fiind de.........................................RON.

ORGANIZATOR

SECȚIUNEA IH

CRITERII DE EVALUARE

COMISIA DE EVALUARE VA PROCEDA LA ANALIZAREA SI EVALUAREA DOCUMENTELOR DEPUSE PE BAZA CRITERIILOR PREZENTATE MAI JOS

1.    Constituirea in foma legala a solicitantului care se va proba cu acte doveditoare (copie după autorizația de funcționare sau după Certificatul de înmatriculare la Registrul Comerțului) si statutul, respectiv BI/CI.

2.    Capacitatea financiara de realizare a investiției propusa si preluarea concesiunii probata prin documente ca:

>    Ultimul bilanț contabil vizat si inregistrat la organismele competente, după caz;

>    Scrisoare de recomandare bancara (bonitate)/extras de cont, după caz;

3.    Documente din care sa rezulte achitarea la zi a obligațiilor către bugetul de stat si bugetul local eliberate de:

>    Administrația Financiara a sectoarelor 1-6;

>    Primăriile Sectoarelor 1-6 prin Direcțiile de Taxe si Impozite Locale;

EXISTENTA DATORIILOR ELIMINA OFERTA DEPUSA

4.    Capacitatea tehnico-materiala si umana de realizare a investiției probata prin documente care sa ateste dotarea tehnica si umana a societății ofertante, in cazul in care ofertantul este organizat pentru execuție lucrări de construcții. In situația in care ofertantul nu este organizat pentru execuție, acesta este obligat sa depună la comisie un acord de principiu semnat de un constructor si sa prezinte de la acesta, documente care sa ateste ca are capacitatea tehnico-materiala si umana de realizare, in condiții de calitate si termen, a lucrărilor solicitate prin caietul de sarcini.

5.    Studiu de fezabilitate.

In ceea ce privește obiectivul de investiție ce urmeaza a se realiza, se vor analiza piesele scrise si desenate prezentate in studiul de fezabilitate si se va aprecia modul in care au fost respectate condițiile impuse prin certificatul de urbanism si caietul de sarcini privind:

>    Soluțiile de arhitectura alese;

>    încadrarea in ambientul arhitectural al zonei;

>    Prezenta obiectivului in contextul zonei;

>    Gradul de ocupare al terenului;

>    Soluțiile de finisaj adoptate, pe baza listelor prezentate;

>    Materialele folosite, gradul de dotare si echipare, s.a.;

SECȚIUNEA IV

CONTRACT DE CONCESIUNE

încheiat la data de........................

I Părțile contractante

Intre MUNICIPIUL BUCUREȘTI, reprezentat de Consiliul General al Municipiului București prin Primar General ADRIEAN VIDEANU, cu sediul in București B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sectorul 5, avand calitatea de concedent, pe de

o parte, si ............................................. legitimat cu BI/CI seria ......

nr..........., CNP ................................., domiciliat in ..................,

Str................ nr....., bl........, sc......, et......, ap....., sector ...,

sau

SC............................................................., cu sediul in................,

Str........................, nr........................, înregistrat sub nr ..................... ,

avand calitatea de concesionar.

In temeiul Legii nr. 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare, al Legii nr. 215/2001 - privind Administrația Publica Locala, modificata si completata, a Hotărârii Consiliului

General al Municipiului București nr....../.........., precum si in baza Raportului

Comisiei de licitație nr........./...............prin care se concesionează terenul situat in

str..................................nr......, sector..........., s-a incheiat prezentul contract

de concesiune.

II Obiectul contractului:

Art.l. Obiectul contractului este cedarea in concesiune a terenului situat in

București, str............................................, sector....., in suprafața de.....mp,

asa cum rezulta din planul de situație anexat.

Art.2. Terenul precizat la art. 1 se preda de către concedent către concesionar pe baza de proces-verbal de predare-primire, in vederea realizării obiectivului prevăzut in Planul LTrbanistic Zonal (PUZ/PUD) si precizat in Certificatul de Urbanism

nr........................., eliberat de.............................. si in condițiile din oferta

care a stat la baza adjudecării licitației.

Art.2.1. începerea lucrărilor, consemnata intr-un proces-verbal de incepere a construcțiilor, semnat de reprezentanții Municipiului București, ai constructorului si al concesionarului, se va face in maximum 12 luni de la data semnării contractului.

Art.2.2. In cazul in care, lucrările nu incep in limita termenului de 9 luni, concesionarul pierde garanția de participare. Daca nici in următoarele 3 luni lucrările nu incep, contractul de concesiune se reziliaza, concesionarul urmând sa suporte daune, reprezentând 10% din redeventa concesiunii anuale.

Art.2.3. Durata de execuție se va stabili prin autorizația de construcție eliberata

de ......................................... la cererea concesionarului, dar nu va depăși 24

luni calendaristice.

III Termenul contractului:

Art. 3. Concesiunea se acorda pe 49 ani, incepand cu data predarii-primirii terenului, in condițiile stipulate in prezentul contract si anexele sale.

Art. 4. Concedentul va comunica, in scris, concesionarului cu 2 ani inainte de incetarea concesiunii, punctul sau de vedere asupra incetarii concesiunii / prelungirea termenului de concesionare.

Art.4.1. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumătate din durata sa inițiala, prin simplul acord de voința al pârtilor, prin act adițional.

Art.4.2. La expirarea termenului de concesiune concesionarul este obligat sa restituie bunul concesionat exclusiv investițiile realizate din fondurile sale.

IV Redeventa

Art. 5. Redeventa concesiunii, conform ofertei adjudecate, este de ..............

RON/an, reprezentând .........EURO/an, suma care nu include TVA. La suma

reprezentând redeventa pentru primul an de concesiune se va adauga un comision de 1% din valoarea acesteia. Comisionul de 1 % va fi calculat si plătit doar pentru primul an de concesiune.

