Hotărârea nr. 199/2006

HOTARAREnr. 199 din 2006-08-30 HOTARIRE 199 din 30/08/2006 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2006
HOTARIRE nr. 199 din 30/08/2006
HOTARIRE 199 din 30/08/2006

HOTARIRE    199 din 30/08/2006

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2006

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind rectificarea bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti

pe anul 2006

 

Avand in vedere raportului Primarului General al municipiului Bucuresti;

Vazand raportul Comisiei Economice, Buget, Finante si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a si art. 46 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1. Bugetul general al Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2006 aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 30/10.02.2006 si rectificat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 95/04.05.2006 se rectifica, atat la venituri cat si la cheltuieli, cu suma de 166.544,13 mii lei si se modifica in structura conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Primarul General va introduce modificarile stabilite prin prezenta hotarare in nivelul si structura bugetului general al Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2006.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 30.08.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 30.08.2006

Nr. 199

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Hot. Nr

Anexa

BUGETUL PE ANUL 2006 Prevederi rectificate

mu

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevede

rectificat'

TOTAL BUGET GENERAL

6.112.244,19

166.544,13

6.278.788

din care;

SETUL local

1.734.138,00

165.791,00

1.899.929

VENITURI

1.734.138,00

165.791,00

1.899.929,

Din care:

04.02.01

Cote defalcate din impozitul pe venit

1.360.000,00

134.600,00

1.494.600,

11.02.04

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele

centralizate de producere si distribuire a energiei termice

40.110,00

30.110,00

70.220,

11.02.06

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru

echilibrarea bugetelor locale

0,00

1.081,00

1.081,

CHELTUIELI

1.734.138,00

165.791,00

1.899.929,

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DE

LA BUGETUL LOCAL

VENITURI

230.002,75

12.285,52

242.288,

331050

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

33.209,00

533,00

33.742,

431009

Subvenții pentru instituții publice

196.703,75

11.532,39

208.236,

371001

Sponsorizări

90,00

220,13

310,

CHELTUIELI

230.002,75

12.285,52

242.288,

DIN TOTAL BUGET GENERAL PE ORDONATORI :

BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCUREȘTI

6710

Cultura,recreere si religie

8.300,00

695,00

8.995,

671003

Servicii culturale

8.300,00

695,00

8.995,

67100350

Alte servicii culturale

8.300,00

695,00

8.995,

TOTAL CHELTUIELI

8.300,00

695,00

8.995,

01

CHELTUIELI CURENTE

7.600,00

-345,00

7.255,

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

4.164,00

-153,00

4.011,

1001

Cheltuieli salariale in bani

3.121,00

-68,00

3.053,

10.01.01

Salarii de baza

1.572,00

1,00

1.573,

10.01.02

Salarii de merit

60,00

1,00

61,

10.01.03

Indemnizație de conducere

-J—

84,00

-12,00

72,

10.01.04 Spor de vechime

479,00

-42,00

437,

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

/V>—-x; \

183,00

-5,00

178,

El

Ac

BUGETUL PE ANUL 2006 Prevederi rectificate


mu

Prevederi

Prevedei

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificat

10.01.06 Alte sporuri

353,00

-27,00

326

10.01.07 Ore suplimentare

49,00

11,00

60

10.01.08 Fond de premii

187,00

3,00

190

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

154,00

2,00

156

0.01.13 Indemnizații de delegare

0,00

10,00

10

10.03    Contribuții

1.043,00

-85,00

958

10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat

662,00

-61,00

601

10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj

93,00

-20,00

73

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

219,00

-4,00

215

20    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.436,00

-192,00

3.244

20.01    Bunuri si servicii

925,54

-90,50

835

20.01.04 Apa, canal si salubritate

13,17

14,00

27

20.01.05 Carburanți și lubrifianți

0,00

20,50

20

20.02.06 Piese de schimb

0,00

10,00

10

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

163,20

-39,00

124

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

259,50

-96,00

163

20.02    Reparații curente

1.200,00

-258,50

941

20.05    Bunuri de natura obiectelor de inventar

116,90

50,00

166

20.05.30 Alte obiecte de inventar

116,90

50,00

166

20.06    Deplasări, detasari, transferări

36,42

19,00

55

20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări

36,42

-31,00

5

20.06.02 Deplasări in străinătate

0,00

50,00

50

\13    Pregătire profesionala

46,84

-2,00

44

z0.14    Protecția muncii

15,00

-10,00

5

20.30    Alte cheltuieli

290,30

100,00

390

20.30.04 Chirii

135,00

135

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

290,30

-35,00

255

70    70. CHELTUIELI DE CAPITAL

700,00

1.040,00

1.740

71    TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

700,00

1.040,00

1.740

CENTRUL DE CONSERVARE SI VALORIFICARE A TRADIȚIEI POPULARE

6702    Cultura,recreere si religie

342,05

138,50

480

670203    Servicii culturale

342,05

138,50

480

67020308 Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

342,05

138,50

480

TOTAL CHELTUIELI

342,05

138,50

480

01    CHELTUIELI CURENTE

10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1001    Cheltuieli salariate in bani

138,50

0,00

0,00

480

225

167

BUGETUL PE ANUL 2006

Prevederi rectificate

mii

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevedei

rectificați

10.01.01

Salarii de baza

108,20

-12,40

95

10.01.10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

0,00

13,00

13

10.01.12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unității

0,80

-0,60

0

1n.O3

Contribuții

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

57,40

117,05

138,50

57

255

20.01

Bunuri si servicii

76,75

18,50

95

20.01.01

Furnituri de birou

8,00

2,50

10

20.01.02

Materiale pentru curățenie

2,00

1,00

3

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

25,95

2,00

27

20.01.04 Apa, canal si salubritate

16,80

6,00

22

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

12,00

3,00

15

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

4,00

2,00

6

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

8,00

2,00

10

20.02

Reparații curente

4,50

42,00

46

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

4,00

15,00

19

20.05.30 Alte obiecte de inventar

4,00

15,00

13

20.06

Deplasări, detasari, transferări

3,00

10,00

13

15

Deplasări interne, detașări, transferări

3,00

10,00

13

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

3,80

10,00

13

20.13

Pregătire profesionala

0,00

8,00

8

20.14

Protecția muncii

0,00

3,00

3

20.30

Alte cheltuieli

25,00

32,00

57

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

25,00

32,00

57

6710

INSTITUTUL DE STUDII ORIENTALE

Cultura,recreere si religie

760,50

-98,00

662

671003

Servicii culturale

760,50

-98,00

662

67100350

Alte servicii culturale

760,50

-98,00

662

01

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

760,50

731,00

-98,00

-98,00

662

633

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

415,00

2,00

417

1001

Cheltuieli salariale in bani

310,56

2,00

312

10.01.03

Indemnizație de conducere

14,60

2,00

16

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

316,00

-100,00

216

20.02

Reparații curente

150,00

-100,00

50

BUGETUL PE ANUL 2006 Prevederi rectificate

mii

Prevederi

Prevede!

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificat

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA

6802 ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

din care:

u.    CHELTUIELI CURENTE

10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

57    TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57.02 Ajutoare sociale

57.02.01 Ajutoare sociale in numerar

70    70. CHELTUIELI DE CAPITAL

71    TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

680215 Prevenirea excluderii sociale

68021501 Ajutoare sociale

680250 Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

din total:

680215 Prevenirea excluderii sociale 68021501 Ajutoare sociale

01    CHELTUIELI CURENTE

57    TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57.02 Ajutoare sociale

57.02.01 Ajutoare sociale in numerar

680250 Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale 01    CHELTUIELI CURENTE

10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1001    Cheltuieli salariale in bani

10.01.01 Salarii de baza

10.01.02 Salarii de merit

10.01.03 Indemnizație de conducere

10.01.04 Spor de vechime

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

10.01.07 Ore suplimentare

10.01.08 Fond de premii

10.01.13 Indemnizații de delegare

10.03 Contribuții

10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat 10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj 10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanata


