Hotărârea nr. 205/2006

HOTARAREnr. 205 din 2006-08-30 HOTARIRE 205 din 30/08/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII MODERNIZARE RETEA TERMOFICARE AFERENTA PT PERLA
HOTARIRE nr. 205 din 30/08/2006
HOTARIRE 205 din 30/08/2006

HOTARIRE    205 din 30/08/2006

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII MODERNIZARE RETEA TERMOFICARE AFERENTA PT PERLA

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul

de investitii Modernizare retea termoficare aferenta PT Perla

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti precum si Raportul de specialitate al Directiei Utilitati Publice;

Vazand raportul Comisiei Utilitati Publice si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In baza art. 40 alin. (1) din O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 38 alin. 2 lit. "b", alin. 4, lit. "d" si art. 46 alin. 2 lit. "a" din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1. Se aproba documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitii Modernizare retea termoficare aferenta PT Perla, ai carei indicatori tehnico-economici sunt prezentati in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Finantarea obiectivului de investitii se face din alocatii bugetare si/sau din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

Art.3. Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 30.08.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 30.08.2006

Nr. 205

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

ANEXA LA HCGMB nr........../..........2006

Obiectivul de investiții: Modernizare rețea termoficare aferenta PT Perla

Nr

crt

Indicator

U.M.

Situația

existenta

Situația

proiectata

A. Varianta statica

1

Valoarea totala, din care

C+M

RON

416.917,73

285.764,69

2

Capacitati

Debit transportat

Lungime tronson

Gcal/h

m

2,33

155

2,33

140

3

Durata de realizare a lucrărilor

luni

1,5

4

Venituri anuale din activitatea de transport si distribuție

RON

1.892.274

1.892.274

5

Costuri anuale totale

RON

1.866.063

1.770.029

6

Volum anual de energie termica

Gcal/an

11.013

11.013

7

Costul energiei termice

RON/Gcal

169.44

160,72

8

Profit net anual

RON

22.017

102.686

9

Rata profitului

%

1,18

5,80

10

Termenul de recuperare a investiției

ani

4,34

B. Varianta dinamica

1

Rata de actualizare

%

8

2

VNA (Venitul net actualizat) pe durata eficienta de funcționare

RON/30

ani

1.144.133

3

Raportul venituri totale actualizate/Cheltuieli totale actualizate

1.06