Hotărârea nr. 206/2006

HOTARAREnr. 206 din 2006-08-30 HOTARIRE 206 din 30/08/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII REABILITARE RETELE TERMICE PRIMARE BANU MANTA-CALEA PLEVNEI-GIULESTI-PODUL GRAND-CET GRIRO
HOTARIRE nr. 206 din 30/08/2006
HOTARIRE 206 din 30/08/2006

HOTARIRE    206 din 30/08/2006

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII REABILITARE RETELE TERMICE PRIMARE BANU MANTA-CALEA PLEVNEI-GIULESTI-PODUL GRAND-CET GRIRO

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul

de investitii Reabilitare retele termice primare Banu Manta – Calea Plevnei

Giulesti – Pod Grand – CET Griro

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti precum si Raportul de specialitate al Directiei Utilitati Publice;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In baza art. 40 alin. (1) din O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 38 alin. 2 lit. "b", alin. 4, lit. "d" si al art. 46 alin. 2 lit. "a" din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1. Se aproba documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitii Reabilitare retele termice primare Banu Manta – Calea PlevneiGiulesti – Pod Grand – CET Griro, ai carei indicatori tehnico-economici sunt prezentati in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Finantarea obiectivului de investitii se face din alocatii bugetare si/sau din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

Art.3. Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 30.08.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 30.08.2006

Nr. 206

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

ANEXA LA HCGMB nr........../..........2006


Obiectivul de investiții: Reabilitare rețele termice primare Banu Manta — Caiea Plevmei - Giuîesti — Pod Grand - CET GriroValoarea totala, din care C+M


Capacitati Debit transportat Lungime tronson


Durata de realizare a lucrărilor


Venituri anuale din activitatea de transport si distribuție


Costuri anuale totale


Volum anual de energie termica


Costul energiei termice


Profit net anualRata profitului_

Termenul de recuperare a investiției_

B. Varianta dinamica


Rata de actualizare


VNA ( Venitul net actualizat) pe durata eficienta de funcționare


Raportul venituri totale actualizate/Cheltuieli totale actualizate


RON

RON


Gcal/h

m


luni


RON


RON


Gcal/an


RON/Gcal


RONRON/30

ani


13.180.549,52

11.485.483,84


119,99 iama

15,93 vara 905


119,99 iama

15,93 vara 1063


12


102.906.702


101.481.269


598..922


169,44


1.197.364


1,18102.906.702


101.068.013


598.922


168,75


1.544.49915.957.543


1.02