2.698,80

-93,00

2.605

2.628,80

-68,00

2.560

1.132,80

104,00

1.236

496,00

-12,00

484

200,00

-160,00

40

200,00

-160,00

40

200,00

-160,00

40

70,00

-25,00

45

70,00

-25,00

45

200,00

-160,00

40

200,00

-160,00

4C

2.498,80

67,00

2.565

200,00

-160,00

4C

200,00

-160,00

4C

200,00

-160,00

4C

200,00

-160,00

4C

200,00

-160,00

4C

200,00

-160,00

4C

r

2.498,80

67,00

l

2.565

2.428,80

92,00

2.52C

1.132,80

104,00

1.235

863,50

87,80

951

545,00

91,50

635

27,80

0,40

25

46,80

-3,40

45

50,90

8,10

55

0,00

30,70

35

108,00

-15,50

95

68,00

-19,80

45

17,00

-4,20

15

269,30

16,20

285

174,52

10,33

18-

25,20

-1,50

25

59,00

6,63

6:


BUGETUL PE ANUL 2006

Prevederi rectificate

mu

Prevederi

Prevede

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificat


10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

20    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2H.01    Bunuri si servicii

.0.01.02 Materiale pentru curățenie

20.01.05 Carburanți si lubrifianti

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.02 Reparații curente

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05.30 Alte obiecte de inventar

20.06 Deplasări, detasari, transferări

20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.02 Deplasări în străinătate

20.13 Pregătire profesionala

20.30 Alte cheltuieli

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70    70. CHELTUIELI DE CAPITAL

71    TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR

7002    LOCUINȚE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

700203    Locuințe

70020330    Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

01    CHELTUIELI CURENTE

10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1001    Cheltuieli salariale in bani

din care:

10.01.01 Salarii de baza

10.01.02 Salarii de merit

10.01.03 Indemnizație de conducere

10.01.04 Spor de vechime

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

10.01.06 Alte sporuri

10.01.08 Fond de premii

10.03 Contribuții

10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat 10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj 10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate


4,10

0,58

4

6,48

0,16

6

496,00

-12,00

484

150,00

33,00

183

10,00

-6,00

4

3,00

5,00

8

20,00

20,00

40

5,00

5,00

10

14,00

9,00

23

150,00

-50,00

100

10,00

20,00

30

10,00

20,00

30

70,00

0,00

70

10,00

43,00

53

60,00

-43,00

17

30,00

15,00

45

70,00

-30,00

40

70,00

-30,00

40

70,00

-25,00

45

70,00

-25,00

45

.950,00

88,00

10.038

.950,00

88,00

10.038

.950,00

88,00

10.038

.900,00

98,00

9.998

.132,00

96,00

4.228

.250,23

0,80

3.251

.972,23

-60,00

1.915

60,69

-2,20

58

52,74

4,40

57

330,91

0,00

33C

0,00

107,40

101

20,69

56,20

78

284,08

-105,00

17£

881,77

95,20

978

532,39

115,40

647

92,88

-32,00

6C

241,00

-12,00

22 £


BUGETUL PE ANUL 2006 Prevederi rectificate

mu

Prevederi

Prevede

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificat


10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

20    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

?n,01    Bunuri si servicii

_0.01.01 Furnituri de birou 20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica 20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.02    Reparații curente

20.05    Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05.30 Alte obiecte de inventar

20.06    Deplasări, detasari, transferări

20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări

20.11    Cârti, publicații si materiale documentare

20.14    Protecția muncii

20.30    Alte cheltuieli

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70    70. CHELTUIELI DE CAPITAL

71    TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR

TOTAL CHELTUIELI din care:

700203    Locuințe

7020330    Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70    70. CHELTUIELI DE CAPITAL

71    TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

8402    TRANSPORTURI

840203 Transport rutier

84020303 Străzi

01    CHELTUIELI CURENTE

din care:

20    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

din care:

20.02    Reparații curente

20.05    Bunuri de natura obiectelor de    inventar

20.05.30 Alte obiecte de inventar

20.30 Alte cheltuieli

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70    70. CHELTUIELI DE CAPITAL

