Hotărârea nr. 20/2006

HOTARAREnr. 20 din 2006-01-26 HOTARIRE 20 din 26/01/2006 PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNUI IMPRUMUT EXTERN DE LA BANCA MONDIALA PENTRU FINANTAREA OBIECTIVULUI "REABILITAREA ZONELOR URBANE CU DEFICIENTE MAJORE IN SERVICII DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN MUNICIPIUL BUCURESTI - SECTOR 1 SI 6 "
HOT. 20 26/01/2006
HOTARIRE 20 din 26/01/2006

HOTARIRE     20 din 26/01/2006

PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNUI IMPRUMUT EXTERN DE LA BANCA MONDIALA PENTRU FINANTAREA OBIECTIVULUI "REABILITAREA ZONELOR URBANE CU DEFICIENTE MAJORE IN SERVICII DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN MUNICIPIUL BUCURESTI - SECTOR 1 SI 6 "

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea contractarii unui imprumut extern de la Banca Mondiala pentru finantarea obiectivului „Reabilitarea zonelor urbane cu deficiente majore in servicii de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Bucuresti – sector 1 si 6”

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Managementul Creditelor Externe;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile O.U.G nr.45/2003 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Legea datoriei publice nr.313/2004 cu modificarile ulterioare ;

In temeiul prevederilor art.38 (1) si (2) lit.”d”, art.46(2) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 – Se aproba contractarea imprumutului extern pentru co-finantarea obiectivului de investitii privind „Reabilitarea zonelor cu deficiente majore in servicii de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Bucuresti – sector 1 si 6”.

Art.2 – Finantarea obiectivului „Reabilitarea zonelor cu deficiente majore in servicii de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Bucuresti – sector 1 si 6” in valoare totala de 73.871.823 EURO (inclusiv TVA), se va asigura din imprumutul Bancii Mondiale in procent de 65% si co-finantare de la bugetul local, prin transfer de la bugetele locale ale sectoarelor 1 si 6, in procent de 35%.

Art.3 – Serviciul anual al datoriei publice (rate de capital, dobanzi etc.) corespunzand imprumutului ce urmeaza a fi contractat de la Banca Mondiala (65%  din valoarea totala a proiectului) va fi suportat de la bugetul de stat.

Co-finantarea, precum si orice alte taxe si impozite, aferente realizarii investitiei Reabilitarea zonelor cu deficiente majore in servicii de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Bucuresti – sector 1 si 6 pe perioada de derulare a imprumutului, se prevad si se suporta din bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, prin transfer de la bugetele locale ale sectoarelor 1 si 6 (aproximativ 35%).

Art.4 – Pentru si in numele Municipiului Bucuresti, precum si in baza imputernicirii Guvernului Romaniei, Primarul General al Municipiului Bucuresti va negocia termenii si conditiile finantarii si va semna Contractul de Finantare ce se va incheia intre Romania, Banca Mondiala si Consiliul General al Municipiului Bucuresti sub rezerva aprobarii ulterioare a contractului de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta de indata a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 26.01.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 26.01.2006

Nr. 20