In cazul in care prevederile legale impun aplicarea cotei de TVA, valoarea totala a redeventei va suporta cota de TVA, stabilita de legislația in vigoare.

Art.5.1 Redeventa minima a concesiunii, pentru terenul situat in București,

str..............................., nr...., sector......, ce face obiectul acestui contract de

concesiune, de ......................RON / an, a fost determinata in conformitate cu

prevederile Legii nr. 50/1991, republicata, modificata si completata si a fost calculata avandu-se in vedere prețul de vanzare, zona de amplasare, echiparea tehnico-edilitara existenta, caracteristicile geotehnice, facilitățile de transport etc. pe baza “Metodologiei de calcul a evaluării terenurilor apartinand domeniului privat al municipiului București, destinate executării de construcții” aprobata prin Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr.............din...............

Art. 6. Redeventa concesiunii, prevăzută la art. 5, va fi indexata anual cu coeficientul de inflație, comunicat de organele abilitate si se plătește pe toata durata concesiunii.

Art.6.1 Plata indexării anuale a redeventei, cu coeficientul de inflație, se va face pana la 31 ianuarie ale anului următor pentru anul in curs.

V Modalitatea de plata:

Art. 7. Suma prevăzută la art. 5, reprezentând valoarea redeventei, exprimata in EURO si platibila in RON, ca si comisionul de 1 %, aferent acesteia, se vor plăti prin

ordin de plata in contul concedentului .......................................... - Direcția

Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului București sau la casieria P.M.B., la cursul de schimb valutar din ziua efectuării plătii. Suma de plata reprezentând redeventa pentru primul an de concesionare (12 luni de la semnarea contractului) si comisionul adițional de 1 %, in suma totala de...............RON, a fost achitata inainte

Art.7.1. Pentru cel de-al doilea an de concesionare, redeventa va fi calculata si se va plăti proporțional pentru lunile cuprinse intre data inceperii noului an de concesionare (cel de-al doilea an) si sfârșitul anului calendaristic. Plata respectivei redevente se va efectua pana la sfârșitul anului calendaristic.

Art.7.2. Pentru restul perioadei de concesionare, suma prevăzută la art. 5 se va plăti anual, pana la data de 31 ianuarie inclusiv, pentru anul in curs.

Art.7.3. Pentru plata cu intarziere a redeventei se va plăti o majorare de intarziere de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere si penalitati de 0,6% pentru fiecare luna/fractiune de luna, calculata la suma datorata.

VI Drepturile si obligațiile pârtilor.

Art. 8. Concedentul are dreptul:

Art.8.1 Sa urmareasca prin imputemicitii sai mersul lucrărilor de construcții la obiectivul ce se realizează pe terenul concesionat in vederea verificării respectării destinației clădirii asa cum a fost stabilita prin documentele licitației, a calitatii si stabilitatii construcției si incadrarii in termenul de punere in funcțiune stabilit prin autorizația de construcție.

Art.8.2 Sa retraga concesiunea, fara nici o răscumpărare:

1.    daca concesionarul nu incepe lucrările in termen de maxim 12 luni de la semnarea contractului,

2.    in cazul in care nu se respecta termenul de punere in funcțiune stabilit prin autorizația de construcție sau

3.    in cazul in care nu se respecta prevederile din oferta ce a stat la baza adjudecării licitației.

Art.8.3. Sa modifice unilateral partea reglementara a contractului de concesiune, cu notificarea prealabila a concesionarului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art.8.4. Sa verifice in perioada derulării contractului, modul in care se respecta condițiile si clauzele acestuia de către concesionar.

Art.9. Concesionarul are dreptul:

Art.9.1. De a exploata, in mod direct, pe riscul si răspunderea sa, bunurile ce fac obiectul contractului de concesiune.

Art.9.2. De a folosi si a culege fructele bunurilor ce fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului si obiectivelor stabilite de parii prin contractul de concesiune.

Art.9.3. Sa primească in mod prompt o despăgubire adecvata si efectiva in cazul in care modificarea unilaterala a contractului ii aduce un prejudiciu.

1.    In caz de dezacord intre concedent si concesionar cu privire la suma despăgubirii, aceasta va fi stabilita de către instanța judecătoreasca competenta.

2.    Acest dezacord nu permite concesionarului sa se sustragă obligațiilor sale contractuale.

Art. 10. Concesionarul are obligația:

Art.10.1. In termen de 90 de zile de la data semnării contractului, sa depună, cu titlu de garanție de execuție, sub forma de scrisoare de garanție bancara sau depozit bancar, 25% din taxa de concesionare stabilita pentru primul an, respectiv suma de

...............EURO sau echivalentul in RON, calculat la cursul de schimb valutar din

ziua efectuării depozitului sau a eliberării scrisorii de garanție bancara, dar nu mai puțin

de............RON. Aceasta suma va fi reactualizata anual, funcție de evoluția cursului

EURO/RON.

Daca este necesar, din aceasta suma vor fi prelevate penalitățile si sumele datorate concedentului de către concesionar in baza contractului.

Art. 10.1.1. Garanția de execuție se va depune intr-un cont special, la o banca agreata de ambele parti contractante, dobânzile revenind concesionarului.

Art. 10.1.2. Garanția de execuție se pierde daca concesionarul nu se incadreaza in termenul final stabilit prin autorizația de construcție sau in cazul in care concesionarul abandoneaza execuția lucrărilor in mod nejustificat.

Art. 10.1.3. Garanția de execuție va putea fi eliberata numai pe baza unei

notificări din partea Municipiului București -..........................................., către

banca ce a emis scrisoarea de garanție sau a constituit depozitul bancar, care se face după încheierea procesului verbal de recepție a construcției.

Art. 10.2. Sa respecte intocmai prevederile din Certificatul de Urbanism ce a stat la baza acordării terenului.

Art. 10.3. Sa realizeze lucrările de investiții numai pe baza autorizației de construcție eliberata de cei in drept, precum si a altor acorduri si avize conform prevederilor Legii nr. 50/1991, republicata, modificata si completata.