71    TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE


15,50

0,80

16

0,00

23,00

23

5.768,00

2,00

5.770

3.650,00

141,40

3.791

118,00

-10,50

107

150,00

1,90

151

2.922,00

150,00

3.072

1.960,00

-200,00

1.760

54,00

-15,00

39

54,00

-15,00

39

15,00

3,00

18

15,00

3,00

18

4,00

12,00

16

10,00

-2,50

7

45,00

63,10

108

45,00

63,10

108

50,00

-10,00

4C

50,00

-10,00

4C

212.085,00

124.581,00

336.666

3.000,00

60.000,00

63.00C

3.000,00

60.000,00

63.00C

3.000,00

60.000,00

63.00C

3.000,00

60.000,00

63.00C

148.185,00

64.581,00

212.766

148.185,00

64.581,00

212.766

148.185,00

64.581,00

212.766

142.685,00

61.081,00

203.766

136.420,00

61.081,00

197.501

120.000,00

60.000,00

180.00C

250,00

900,00

1.15C

250,00

900,00

1.15C

200,00

181,00

38"

200,00

181,00

38'

5.500,00

3.500,00

9.00C

5.500,00

3.500,00

9.00C


BUGETUL PE ANUL 2006

Prevederi rectificate

Prevederi

Prevede;

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificat

CENTRUL DE CALCUL

5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

540250 Alte servicii publice generale

01    CHELTUIELI CURENTE

10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1001 Cheltuieli salariale in bani 10.01.01 Salarii de baza 10.01.02 Salarii de merit 10.01.03 Indemnizație de conducere 10.01.04 Spor de vechime 10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca 10.01.06 Alte sporuri 10.01.07 Ore suplimentare 10.01.08 Fond de premii 10.01.13 Indemnizație de delegare 10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

10.03 Contribuții

10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat 10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj 10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

20    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20.01    Bunuri si servicii

20.01.01 Furnituri de birou 20.01.02 Materiale pentru curățenie 20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica 20.01.05 Carburanți si lubrifianti 20.01.06 Piese de schimb 20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet 20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.02 Reparații curente

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05.30 Alte obiecte de inventar

20.06 Deplasări, detasari, transferări

20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări    f

20.06.02 Deplasări în străinătate    A £* /

530,00

425,00

1.955

530,00

425,00

1.955

270,00

301,00

1.571

890,00

109,00

999

673,66

98,00

771

400,00

51,50

451

15,46

-2,00

13

38,79

-6,00

32

76,39

14,00

9C

0,00

28,50

5,20

0,00

E

75,19

17,00

92

57,15

-10,00

47

0,00

5,00

E

5,48

0,00

E

216,34

11,00

227

139,59

7,60

147

20,40

-1,60

1J

47,65

4,50

52

3,65

0,50

z

5,05

0,00

C

380,00

192,00

572

270,00

123,10

392

16,00

7,20

22

2,15

1,40

2

14,00

27,50

4'

10,00

-10,00

(

5,00

-5,00

(

14,50

25,00

32

187,00

63,00

25(

16,35

14,00

3(

11,00

53,00

6<

8,00

12,00

2(

8,00

12,00

2(

10,00

23,70

3:

10,00

5,00

1!

0,00

18,70

11


BUGETUL PE ANUL 2006

Prevederi rectificate

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

6,00

0,00

6,0

20.13

Pregătire profesionala

53,00

-19,80

33,2

70

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

260,00

124,00

384,0

7

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

R.A.T.B

260,00

124,00

384,0

S402

TRANSPORTURI

42.700,00

-11.000,00

31.700,0

S40203

Transport rutier

42.700,00

-11.000,00

31.700,C

84020302

Transport in comun

42.700,00

-11.000,00

31.700,0

01

CHELTUIELI CURENTE

42.700,00

-11.000,00

31.700,0

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

42.700,00

-11.000,00

31.700,0

55.01

A. Transferuri interne.

42.700,00

-11.000,00

31.700,0

55.01.12

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

R.A.D.E.T

42.700,00

-11.000,00

31.700,0

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

78.749,70

30.110,00

108.859,/

01

CHELTUIELI CURENTE

78.749,70

30.110,00

108.859,;

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

78.749,70

30.110,00

108.859,;

55.U1

A. Transferuri interne.

78.749,70

30.110,00

108.859,;

55.01.12

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (activitatea proprie)

78.749,70

78.749,70

30.110,00

30.110,00

108.859,;

108.859,;

5102

510201

51020103

Autoritati publice si acțiuni externe

Autoritati executive si legislative

Autoritati executive din care:

69.111,50

4.412,11

73.523,1

01

CHELTUIELI CURENTE

din care:

46.886,50

4.362,11

51.248,i

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII din care:

13.686,50

4.362,11

18.048,i

20.01

Bunuri si servicii

5.781,50

272,11

6.053/

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

1.200,00

272,11

1.472,

20.02

Reparații curente

2.500,00

2.000,00

4.500,

20.06

Deplasări, detasari, transferări    '

625,00

240,00

865,

20.06.01

Deplasări interne, detașări, transferări    >■--

445,00

0,00

445,

BUGETUL PE ANUL 2006 Prevederi rectificate

Prevederi

Prevedei

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificat'

20.06.02

Deplasări în străinătate

180,00

240,00

420

20.13

Pregătire profesionala

450,00

400,00

850

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

463,00

250,00

713

20.05.01

Uniforme si echipament

8,00

0,00

8

_0.05.30 Alte obiecte de inventar

455,00

250,00

705

20.30

Alte cheltuieli

3.515,00

1.200,00

4.715

20.30.02 Protocol si reprezentare

1.015,00

0,00

1.015

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.500,00

1.200,00

3.700

70

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

22.225,00

50,00

22.275

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

22.225,00

50,00

22.275

6702

din care:

Dotări C.I.D.R.C

Reparații capitale C.I.D.R.C

Cultura,recreere si religie

18.260,00

2.050,00

-2.000,00

-5.100,00

2.050

-2.000

13.160

70

din care:

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

13.360,00

-5.100,00

8.260

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

13.360,00

-5.100,00

8.260

71.01

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

13.360,00

-5.100,00

8.260

67020503

din care:

întreținere grădini publice,parcuri,zone verzi baze sportive si de agrement

7.200,00

-5.100,00

2.100

din care:

Extindere rețea apa canalizare Gradina Zoologica

1.500,00

400,00

1.90C

Dezvoltarea urbana durabila si managementul resurselor de apa -Acoperișuri verzi

500,00

-500,00

C

Realizarea harții acustice si sistemul de monitorizare a nivelului de

de zgomot urban al mun. București

5.000,00

-5.000,00

G

7002

Locuințe,servicii si dezvoltare publica din care:

77.906,50

2.000,00

79.906

70

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

30.570,00

2.000,00

32.57C

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE din care:

30.570,00

2.000,00

32.57C

'0.02.03.30

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

2.320,00

400,00

2.72C

70

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

2.320,00

400,00

2.72C

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE din care:

2.320,00

400,00

2.72C

Lucrări tehnico-edilitare Straulesti

1.800,00

400,00

2.20C

70.02.05

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

----9.900,00

1.100,00

11.00C

70.02.05.01 Alimentare cu apa

■ 9.900,00

1.100,00

11.00C

70

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

/ /

9^900,00^

1.100,00

11.00C

BUGETUL PE ANUL 2006 Prevederi rectificate

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Preveder

rectificat?

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE din care

9.900,00

1.100,00

11.000,

Reabilitarea serviciului public de cișmele cu jet

1.100,00

100,00

1.200,

Extindere rețea de apa canal tratare

6.000,00

1.000,00

7.000,

. .02.50

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale din care

56.536,50

500,00

9.700,

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

din care:

9.200,00

500,00

9.700,

Cadastrul verde al municipiului București

0,00

500,00

500,

7402

Protecția mediului

din care

16.150,00

3.100,00

19.250

70

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

15.800,00

3.100,00

18.900

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE din care

15.800,00

3.100,00

18.900

740203

REDUCEREA SI CONTROLUL POLUĂRII

Realizarea harții acustice si sistemul de monitorizare a nivelului de

0,00

5.000,00

5.000

de zgomot urban al mun. București

0,00

5.000,00

5.000,

740206

Canalizarea si tratarea apelor reziduale din care:

Refaceri si completări in sistemul de canalizare al

15.800,00

-1.900,00

13.900

municipiului București

Extinderea rețelei de canalizare in zone deficitare

10.000,00

-3.156,30

6.843

ale municipiului București- lucrări in continuare

4.000,00

1.256,30

5.256

8402 Transporturi

347.105,59

5.000,00

352.105

840203

Transport rutier

347.105,59

5.000,00

352.105,

84020302

Transport in comun

347.105,59

5.000,00

352.105,

01

CHELTUIELI CURENTE

din care

330.000,00

5.000,00

335.000,

40

TITLUL IV SUBVENȚII

330.000,00

5.000,00

335.000

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

330.000,00

5.000,00

335.000

ADMINISTRAȚIA PENTRU SUPRAVEGHEREA ANIMALELOR

0010

TOTAL VENITURI

3.230,00

0,00

3.230

0010

VENITURI CURENTE

200,00

0,00

200

3310

Venituri din prestări servicii si alte activitati

200,00

0,00

200

331050 Alte venituri din prestări servicii si alte activitati    Ț~~7^Qp,00    0,00    200

SUBVENȚII    ' 13.030','00    0,00    3.030

431009 Subvenții pentru instituții publice    X^^"    '\3Tx^0,dQ,    0,00    3.030

BUGETUL PE ANUL 2006

Prevederi rectificate

m!i

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Preveder

rectificate

7010

LOCUINȚE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

Alte servicii in domeniile locuințelor,serviciilor si dezvoltării

3.230,00

0,00

3.230,

701050

comunale

3.230,00

118,00

3.348,

01

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.970,00

846,00

118,00

72,00

3.088,

918,

1001

Cheltuieli salariale in bani

682,08

22,00

704,

10.01.07

Ore suplimentare

23,58

15,00

38,

10.01.10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

0,00

2,00

2,

10.01.13

Indemnizații de delegare

0,00

5,00

5,

10.03

Contribuții

163,92

50,00

213,

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

87,94

50,00

137,

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2.124,00

46,00

2.170,

20.01

Bunuri si servicii

329,00

115,00

444,

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

57,00

30,00

87,

20.01.04 Apa, canal si salubritate

2,00

10,00

12,

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

40,00

60,00

100,

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

40,00

15,00

55

20.04

Medicamente si materiale sanitare

390,00

-50,00

340

20.04.04

Dezinfectanti

130,00

-50,00

80

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

35,00

20,00

55

20.05.01

Uniforme si echipament

0,00

20,00

20

20.13

Pregătire profesionala

5,00

3,00

8

3.30

Alte cheltuieli

900,00

-42,00

858

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

900,00

-42,00

858

70

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

260,00

-118,00

142

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

260,00

-118,00

142

71.01

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

260,00

-118,00

142

ADMINISTRAȚIA CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE

0010

TOTAL VENITURI

22.835,00

3.215,00

26.050

0010

VENITURI CURENTE

5.300,00

700,00

6.000

3310

Venituri din prestări servicii si alte activitati

5.300,00

700,00

6.000

331050

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

5.300,00

700,00

6.000

SUBVENȚII

17.535,00

2.515,00

20.050

431009

Subvenții pentru instituții publice

17.535,00

2.515,00

20.050

7010

LOCUINȚE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

Alte servicii in domeniile locuințelor,serviciilor si dezvoltării

22.835,00

3.215,00

26.050

701050

comunale

22.835,00

3.215,00

26.050

01

CHELTUIELI CURENTE

> 16.355,00

2.115,00

18.470

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL    //>

5.452,50

36,00

5.483

BUGETUL PE ANUL 2006

Prevederi rectificate

mu

Prevederi

Preveder

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificat;

