Hotărârea nr. 209/2006

HOTARAREnr. 209 din 2006-08-30 HOTARIRE 209 din 30/08/2006 PRIVIND PROCEDURA INTERNA DE AVIZARE A STRUCTURILOR SI A CATEGORIILOR DE PERSONAL CARE GESTIONEAZA ASISTENTA FINANCIARA DIN IMPRUMUTURI EXTERNE CONTRACTATE SAU GARANTATE DE STAT, RAMBURSABILE, PRECUM SI ALTE CREDITE SAU IMPRUMUTURI SIMILARE, FONDURILE STRUCTURALE SI FONDURILE DE COEZIUNE
HOTARIRE nr. 209 din 30/08/2006
HOTARIRE 209 din 30/08/2006

HOTARIRE    209 din 30/08/2006

PRIVIND PROCEDURA INTERNA DE AVIZARE A STRUCTURILOR SI A CATEGORIILOR DE PERSONAL CARE GESTIONEAZA ASISTENTA FINANCIARA DIN IMPRUMUTURI EXTERNE CONTRACTATE SAU GARANTATE DE STAT, RAMBURSABILE, PRECUM SI ALTE CREDITE SAU IMPRUMUTURI SIMILARE, FONDURILE STRUCTURALE SI FONDURILE DE COEZIUNE

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind procedura interna de avizare a structurilor si a categoriilor de

personal care gestioneaza asistenta financiara din imprumuturi externe

contractate sau garantate de stat, rambursabile, precum si alte credite

sau imprumuturi similare, fondurile structurale si fonduri de coeziune

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei Resurse Umane;

Vazand raportul Comisiei Credite Externe si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 (Codul Muncii) cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.G. nr. 2/2006, ale O.G. nr. 3/2006;

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 1/2006, ale Legii nr. 490/204, cu modificarile si completarile ulterioare, ale H.G. nr. 170/2005;

In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. "a", alin. 3 lit. "b" si art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 – Se aproba procedura interna de avizare a structurilor si a categoriilor de personal care gestioneaza asistenta financiara din imprumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile, precum si alte credite sau imprumuturi similare, fondurile structurale si fonduri de coeziune, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 – Salariile persoanelor care gestioneaza asistenta financiara comunitara rambursabila prevazute la art. 1 se majoreaza conform legislatiei in vigoare.

Art.3 – Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 30.08.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 30.08.2006

Nr. 209

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

Anexă Ia H.C.G.M.B. nr.

Procedura internă de avizare a structurilor și a categoriilor de personalul care gestionează asistența financiară din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile, precum și alte credite sau împrumuturi similare, fondurile structurale și fonduri de coeziune

1.    Pot beneficia de salarii de bază majorate cu 75% față de cele prevăzute de lege categoriile de personal care gestionează asistența financiară din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile, precum și alte credite sau împrumuturi similare, fondurile structurale și fonduri de coeziune.

2.    Categoriile de personal prevăzute a pct. 1 sunt constituite din personal de conducere și/sau personal de specialitate, funcționari publici sau personal încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, încadrat în structurile prevăzute la pct. 3 și având în fișele de post întocmite conform Regulamentului de organizare și funcționare al structurii organizatorice în care sunt încadrați, atribuții în procesul de gestionare a asistenței financiare din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile, precum și alte credite sau împrumuturi similare, fondurile structurale și fonduri de coeziune sau care desfășoară activități adiacente, de natura financiar-contabilă sau juridică. Atribuțiile specifice domeniului gestionării împrumuturilor externe contractate sau garantate de stat, rambursabile, precum și alte credite sau împrumuturi similare, fondurile structurale și fonduri de coeziune ale personalului pentru care se solicită avizarea, prevăzute în fișa postului, trebuie să reprezinte minimum 75% din obiectivele și atribuțiile de serviciu sau minimum 75% din timpul total alocat îndeplinirii tuturor atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului.

3.    In înțelesul prezentei prcoceduri, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a)    gestionarea asistenței financiare din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile, precum și alte credite sau împrumuturi similare, fondurile structurale și fonduri de coeziune - totalitatea activităților de programare, implementare, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, audit, control tehnic și financiar, efectuare a plăților, precum și activități specifice de coordonare, cu privire la împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile, precum și a altor credite sau împrumuturi similare, fondurile structurale și fonduri de coeziune;

b)    structuri organizatorice care gestionează asistența financiară din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile, precum și alte credite sau împrumuturi similare, fondurile structurale și fonduri de coeziune - compartiment / birou / serviciu / direcție / direcție generală existentă în organigrama P.M.B. aprobată prin hotărâre a C.G.M.B./ dispoziția Primarului General, cu regulament de organizare și funcționare propriu.

4.    Majorarea salariilor de baza se realizează prin dispoziție a Primarului General, pe baza Referatului de specialițafb ^]?-j5&eQției Resurse Umane. Acesta se întocmește la propunerea compartimentului cafF~s5h<ifâ^;acest lucru, pe bază de tabel nominal cu persoanele pentru care șoligj^^rajpțar^a salariilor, ținând seama de următoarele documente:


a)    regulamentul de organizare și funcționare al compartimentului respectiv;

b)    fișele de post ale personalului pentru care se solicita avizarea, aprobate de către Primarul General și care să cuprindă toate atribuțiile și timpul alocat în procente pentru îndeplinirea fiecărei atribuții.

5. Nu fac obiectul de reglementare al prezentei proceduri persoanele încadrate în funcții de demnitar (Primar General, Viceprimar), precum și personalul încadrat la cabinetul demnitarului.