Art. 10.4. Sa obțină toate avizele si acordurile legale pentru realizarea construcției si exploatarea obiectivului după punerea in funcțiune. Elementele tehnice prezentate in oferta adjudecata nu reprezintă soluții aprobate.

Art. 10.5. Sa execute din fondurile sale lucrările de racordare la rețelele tehnico -edilitare din zona si sa obțină acordul deținătorilor acestor rețele. Eventualele soluții alternative adoptate prin proiect (alimentarea cu apa, surse de încălzire) se vor executa pe cheltuiala exclusiva a concesionarului.

Art. 10.6. Sa-si îndeplinească obligațiile potrivit termenelor si condițiilor prevăzute in contract si in acord cu normele legale, specifice domeniului de activitate, elaborate de instituțiile legal abilitate in acest scop.

Art. 10.7. Sa asigure prin proiect locuri de parcare, care sa satisfaca necesitățile localnicilor, vizitatorilor si angajatilor, etc. cu respectarea normelor legale.

Art. 10.8. Ca prin amplasarea in teren accesele sa fie proiectate astfel incat sa se asigure circulația in zona.

Art. 10.9. Sa asigure prin soluțiile adoptate protecția clădirilor învecinate precum si protecția mediului.

Art. 11. Concesionarul se obliga sa asigure plata redeventei la termenele stabilite, si in cazul in care parte din obiectivele ce se vor realiza vor fi înstrăinate.

Art.12. Concedentul are obligația:

Art. 12.1. Sa nu il tulbure pe concesionarjn^e^ercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract.    '    *


Art.12.2. Sa nu modifice in mod unilateral contractul de concesiune, in afara de cazurile prevăzute expres de lege si de art. 8.3. din prezentul contract.

Art.12.3. Sa notifice concesionarului apariția oricăror imprejurari de natura sa aduca atingere drepturilor concesionarului.

Art. 12.4. Sa coopereze pe deplin si sa sprijine concesionarul in vederea asigurării inscrierii drepturilor acestuia rezultate din contractul de concesiune in Cartea Funciara.

VII încetarea:

Art. 13. La încetarea concesiunii, concesionarul are obligația sa restituie concedentului in deplina proprietate bunul concesionat.

Art.14. încetarea contractului de concesiune poate avea loc in următoarele situații:

(a)    la expirarea duratei stabilite, daca părțile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in condițiile legii.

(b)    in cazul in care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de către concedent cu.plata unei despăgubiri juste si prealabile in sarcina concedentului.

(c)    in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere unilaterala de către concedent cu plata unei despăgubiri in sarcina concesionarului.

(d)    la dispariția dintr-o cauza de forța majora a bunului concesionat sau in cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renunțare, fara plata unei despăgubiri.

(e)    in cazul in care destinația terenului, asa cum este prevăzută in art. 2, este schimbata, fara acordul concedentului.

Art.15. încetarea concesiunii prin expirarea duratei.

La termenul de incetare a concesiunii, concesionarul are obligația de a preda bunul ce a făcut obiectul concesiunii, cu excepția investițiilor realizate din fondurile concesionarului.

Art. 16. încetarea concesiunii prin răscumpărare.

Art. 16.1. Pentru cazurile de interes public, național sau local, concesiunea poate fi răscumpărată, concedentul asigurând despăgubirea corespunzătoare valorii investiției, care trebuie sa fie prompta, adecvata si efectiva. Cazul de interes public se probează prin acte autentice emise de autoritatea municipala sau prin hotarari ale Guvernului.

Art. 16.2. Daca părțile nu se inteleg asupra prețului răscumpărării, partea nemulțumita urmeaza a se adresa instanței de judecata sau arbitrare convenite conform contractului.

Art.17. încetarea contractului prin retragere.

Art. 17.1. Concesiunea se retrage in cazul in care concesionarul nu a inceput execuția lucrărilor la obiectivul de investiții in termen de 12 luni de la data semnării contractului.

Art. 17.2. In situația încetării contractului...prin retragere concesionarul pierde garanția de execuție constituita.    ./ ■n "'A

Art. 17.3 In cazul in care concesionarul nu-si executa obligațiile contractuale prevăzute la art. 7 si 10 la termenele prevăzute in contract, acesta se considera desființat de plin drept, incepand cu aceeași data, fara a mai fi necesara intervenția instanței de judecata.

Art.18. încetarea concesiunii prin renunțare.

Art.18.1 Concesionarul poate renunța la concesiune in situația in care, cauze obiective, justificate, fac imposibila realizarea investiției sau exploatarea ei după punerea in funcțiune, după verificarea celor semnalate de concesionar de către o comisie formata din reprezentanții concedentului, ai Municipiului București si care impreuna cu reprezentanții concesionarului vor hotari asupra continuării sau încetării contractului.

Art. 18.2 In cazul in care concesionarul instraineaza investiția realizata pe terenul concesionat, acesta este obligat sa solicite acordul concedentului privind transmiterea concesiunii potențialului cumpărător, înainte de incheierea contractului de vanzare-cumparare pentru imobil (investiție)

VIII    Forța majora.

Art. 19.1. Forța majora exonerează părțile de răspunderi in ceea ce privește îndeplinirea totala sau parțiala a obligațiilor ce le revin, cu mențiunea ca prin forța majora se înțelege orice eveniment independent de voința pârtilor, imprevizibil si inevitabil, care impiedica părțile sa-si execute integral sau parțial obligațiile.

Art. 19.2. Apariția sau încetarea cazului de forța majora se va comunica celeilalte parti in termen de 5 zile prin telex/fax/telefon urmat de o scrisoare recomandata. Ulterior acestei comunicări, concedentul si concesionarul vor face demersuri in vederea constatării evenimentelor de acest gen fie de către parti, fie de către organele competente romane, părțile convenind ca proba forței majore se poate face si prin alte modalitati.

