Hotărârea nr. 200/2006

HOTARAREnr. 200 din 2006-08-30 HOTARIRE 200 din 30/08/2006 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A PROPUNERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE DIN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARIRE nr. 200 din 30/08/2006
HOTARIRE 200 din 30/08/2006

HOTARIRE    200 din 30/08/2006

PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A PROPUNERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE DIN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind inaintarea catre Guvernul Romaniei a propunerii de emitere a unei Hotarari de

Guvern privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului si din

administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului in domeniul

privat al municipiului Bucuresti si in administrarea Consiliului General al

Municipiului Bucuresti

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General, precum si raportul de specialitate al Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala;

Vazand raportul Comisiei pentru Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. c si art. 123 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1. Se aproba inaintarea catre Guvernul Romaniei a propunerii de emitere a unei Hotarari de Guvern privind transmiterea imobilelor cuprinse intre strazile bdul Unirii, str. Nerva Traian, bdul Octavian Goga si bdul Mircea Voda, identificate conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Transportului, Constructiilor si Turismului in domeniul privat al municipiului Bucuresti si in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Art. 2. Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 30.08.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 30.08.2006

Nr. 200

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

Anexa

Adresa

bunurilor

imobile

Persoana juridica de la care se trasmit bunurile imobile

Persoana juridica la care se trasmit bunurile imobile

Caracteristicile bunurilor imobile

Municipiul

București

Ministerul Transporturilor Construcțiilor si Turismului

Municipiul

București in

administrarea Consiliului General al Municipiului București

Amplasament format din teren si construcții

in suprafața de 107.140 mp delimitat de străzile bd. Unirii, str. Nerva

Traian, bd. Octavian Goga si bd. Mircea Vodă