1001    Cheltuieli salariale in bani

4.131,84

47,00

4.178,

10.01.01 Salarii de baza

2.437,52

7,51

2.445,

10.01.02 Salarii de merit

78,90

0,10

79,

10.01.03 Indemnizație de conducere

74,28

5,80

80,

0.01.04 Spor de vechime

402,99

7,50

410,

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

145,94

10,10

156,

10.01.06 Alte sporuri

4,45

0,60

5,

10.01.07 Ore suplimentare

580,57

19,50

600,

10.01.08 Fond de premii

365,41

-65,41

300,

10.01.13 Indemnizații de delegare

10,00

3,00

13,

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

31,78

58,30

90,

10.03    Contribuții

1.320,66

-11,00

1.309,

10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat

847,52

-10,00

837,

10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj

123,11

-15,00

108,

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

293,26

5,00

298,

10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

25,78

4,00

29,

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

30,99

5,00

35,

20    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.902,50

2.079,00

12.981,

20.01    Bunuri si servicii

9.400,00

1.207,00

10.607,

20.01.01 Furnituri de birou

110,00

30,00

140

20.01.02 Materiale pentru curățenie

100,00

20,00

120

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

449,00

101,00

550

20.01.04 Apa, canal si salubritate

55,00

15,00

70

20.01.05 Carburanți si lubrifianti

300,00

0,00

300

20.01.06 Piese de schimb

66,00

24,00

90

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

140,00

10,00

150

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

7.993,00

1.007,00

9.000

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

187,00

0,00

187

20.02    Reparații curente

800,00

500,00

1.300

20.05    Bunuri de natura obiectelor de inventar

400,00

66,00

466

20.05.01 Uniforme si echipament

10,00

6,00

16

20.05.30 Alte obiecte de inventar

390,00

60,00

450

20.06    Deplasări, detasari, transferări

20,00

50,00

70

20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări

20,00

50,00

70

20.11    Cârti, publicații si materiale documentare

2,50

6,00

8

20.13    Pregătire profesionala

50,00

50,00

100

20.14    Protecția muncii

30,00

50,00

80

20.30    Alte cheltuieli

200,00

150,00

350

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

200,00

150,00

350

70    70. CHELTUIELI DE CAPITAL

1.100,00

7.580

71    TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE    /

z6,480,o8 ;

\ 1.100,00

7.580

BUGETUL PE ANUL 2006

Prevederi rectificate

mii I

Prevederi

Preveder

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

ADMINISTRAȚIA LACURI PARCURI SI AGREMENT

TOTAL VENITURI

92.024,00

0,00

92.024,

«0    VENITURI CURENTE

6.500,00

591,00

7.091,

3310    Venituri din prestări servicii si alte activitati

6.500,00

591,00

7.091,

331050    Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

6.500,00

591,00

7.091,

SUBVENȚII

85.524,00

-591,00

84.933,

431009    Subvenții pentru instituții publice

85.524,00

-591,00

84.933,

n

TOTAL CHELTUIELI

92.024,00

0,00

V,

92.024,

din total:

0,

6710    CULTURA,RECREERE,RELIGIE

73.500,00

5.349,70

78.849,

671050    Alte servicii in domeniile culturii,recreeri si religiei

73.500,00

5.349,70

78.849,

01    CHELTUIELI CURENTE

71.500,00

5.208,20

76.708,

10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

14.976,00

-267,39

14.708,

1001    Cheltuieli salariale in bani

10.978,81

-23,57

10.955,

10.01.01 Salarii de baza

6.687,71

6.687,

10.01.02 Salarii de merit

231,00

20,00

251,

10.01.03 Indemnizație de conducere

100,00

100,

10.01.04 Spor de vechime

1.305,00

-300,00

1.005,

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

399,00

399,

10.01.06 Alte sporuri

0,00

0,

10.01.07 Ore suplimentare

1.509,00

-109,00

1.400,

10.01.08 Fond de premii

643,40

265,60

909,

10.01.09 Prima de vacanta

0,00

0,

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

3,70

84,83

88

10.01.11 Fond aferent plătii cu ora

0,00

0

10.01.12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

0,00

0

10.01.13 Indemnizații de delegare

100,00

-85,00

15

10.01.30 Alte drepturi salariale

100,00

100

10.03    Contribuții

3.997,19

-243,82

3.753

10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat

2.604,02

-193,42

2.410

10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj

374,74

-50,00

324

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

875,28

875

10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale    82,34

-19,59

62

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

60,81

19,19

80

20    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

56.524,00

5.475,59

61.999

20.01    Bunuri si servicii

-4.080,00

35.920

20.01.01 Furnituri de birou

100

20.01.02 Materiale pentru curățenie

/ O X2ââ'Q0 \

220

BUGETUL PE ANUL 2006 Prevederi rectificate


mi

Prevederi

Preveder

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificat;