Art. 19.3. In caz de forța majora, comunicata si constatata, in condițiile de mai sus, executarea obligațiilor pârtilor se decaleaza in consecința cu perioada corespunzătoare acesteia, cu mențiunea ca nici una din parti nu va pretinde penalitati sau despăgubiri, pentru întârzieri in executarea contractului. Partea care nu a indeplinit obligația comunicării va suporta irevocabil consecințele cazului de forța majora cat si indeplinirea celorlalte obligații.

Art. 19.4 In condițiile in care forța majora conduce la o decalare a obligațiilor pârtilor mai mare de 6 luni, părțile se vor reuni pentru a hotari asupra exercitării in viitor a clauzelor incluse in contract. In cazul dispariției sau imposibilității de exploatare a bunului concesionat, situația verificata si constatata de comisia legal constituita, părțile vor conveni asupra continuării sau încetării contractului.

IX    Control

Art.20. In conformitate cu prevederile legale, controlul general al respectării de către concesionar a caietului de sarcini si a obligațiilor asumate prin contractul de concesionare se efectuează de către Municipiul București, prin organele sale competente.

X. Litigii:


Art.21. Litigiile de orice natura decurgând din executarea necorespunzatoare a prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabila, iar in caz contrar de către instanțele judecătorești din Romania.

Art.22. Pe toata durata concesiunii, concedentul si concesionarul se vor supune legislației romane.

XI Dispoziții finale:

Art.23. Municipiul București nu se face răspunzător de schimbarea regimului juridic al terenului ca urmare a unor eventuale reglementari legale adoptate după semnarea prezentului contract si concesionarul nu este in drept sa pretindă nici un fel de despăgubiri de la concedent.

Art.24. In temeiul art. 42 din Legea nr. 477/20.11.2003 privind pregătirea economiei naționale si a teritoriului pentru aparare, concesionarul are obligația sa ia masuri pentru realizarea sarcinilor ce ii revin in domeniul apararii.

Art.25. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai in cazul apariției unor circumstanțe care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la data incheierii contractului.

Art.26. Contractul de concesiune nu se va incheia, ori, deși incheiat, nu va produce efecte decât după achitarea de către concesionar a redeventei pe un an si a comisionului de 1 % conform art. 5 si 7 din prezentul contract.

Art.27. Caietul de sarcini, oferta si procesul verbal de predare - primire al terenului fac parte integranta din prezentul contract si il completează.

Art.28. Anexa 1 - cu schitele amplasamentului - si anexa 2 - cu avizele direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București - fac parte integranta din prezentul contract.

Art.29. Prezentul contract reprezintă titlu de creanța. Contractul este supus autentificării, conform prevederilor Dispoziției Primarului General nr.2709/1998, cheltuielile ocazionate de autentificare fiind in sarcina concesionarului.

Contractul privind concesionarea terenului din str..............................,

sector......, din municipiul București s-a incheiat in 7 exemplare.

CONCEDENT, MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONCESIONAR,


PRIMAR GENERALAnexa 2

La Contract de concesiune Nr........../...................

Prezentul contract de concesiune urmeaza a fi incheiat intre Municipiul

București si ................................. pentru terenul situat in str..................,

sector.........., București, in suprafața de ..........................mp.

DIRECȚIA DE ACHIZIȚII, CONCESIONARI SI CONTRACTE

DIRECȚIA EVIDENTA, IMOBILIARA SI CADASTRALA

DIRECȚIA VENITURI

DIRECȚIA JURIDIC, CONTENCIOS SI LEGISLAȚIE

CERTIFICAM IN PRIVINȚA REALITATII, LEGALITĂȚII SI REGULARITĂȚIIMETODOLOGIA DE CALCUL A EVALUĂRII TERENURILOR APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT SI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, DESTINATE EXECUTĂRII DE CONSTRUCȚII

A.    FORMULA DE CALCUL :

P = (A + S + D + G + T + Tf + E )xMx F x H xU.    Ron/mp.

B.    PARAMETRII DE CALCUL :

1.    AMPLASAMENT    (A)

2.    DOTARE EDILITARA

-    dotare sanitara ( apa, canal)    ( S )

-    drumuri    ( D )

-    gaze    (G )

-    termoficare    ( T )

-telefon    (Tf)

-    electricitate    (E )

3.    MARIMEA TERENULUI    (M)

4.    NATURA TERENULUI DE FUNDARE    ( F )

5.    REGIM DE ÎNĂLȚIME    ( H )

6.    UTILIZARE    ( U )

C.    VALORILE PARAMETRILOR:

1. AMPLASAMENT ( A) - conform zonării terenurilor pe raza Municipiului București.

zona

"0" -

4.200.000 lei/mp

- 420 RON/mp

(cea 120 EURO/mp)

zona

•IJI»

3.200.000 lei/mp.

- 320 RON/mp

(cea 90 ELTRO/mp)

zona

"II" -

2.200.000 lei/mp

- 220 RON/mp

(cea 60 EURO/mp)

zona

"III"-

1.500.000 lei/mp

- 150 RQN/mp

,-(cca 40 EURO/mp)

PRECIZĂRI :

1.1 Valorile parametrilor de mai sus sunt calculate la un curs de schimb de 3,5084 RON/EURO si vor fi actualizate in funcție de evoluția cursului de schimb valutar (RON / EURO ) comunicat de Banca Naționala a României.

1.2. In cazul zonei "0", la evaluarea terenurilor situate in acest perimetru se vor avea in vedere următoarele :

a.    Coeficientul de utilizare (U) din formula de calcul a prețului terenului va avea valoarea U = 3, indiferent de destinația construcției ce urmeaza a se realiza, cu excepția construcțiilor de utilitate publica sau protecție sociala realizate de PMB/Primariile Sectoarelor 1-6 in asociere cu alti investitori.

b.    Pentru terenurile situate strict pe artere considerate principale, valoarea terenului, asa cum rezulta din aplicarea formulei de calcul aprobata si a prevederilor de la punctul 1.2, subpunct a - se va inmulti cu coeficientul "2".

