Hotărârea nr. 207/2006

HOTARAREnr. 207 din 2006-08-30 HOTARIRE 207 din 30/08/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIIREABILITARE RETELE TERMICE PRIMARE - CALEA PLEVNEI-FLUVIULUI-POD BASARAB-TITULESCU-BANUL MANTA
HOTARIRE nr. 207 din 30/08/2006
HOTARIRE 207 din 30/08/2006

HOTARIRE    207 din 30/08/2006

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIIREABILITARE RETELE TERMICE PRIMARE - CALEA PLEVNEI-FLUVIULUI-POD BASARAB-TITULESCU-BANUL MANTA

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul

de investitii Reabilitare retele termice primare – Calea Plevnei – Fluviului –

Pod Basarab – TitulescuBanu Manta

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti precum si Raportul de specialitate al Directiei Utilitati Publice;

Vazand raportul Comisiei Utilitati Publice si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In baza art. 40 alin. (1) din O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 38 alin. 2 lit. "b", alin. 4, lit. "d" si art. 46 alin. 2 lit. "a" din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1. Se aproba documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitii Reabilitare retele termice primareCalea PlevneiFluviului – Pod BasarabTitulescuBanu Manta, ai carei indicatori tehnico-economici sunt prezentati in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Finantarea obiectivului de investitii se face din alocatii bugetare si/sau din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

Art.3. Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 30.08.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 30.08.2006

Nr. 207

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative


ANEXA LA HCGMB nr........../..........2006


Obiectivul de investiții: Reabilitare rețele termice primare - Calea Plevnei -Fluviului - Pod Basarab - Titulescu - Banu Manta (cămine C4/1 — CM 20)


Nr

crt


Indicator


A. Varianta statica 1 Valoarea totala, din care


C+M


U.M


RON


Situația

existenta


Situația

proiectata


22.957.457

20.064.877Capacitati Debit transportat Lungime tronson_

Durata de realizare a lucrărilor_

Venituri anuale din activitatea de transport si distribuție_

Costuri anuale totale_

Volum anual de energie termica_

Costul energiei termice

Profit net anual_

Rata profitului_

Termenul de recuperare a investiției_

B. Varianta dinamica Rata de actualizare_

VNA ( Venitul net actualizat) pe durata eficienta de funcționare Raportul venituri totale actualizate/Cheltuieli totale actualizate


Gcal/h

m

luni


RON


RON

Gcal/an


RON/Gcal

RON

%

ani


%

RON/30

ani


113.83 iama

12.37 vara 1960


113.83 iama

12.37 vara 2180 16


95.837.072


94.509.565

557.776


169.44

1.115.106

1,18


95.837.072168.16

1.714.827

1.83

32,17


8

17.227.767


1.02