Hotărârea nr. 202/2006

HOTARAREnr. 202 din 2006-08-30 HOTARIRE 202 din 30/08/2006 PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL S.C. PRESTARI SERVICII S.A.
HOTARIRE nr. 202 din 30/08/2006
HOTARIRE 202 din 30/08/2006

HOTARIRE    202 din 30/08/2006

PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL S.C. PRESTARI SERVICII S.A.

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate

asupra terenurilor aflate in patrimoniul S.C. PRESTARI SERVICII S.A.

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul comun al Directiei Patrimoniu, Evidenta Proprietati-Cadastru, Directiei de Investitii si Achizitii Publice, al Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si Sentinta civila nr. 9966/25.09.2000 a Judecatoriei sectorului 4;

Vazand raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 834/1991, modificata prin Hotararile Guvernului nr. 95/1997 si 468/1998, precum si cu Criteriile nr. 2665/1C/311/1992 modificate si completate prin Criteriile nr. 21541/8392NN/1998 aprobate de Ministerului Economiei si Finantelor si de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, privind stabilirea si evaluarea terenurilor detinute de societatile comerciale cu capital de stat;

In temeiul art. 38 alin. 2 lit. "c" si art. 46 alin. 21 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1 – Se aproba eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata de 165 m.p. proprietate exclusiva, teren aflat in patrimoniul S.C. PRESTARI SERVICII S.A., situat in Splaiul Unirii nr. 60, sector 4.

Terenul se identifica conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 – Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 30.08.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 30.08.2006

Nr. 202

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative


^0,

w


o-