Arterele principale sunt:

-    Sos. Nicolae Titulescu (intre Piața Victoriei si Bdul. Banu Manta)

-    Str. Buzesti (intre Piața Victoriei si Calea Grivitei)

-    Str. Gheorghe Polizu (intre Str. Buzesti si Calea Grivitei)

-    Calea Grivitei (intre Calea Victoriei si Str. Turda)

-    B-dul Ion Mihalache (intre Piața Victoriei si Calea Grivitei)

-    Str. Turda (intre Bdul. Ion Mihalache si Calea Grivitei)

-    Sos. Kiseleff (intre Piața Victoriei si Piața Presei Libere)

-    Bdul. Marasti (intre Piața Presei Libere si Bdul. Mareșal Alexandru Averescu)

-    Bdul. Expoziției (intre Bdul. Marasti si Str. Av. Popisteanu)

-    Bdul. Aviatorilor (intre Piața Victoriei si Sos. Nordului)

-    Sos. Nordului (intre Bdul. Aviatorilor si Str. Elena Vacarescu)

-    Sos. București - Ploiești (intre Piața Presei Libere si Bdul. Aerogării)

-    Calea Dorobanți (intre Bdul. Aviatorilor si Piața Lahovari)

-    B-dul Primăverii (intre Bdul. Aviatorilor si Bdul. Mircea Eliade)

-    Bdul Mircea Eliade (intre Bdul Aviatorilor si Calea Floreasca)

-    Calea Floreasca (intre Sos. Ștefan cel Mare si Sos. Fabrica de Glucoza)

-    Bdul. Mareșal Constantin Prezan (intre Bdul. Aviatorilor si Sos. Kiseleff)

-    Str. Ion Mincu (Piața Aviatorilor - Piața 1 Mai)

-    Sos. Pipera (intre Str. Nicolae Caramfll si Str. Cpt. Av. Alexandru Serbanescu)

-    Str. Nicolae Caramfll (intre Bdul. Aviatorilor si Str. Cpt. Av. Alexandru Serbanescu)

-    Str. Paris (intre Piața Victoriei si Piața Dorobanți)

-    Bdul. Iancu de Hunedoara (intre Piața Victoriei si Sos. Ștefan cel Mare)

-    Sos. Ștefan cel Mare (intre Bdul. Iancu de Hunedoara si Sos. Mihai Bravu)

-    Sos. Mihai Bravu (intre Sos. Ștefan cel Mare si Bdul. Camil Ressu)

-    Bdul. Lascar Catargiu (intre Piața Victoriei si Piața Romana)

-    Bdul. Dacia (intre Calea Grivitei si Calea Moșilor)

-    Calea Moșilor (intre Sos. Mihai Bravu si Bdul. Carol I)

-    Str. Mihai Eminescu (intre Bdul. Dacia si Calea Moșilor)

-    Calea Victoriei (intre Piața Victoriei si Splaiul Independentei)

-    Bdul. Gheorghe Magheru (intre Piața Romana si Bdul. Nicolae Balcescu)

-    Bdul. Nicolae Balcescu (intre Bdul. Gheorghe Magheru si Piața 21 Decembrie 1989)

-    Bdul. I. C. Bratianu (intre Piața 21 Decembrie 1989 si Bdul. Unirii)

-    Bdul. Regina Elisabeta (intre Bdul. Carol I si Bdul. Mihail Kogalniceanu)

-    Bdul. Mihail Kogalniceanu (intre Bdul Regina Elisabeta si Splaiul Independentei)

-    Bdul. Carol I (intre Bdul. I. C. Bratianu si Calea Moșilor)

-    Bdul. Pache Protopopescu (intre bdul. Carol I si Sos. Mihai Bravu)

-    Bdul. Ferdinand I (intre Bdul. Pache Protopopescu si Sos. Mihai Bravu)

-    Str. Știrbei Vodă (intre Calea Victoriei si Splaijul fndefe^roeWi)

-    Str. Ion Brezoianu (intre Str. Știrbei Vodă si Str. Mihai Vodă)

-    Str. Lipscani (intre bdul. I.C. Bratianu si Splaiul Independentei)

-    Str. General H. M. Berthelot (intre Calea Victoriei si Str. Buzesti)

-    Str. Luterana (intre Str. Știrbei Vodă si Str. Grai. H. M. Berthelot)

-    Str. Ion Campineanu (intre Bdul. Nicolae Balcescu si Str. Știrbei Vodă)

-    Bdul. Unirii (intre Piața Constituției si Piața Alba Iulia)

-    Bdul. Burebista (intre Piața Alba Iulia si Calea Dudesti)

-    Bdul. Corneliu Coposu (intre Bdul I.C. Bratianu si Calea Calarasi)

-    Calea Calarasi (intre Bdul. Corneliu Coposu si Sos. Mihai Bravu)

-    Bdul. Octavian Goga (intre Bdul. Marasesti si Calea Vitan)

-    Bdul. Libertății (intre Piața Regina Maria si Splaiul Independentei)

-    Bdul. Națiunile Unite (intre Splaiul Independentei si Str. Izvor)

-    Str. Izvor (intre Bdul. Națiunile Unite si Calea 13 Septembrie)

-    Calea 13 Septembrie (intre Bdul. Libertății si Str. Progresul)

-    Str. Alexandru Vitzu (intre Str. Ghiulamila si Str. Dr. Fr. Rainer)

-    Sos. Cotroceni (intre Splaiul Independentei si Bdul Iuliu Maniu)

-    Bdul. Regina Maria (intre Bdul. Unirii si Bdul. George Cosbuc)

-    Bdul. George Cosbuc (intre Bdul. Regina Maria si Calea Rahovei)

