Hotărârea nr. 201/2006

HOTARAREnr. 201 din 2006-08-30 HOTARIRE 201 din 30/08/2006 PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN B-DUL BASARABIEI NR. 104, SECTOR 2, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, DIN ADMINISTRAREA TEATRULUI DE REVISTA CONSTANTIN TANASE
HOTARIRE nr. 201 din 30/08/2006
HOTARIRE 201 din 30/08/2006

HOTARIRE    201 din 30/08/2006

PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN B-DUL BASARABIEI NR. 104, SECTOR 2, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, DIN ADMINISTRAREA TEATRULUI DE REVISTA CONSTANTIN TANASE

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind transmiterea imobilului situat in B-dul Basarabiei nr. 104, sector 2, apartinand

domeniului privat al statului al Municipiului Bucuresti, din administrarea Administratiei Fondului Imobiliar in administrarea Teatrului de Revista Constantin Tanase

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Cultura;

Avand in vedere raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. « c » si art. 46 alin. 21 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1 – Se aproba transmiterea imobilului situat in B-dul Basarabiei nr. 104, sector 2, avand datele de identificare prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, proprietate privata a Municipiului Bucuresti, din administrarea Administratiei Fondului Imobiliar in administrarea Teatrului de Revista Constantin Tanase, pentru activitati de productie, depozitare, intretinere si conservare decoruri si costume.

Art. 2 – Predareaprimirea imobilului transmis potrivit art. 1 se face in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pe baza de protocol incheiat intre partile interesate la valoarea de inventar de la data transmiterii, patrimoniului unitatilor predatoare si primitoare urmand a se modifica in mod corespunzator, conform normelor legale in vigoare.

Art. 3 – Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General si Administratia Fondului Imobiliar vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 30.08.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 30.08.2006

Nr. 201

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

ANEXA

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului situat în municipiul București, Bdul. Basarabiei nr. 104, sectorul 2, si care se transmite din proprietatea privata a municipiului București și din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Teatrului de Revista Constantin TanaseLocul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Bdul. Basarabiei nr. 104, sectorul 2

Administrația Fondului Imobiliar-administrator

Teatrului de Revista Constantin Tanase -administrator

Suprafață 302,9 m.p., din care:

•    parter 204,57 m.p.,

•    supanta 24,46 m.p.

•    subsol 73,87 m.p.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2