Hotărârea nr. 2/2006

HOTARAREnr. 2 din 2006-01-06 HOTARIRE 2 din 06/01/2006 PRIVIND REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A SUMELOR DIN COTA DEFALCATA DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE ALE SECTOARELOR SI BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI (BUGETUL PROPRIU AL C.G.M.B.) PE ANUL 2006
HOT. 2 06/01/2006
HOTARIRE 2 din 06/01/2006

HOTARIRE      2 din 06/01/2006

PRIVIND REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A SUMELOR DIN COTA DEFALCATA DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE ALE SECTOARELOR SI BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI (BUGETUL PROPRIU AL C.G.M.B.) PE ANUL 2006

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind repartizarea pe bugete componente a sumelor din cota defalcata din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor si bugetul municipiului Bucuresti (bugetul propriu al C.G.M.B)

 pe anul 2006

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul Directiei Buget;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art.28 si art.29 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.45/2003 privind finantele publice locale si ale art.14 si anexa 9 din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr.379/2005;

            In temeiul prevederilor art.38(2) lit.”d”, art.46(3) si art.99 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 – Suma de 263.640 mii lei, estimata a se realiza in anul 2006 din cota defalcata din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor si bugetul municipiului Bucuresti se repartizeaza astfel:

 

Bugetul

Mii lei

%

Total

Din care:

263.640

100

C.G.M.B.

65.910

25,00

Sectoare

197.730

75,00

Sectorul 1

28.360

10,75

Sectorul 2

33.460

12,69

Sectorul 3

33.180

12,59

Sectorul 4

30.870

11,71

Sectorul 5

27.910

10,59

Sectorul 6

43.950

16,67

            Art.2 – Sumele efectiv realizate se vireaza lunar, la fiecare buget proportional cu repartizarea prevazuta la art.1, in termen de 5 zile lucratoare dupa incasarea acestora in contul distinct deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.

            Proportiile rezultate din repartizarea prevazuta la art.1 se aplica si in situatia depasirii sau nerealizarii incasarilor estimate pe total an.

Art.3 – Prezenta hotarare se comunica Primariilor Sectoarelor 1-6, Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti si Trezoreriilor Sectoarelor 1-6.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 06.01.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.01.2006

Nr. 2