-    Bdul. Marasesti (intre Bdul Octavian Goga si Piața Libertății)

-    Splaiul Unirii (intre Piața Unirii si Bdul Marasesti)

-    Splaiul Independentei (intre Piața Unirii si Sos. Orhideelor)

-    Bdul. Dimitrie Cantemir (intre Piața Unirii si Bdul. Tineretului)

-    Bdul. Tineretului (intre bdul. Dimitrie Cantemir si Calea Văcărești)

-    P-ta Victoriei

-    Piața Aviatorilor

-    Piața Charles de Gaules

-    Piața Arcul de Triumf

-    Piața Presei Libere

-    Piața Dorobanți

-    Piața Romana

-    Piața Lahovari

-    Piața 21 Decembrie 1989

-    Piața Universității

-    Piața Revoluției

-    Piața Unirii

-    Piața Constituției

-    Piața Alba Iulia

-    Piața Națiunile Unite

-    Piața Kogalniceanu

-    Piața Victor Babes

-    Piața Arsenalului

-    Piața Regina Maria

-    Piața Pache Protopopescu

c. Pentru terenurile situate pe străzile ce pornesc din arterele principale precizate mai sus, pe o distanta de maximum 200 m, valoarea determinata conform formulei de calcul ca si a punctului 1,2. subpunct a. se va înmulți cu coeficientul "1,50".

2. DOTARE EDILITARA

A. REȚELE :

Tip rețea    Indicele din    Poziționarea rețelei fata de terenul licitat

formula de calcul

La gard (%)

Pana la

100 m(%)

Pana la

200 m(%)

Intre

200 m si 500 m(%)

Apa, canal

S

16,7

14,20

11,70

0,35

Gaze naturale

G

6,7

5,63

4,56

3,35

Termoficare

T

16,7

13,7

10,63

8,35

Electricitate

E

6,7

5,63

4,56

3,35

Telefon

Tf

3,4

2,86

2,31

1,70

Pentru distanta mai mare de 500 m, indicele respectiv este 0.

In cazul situației diferite a celor doua tipuri de rețele, respectiv apa si canal, se vor face calcule separate considerând 60% din indice pentru apa si 40% pentru canalizare.

B. DRUMURI:

Valorile indicelui (D), este următorul :

D = 16,7%    pentru parcele    cu acces    din    drum modernizat de    asfalt, beton,    pavele;

D = 9,14%    pentru parcele    cu acces    din    drum modernizat de    bolovani;

D = 6,20%    pentru parcele    cu acces    din    drum modernizat de    balast.

3. MĂRIME A TERENULUI

- Se refera la aria construibila a parcelei de teren conform Cerficatului de Urbanism.

Indicele ( M) are următoarele valori:

M = 1,00 pentru o arie construibila de pana la 300 mp.;

M = 1,10 pentru o arie construibila cuprinsa intre 301 mp si 500 mp;

M = 1,20 pentru o arie construibila cuprinsa intre 501 mp si 1.000 mp;

M = 1,40 pentru o arie construibila cuprinsa intre 5.001 mp si 10.000 mp;

M = 1,50 pentru o arie construibila de peste 10.001 mp.

4.    NATURA TERENULUI DE FUNDARE :

Indicele ( F ) are următoarele valori:

F = 1,00 pentru teren normal de fundare ; 0 mm = 20 N/mp. la 1,5 m adâncime;

F = 0,85 pentru teren macroporic care necesita masuri speciale de consolidare a solului;

F = 0,50 pentru terenuri neconsolidate, umpluturi recente, care necesita fundare indirecta.

5.    REGIM DE ÎNĂLȚIME :

Este rezultați din condițiile impuse prin Certificatul de Urbanism.

Indicele ( H ) are următoarele valori:

H = 1,00 pentru P + 1 - 3 etaje / P + M +1 -3 etaje;

H = 1,25 pentru P + 4 -6 etaje / P + M + 4- 6 etaje;

H = 1,40 pentruP + 7 -12 etaje/ P + M + 7- 12 etaje;

H = 1,80 pentru P + 13 - 20 etaje / P + M + 13 - 20 etaje;

H = 2,20 pentru P + 20 etaje ( sau mai multe ) / P + M + 20 etaje ( sau mai multe )

6. UTILIZARE :

Indicele ( U ) are următoarele valori:

U = 3,00 pentru construcții destinate exploatării comerciale, hoteluri, mica industrie, birouri, comerț, parcaje subterane si anexe tehnice aferente ( Post trafo, Punct termic, Statie de hidrofor, etc.);

U = 2,00 pentru locuințe uni sau multifuncționale realizate in vederea exploatării comerciale ( vanzare, închiriere ) si anexe tehnice aferente (Post trafo, Punct termic, Statie de hidrofor, etc.);

U = 1,00 pentru locuințe sociale (altele decât cele realizate prin asociere intre PMB/PS 1-6 cu alti investitori) /de necesitate si unifamiliale.

U = 0,85 pentru construcțiile de utilitate publica sau de protecție sociala ce vor fi realizate pe raza municipiului București, indiferent de zona, de către PMB si Primăriile Sectoarelor 1-6 in asociere cu alti investitori (persoane fizice /juridice).

U = 0,50 pentru construcții ce deservesc activitati cu caracter social, cultural, umanitar sau de interes public (altele decât cele realizate prin asociere intre BM£S3?§Sb6-£U alti investitori).

