Hotărârea nr. 208/2006

HOTARAREnr. 208 din 2006-08-30 HOTARIRE 208 din 30/08/2006 PRIVIND APROBAREA REALIZARII INVESTITIILOR PREVAZUTE IN CADRUL PROIECTULUI ECOLOGIZAREA SI DEZVOLTAREA POTENTIALULUI TURISTIC DE RECREERESI AGREMENT AL PARCURILOR CISMIGIU, HERASTRAU, CAROL SI TINERETULUI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
HOT. 208 30/08/2006
HOTARIRE 208 din 30/08/2006

HOTARIRE    208 din 30/08/2006

PRIVIND APROBAREA REALIZARII INVESTITIILOR PREVAZUTE IN CADRUL PROIECTULUI ECOLOGIZAREA SI DEZVOLTAREA POTENTIALULUI TURISTIC DE RECREERESI AGREMENT AL PARCURILOR CISMIGIU, HERASTRAU, CAROL SI TINERETULUI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea realizarii investitiilor prevazute in cadrul Proiectului

Ecologizarea si dezvoltarea potentialului turistic, de recreere si agrement

al parcurilor Cismigiu, Herastrau, Carol si

Tineretului din municipiul Bucuresti

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General, precum si raportul de specialitate al Directiei Protectia Mediului si Educatie Eco-civica;

Vazand raportul Comisiei pentru Protectia Mediului si Educatie Eco-civica si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand seama de prevederile art. 40 alin. 1 din O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. b, alin. 4, lit. d, e, f si art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1. Se aproba realizarea investitiilor prevazute in cadrul Proiectului privind Ecologizarea si dezvoltarea potentialului turistic, de recreere si agrement al parcurilor Cismigiu, Herastrau, Carol si Tineretului din municipiul Bucuresti.

Art. 2. Se aproba participarea financiara a municipalitatii la cofinantarea proiectului, in conformitate cu indicatorii economico-financiari prevazuti prin studiul de fezabilitate, dupa cum urmeaza:

TOTAL: 11.341.774 EURO, respectiv 40.830.386 lei (RON)

Din care:

-         Costuri eligibile: 9.939.037 EURO, respectiv 35.780.533 lei  (RON)

-         Costuri neeligibile: 1.402.737 EURO, respectiv 5.049.853 lei  (RON);

Art. 3. Dupa finalizarea si implementarea obiectivelor prevazute in cadrul proiectului, se vor asigura fondurile necesare Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti in vederea administrarii, exploatarii si intretinerii acestora.

Art. 4. Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 30.08.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 30.08.2006

Nr. 208