Hotărârea nr. 210/2006

HOTARAREnr. 210 din 2006-08-30 HOTARIRE 210 din 30/08/2006 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI 1 A HOTARII C.G.M.B. NR. 16/2006 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITAREA ZONELOR URBANE CU DEFICIENTE MAJORE IN SERVICII DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN MUNICIPIUL BUCURESTI SECTOR 1 SI 6"
HOTARIRE nr. 210 din 30/08/2006
HOTARIRE 210 din 30/08/2006

HOTARIRE    210 din 30/08/2006

PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI 1 A HOTARII C.G.M.B. NR. 16/2006 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITAREA ZONELOR URBANE CU DEFICIENTE MAJORE IN SERVICII DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN MUNICIPIUL BUCURESTI SECTOR 1 SI 6"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind modificarea Anexei 1 Hotararii C.G.M.B. nr. 16/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitarea zonelor urbane cu deficiente majore in servicii de alimentare cu apa si canalizare in municipiul Bucuresti sector 1 si 6”

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei Utilitati Publice;

            Vazand raportul Comisiei Utilitati Publice si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile OUG nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 38 alin. 2 lit. “b”, alin. 4 lit. “d” si art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1 – Capitolele “Capacitati” si “Cartierul Giulesti Sarbi” din anexa Hotararii C.G.M.B. nr. 16/2006 se modifica conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2 – Celelalte prevederi ale anexei la HCGMB nr. 16/2006 raman neschimbate.

            Art. 3 – Directia Utilitati Publice, Directia Buget, Directia Financiar Contabilitate, Directia Investitii, Directia Managementul Creditelor Externe vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

            Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 30.08.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 30.08.2006

Nr. 210

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

Anexa

La

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

aferenti obiectivului de investiții “Reabilitarea zonelor urbane cu deficiente majore in servicii de alimentare cu apa si canalizare in municipiul București - sector 1 si 6 “,

Capacitati:

Rețea de canalizare menajera si pluviala = 73,297 km Rețea de canalizare unitara = 14,75 km Artere de alimentare cu apa potabila = 24,57 km Rețea de distribuție apa potabila = 74,036 km Reabilitare/ modernizare străzi = 537,12 mp Reabilitare/ modernizare trotuare = 397,52 mp

Cartier Giulesti Sârbi:

-    alimentare cu apa principale : 10,29 km

-    rețea de distribuție 13,81 km

-    canalizare : 10,597 km

-    drenaje si racorduri : 4,885 km

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

pag-