ZONAREA TERENURILOR SITUATE IN PERIMETRUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ZONA "0" :

-    Include zona centrala cuprinsa intre arterele de circulație, după cum urmeaza :

-    Str.Stirbei Vodă , B-dul Eroilor pana la B-dul Eroilor Sanitari B-dul Eroilor Sanitari pana la Str.Sf.Elefterie, Str.Staicovici, Str.Izvor pana la Calea 13 Septembrie (toate inclusiv), Calea 13 Septembrie pana la Sos. Panduri (ambele laturi), Sos. Panduri (intre Calea 13 Septembrie si Bdul. Geniului), Calea 13 Septembrie pana la Str.Uranus, Str.Uranus pana la Str. Salvatorului, (toate inclusiv), Str.Salvatorului pana la B-dul Libertății (exclusiv), B-dul George Cosbuc, Str.Bibescu Vodă, Str.Radu Vodă, B-dul Octavian Goga, Calea Dudesti pana la Str.Matache Dobrescu, Str.Matache Dobrescu, Piața Alba Iulia, B-dul Unirii pana la Str.Anton Pann, Str.Anton Pann, Str. Mantuleasa (toate inclusiv), Str.Dr.Racovita, Str.Olari, Str.Dimitrie Onciu, Str.Traian, Str.Iancu Capitanu, Str.Ion Maiorescu (toate exclusiv), Splaiul Unirii (intre Bdul. Marasesti si Sos. Mihai Bravu), Str.Rovine, Str.Episcopul Radu, Str. Mihai Eminescu (toate exclusiv), Calea Dorobanți pana la Str.Radu Beller (inclusiv), Str. Radu Beller ( ambele laturi ), Calea Dorobanți pana la Piața Charles de Gaulle, Piața Charles de Gaulle, B-dul Constantin Prezan, B-dul Primăverii (ambele laturi), B-dul Al.Averescu, Str. Cpt. Av. Alexandru Serbanescu (ambele laturi), B-dul Ion Mihalache, Sos.Nicolae Titulescu pana la Piața Victoriei, Calea Victoriei pana la Str.Stirbei Vodă, Calea Grivitei (intre Str. Turda si Linia CF București - Constanta) (toate inclusiv).

NOTA:

La calculul valorii terenurilor situate in zona "0" se aplica formula de calcul stabilita prin aceasta metodologie inclusiv coeficienții specificați la punctul 1.2. subp undele a, b, sic.

ZONA "I":

CORP A - Zona cuprinsa intre limita de nord a zonei "0" si arterele de circulație: Sos.Stefan cel Mare pana la Str. Barbu Vacarescu, Str. Barbu Vacarescu, Str. Avionului, Str.Av. Al. Serbanescu, B-dul Aerogării, Sos. București - Ploiești (intre Bdul Aerogării si Aleea Privighetorilor), Aleea Privighetorilor (toate inclusiv), Liziera de Est si Nord a Pădurii Baneasa, Str.Ion Ionescu de la Brad, Sos. Straulesti (toate inclusiv), Linia CF București - Constanta pana la Calea Grivitei, Calea Grivitei pana la Piața Gării de Nord, Piața Gării de Nord, Str. Witing, Calea Plevnei pana la Str. Mircea Vulcanescu, Str.Stefan Furtuna, Sos. Cotroceni, B-dul Geniului, B-dul Timișoara (intre Bdul. Geniului si Str. Lujerului), Sos. Panduri (toate inclusiv).

CORP B - Zona cuprinsa intre limita de est a zonei "0" si arterele de circulație: Calea Dudesti, B-dul Camil Ressu pana la Str. Dristor, Str. Dristor pana la Sos. Mihai Bravu (toate exclusiv), Sos. Mihai Bravu (inclusiv).

CORP C - Zona din jurul parcului Titan cuprinsa intre arterele de circulație: Str. Odobesti (exclusiv), Aleea Lotrioara, Str. Lunca Mureș, Aleea Lunca Bradului, B-dul Nicolae Grigorescu pana la Str. C-tin Brancusi, Str.C-tin Brancusi pana la Str. Baba Novac, Str. Baba Novac pana la Str. Campia Libertății, Str. Campia Libertății pana la Str. Liviu Rebreanu, Str. Liviu Rebreanu pana la Str. Odobesti (toate exclusiv).

CORP D - Zona in jurul parcului Drumul Taberei cuprinsa intre arterele de circulație Drumul Taberei intre Str. Pravat si Aleea Poiana Muntelui, Str. Tg. Neamț pana la Str. Topolovat (toate inclusiv), Str. Topolovat (exclusiv), Drumul Taberei pana la Str. Brașov, 1 Mai pana la Str. Bozieni (ambele inclusiv), Str. Bozieni, Aleea Valea Prahovei (exclusiv).

ZONA "II”:

CORP A - Malul sudic al Lacului Grivita , B-dul Laminorului, Str. Fabrica de Cărămidă, Str.Elocintei, Str. Neajlov, Str. Coralilor, Sos. Straulesti, (toate exclusiv), Sos. Gh. Ionescu - Sisesti (inclusiv), zona limitrofa Lacului Straulesti, B-dul Bucureștii Noi (ambele laturi), Sos. Chitila (ambele laturi).

CORP B - Zona cuprinsa intre limita de est a zonei I si arterele de circulație: B-dul Basarabiei, B-dul Chisinau, Sos. Pantelimon pana la Sos. Gării Catelu (toate inclusiv), Sos.Garii Catelu si in continuare o linie convenționala pana la CF centura, linia CF centura pana la Sos. Cemica, Sos. Cemica, B-dul Biruinței, Sos. Pantelimon pana la Sos. Fundeni (toate inclusiv), Sos. Colentina (ambele laturi), Str. Gherghitei (inclusiv), CF București - Constanta pana la Str. Alexandru Serbanescu.

CORP C - Zona cuprinsa intre limita vestica a zonei I , limita nordica a zonei 0 si arterele de circulație: Sos. Orhideelor, B-dul Vasile Milea pana la Iuliu Maniu (ambele inclusiv), B-dul Iuliu Maniu si B-dul Păcii (ambele laturi), B-dul Vasile Milea pana la B-dul Timișoara, B-dul Timișoara pana la Str. Sibiu, Str. Sibiu, Str. Compozitorilor pana la Str.lt.colonel Ghe. Marinescu, Str. Lt.Colonel Ghe. Marinescu pana la Drumul Sării, Drumul Sării (toate inclusiv), Str. Progresului pana la Calea 13 Septembrie (exclusiv), Calea 13 Septembrie pana la B-dul Tudor Vladimirescu, B-dul Tudor Vladimirescu (ambele inclusiv), Calea Rahovei, Sos. Alexandriei (ambele laturi), Sos. Viilor (inclusiv), Sos.Giurgiului (ambele laturi), Sos. Olteniței pana la Sos. Vitan Barzesti, Sos. Vitan Barzesti (ambele inclusiv), Splaiul Unirii (ambele laturi), Sos. Mihai Bravu pana la B-dul Camil Ressu (inclusiv), B-dul Camil Ressu si B-dul Th. Pallady (ambele laturi).

CORP D - Zona din jurul Lacului Morii cuprinsa intre arterele de circulație: Calea Crangasi pana la Sos. Virtuții, Sos.Virtutii pana la zona Str. Dambovita (toate inclusiv), Str. Nord - Vest o linie convenționala de la sud de Lacul Morii pana la Râul Dambovita in zona Pădurii Roșu, spre nord - est o linie convenționala pana la Calea Giulesti in zona Caramidariei, Calea Giulesti pana la Str.Poiana Lacului (exclusiv), Str. Poiana Lacului si in continuare linia convenționala pana la malul Lacului Morii, malul Lacului Morii pana la Calea Cringasi.

ZONA "III":

CORP A - Zona cuprinsa intre Str. Aeroportului limita de sud a lacului Straulesti, B-dul Bucureștii Noi, Sos.Chitila pana la Str. Aeroportului (ambele exclusiv).

CORP B - Zona cuprinsa intre limita de sud a Lacului Grivita si arterele de circulație: B-dul Laminorului, Str.Fabrica de Cărămidă, Str. Elocientei, Str. Neajlov, Str. Coralilor, (toate inclusiv), Sos. Straulesti (exclusiv), linia CF - București - Constanta, B-dul Bucureștii Noi (exclusiv).

CORP C - Zona cuprinsa intre arterele de circulație: Str. D-na Ghica (inclusiv), spre sud limita vestica a Lacului Fundeni, B-dul Chisinau, Sos. Pantelimon, Str. Ziduri Moși, Sos. Colentina pana la Str. D-na Ghica (toate exclusiv).    ..CORP D - Zona cuprinsa intre arterele de circulație: Str. Dristor (inclusiv), Sos. Mihai Bravu pana la B-dul Muncii, B-dul Muncii pana la B-dul Chisinau, B-dul Chisinau pana la Sos. Pantelimon, Sos. Pantelimon pana la Sos. Vergului (toate exclusiv), Sos. Vergului pana la B-dul 1 Decembrie 1918 (inclusiv), B-dul Camil Ressu pana la Aleea Lotrioara, Aleea Lotrioara, Aleea Lunca Mureșului, Aleea Lunca Bradului, B-dul N.Grigorescu pana la Str. C-tin Brancusi, Str. C-tin Brancusi pana la Str. Baba Novac, Str. Baba Novac pana la Str.Campia Libertății, Str. Campia Libertății pana la Str. Liviu Rebreanu, Str. Liviu Rebreanu pana la B-dul Camil Ressu, B-dul Camil Ressu pana la Str. Dristor (toate exclusiv).

CORP E - Zona cuprinsa intre arterele de circulație : Str. Fizicienilor, Str. Energeticienilor, Calea Vitan pana la Splaiul Unirii (toate inclusiv), Splaiul Unirii pana la Sos. Mihai Bravu, Sos. Mihai Bravu pana la B-dul Camil Ressu, B-dul Camil Ressu pana la Str. Fizicienilor (toate exclusiv).

CORP F - Zona cuprinsa intre arterele de circulație: Str. Ion Iriceanu, Str. Turnu Măgurele, Str. Luica (toate inclusiv ), Sos. Giurgiului, Sos. Olteniței pana la Str. Ion Iriceanu (toate exclusiv).

CORP G - Zona cuprinsa intre arterele de circulație : Calea Rahovei pana la Str.Odoarei, Str. Odoarei, Sos. Giurgiului pana la Str. Toporasi (toate exclusiv), Str. Toporasi, Calea Ferentari pana la Str. Serg. Turturica, Str. Serg. Turturica pana la Sos. Salaj, Sos. Salaj pana la Str. Amurgului, Str. Amurgului (toate inclusiv).

CORP H - Zona cuprinsa intre arterele de circulație : B-dul Păcii, B-dul Iuliu Maniu, B-dul Vasile Milea pana la B-dul Timișoara, B-dul Timișoara pana la Str. Sibiu, Str. Sibiu, Str. Compozitorilor pana la Str. Lt.Col.Ghe.Marinescu, Str.Lt.Col.Ghe.Marinescu pana la Drumul Sării, Drumul Sării pana la B-dul Timișoara (toate exclusiv), Str. Progresului pana la Calea 13 Septembrie (inclusiv), Calea 13 Septembrie pana la B-dul Tudor Vladimirescu, B-dul Tudor Vladimirescu, Calea Rahovei, Sos. Alexandriei pana la Str. Antiaeriana (toate exclusiv), Str. Antiaeriana, B-dul Ghencea, Prelungirea Ghencea pana la Str. Valea Oltului, Str. Moinesti (toate inclusiv).

CORP I - Zona cuprinsa intre arterele de circulație : Str. Mehadiei, B-dul Constructorilor, Calea Giulesti (toate inclusiv), Sos. Orhideelor, B-dul Vasile Milea pana la B-dul Iuliu Maniu, B-dul Păcii pana la Str. Mărgelelor, Str. Mărgelelor si limita de sud a Lacului Morii, Str. Dambovita (exclusiv), Sos. Virtuții, Calea Crangasi (ambele inclusiv).