20.01.03

20.01.04

20.01.05

20.01.06

.0.01.07

20.01.08

20.01.09

20.01.30

20.02

20.05

20.05.30

20.06

20.06.01

20.11

20.13

20.14 20.30

20.30.30

70

71

71.01

7010

.01050

70

71

71.01


0010

0010

3310

331050

431009

6710

671003

67100303


01


încălzit, Iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detașări, transferări

Cârti, publicații si materiale documentare

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

Locuințe,servicii si dezvoltare publica

Alte servicii in domeniile locuințelor,serviciilor si dezvoltării publice

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TOTAL VENITURI

VENITURI CURENTE

Venituri din prestări servicii si alte activitati

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati SUBVENȚII

Subvenții pentru instituții publice

Cultura,recreere si religie

Servicii culturale

MUZEE

TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE


2.500,00

1.000,00

3.500,

2.500,00

-1.000,00

1.500,

6.500,00

-3.000,00

3.500

3.030,00

-2.530,00

500

500,00

-400,00

100

350,00

150,00

500

19.300,00

700,00

20.000

5.000,00

1.000,00

6.000

12.000,00

10.500,00

22.500

2.000,00

2.000

2.000,00

2.000

100,00

-100,00

0

100,00

-100,00

0

40,00

5,00

45

100,00

-25,00

75

320,00

-120,00

200

1.964,00

-704,41

1.259

1.964,00

-704,41

1.259

2.000,00

141,50

2.141

2.000,00

141,50

2.141

2.000,00

141,50

2.141

18.524,00

-5.349,70

13.174

18.524,00

-5.349,70

13.174

18.524,00

-5.349,70

13.174

18.524,00

-5.349,70

13.174

18.524,00

-5.349,70

13.174

7.190,00

1.500,00

8.690

170,00

0,00

17C

170,00

0,00

17C

170,00

0,00

17C

7.020,00

1.500,00

8.52C

7.020,00

1.500,00

8.52C

7.190,00

1.500,00

8.69C

7.190,00

1.500,00

8.690

7.190,00

1.500,00

8.69C

.190,00 M 8450.00

8.690

5.70CBUGETUL PE ANUL 2006

Prevederi rectificate

mu

Prevederi

Preveder

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificat;

10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.500,00

-183,31

2.316,

1001    Cheltuieli salariate in bani

1.893,41

-120,31

1.773,

10.01.01 Salarii de baza

1.267,00

-92,00

1.175,

10.01.02 Salarii de merit

49,77

5,23

55

0.01.03 Indemnizație de conducere

59,60

0,00

59,

10.01.04 Spor de vechime

234,00

-4,50

229

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

92,53

-25,53

67

10.01.06 Alte sporuri

14,43

5,57

20

10.01.07 Ore suplimentare

5,00

6,00

11

10.01.08 Fond de premii

126,00

-7,00

119

10.01.09 Prima de vacanta

0,00

0,00

0

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

39,08

-9,08

30

10.01.13 Indemnizații de delegare

6,00

1,00

7

10.03    Contribuții

606,59

-63,00

543

10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat

376,00

-24,00

352

10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj

54,25

-12,00

42

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

137,30

-21,00

116

10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

24,84

0,00

24

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

14,20

-6,00

8

20    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2.950,00

433,31

3.383

20.01    Bunuri si servicii

1.700,00

528,31

2.228

20.01.01 Furnituri de birou

16,00

7,00

23

20.01.02 Materiale pentru curățenie

12,00

0,00

12

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța metrica

176,00

174,00

350

20.01.04 Apa, canal si salubritate

52,00

0,00

52

20.01.05 Carburanți si lubrifianti

0,00

20,00

20

20.01.06 Piese de schimb

0,00

8,00

8

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

40,00

15,00

55

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

1.104,00

284,31

1.383

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

300,00

20,00

320

20.02    Reparații curente

700,00

-50,00

650

20.05    Bunuri de natura obiectelor de inventar

50,00

0,00

50

20.05.30 Alte obiecte de inventar

50,00

0,00

50

20.06    Deplasări, detasari, transferări

4,00

9,00

13

20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări

4,00

9,00

13

20.11    Cârti, publicații si materiale documentare

16,00

0,00

13

20.13    Pregătire profesionala

5,00

0,00

5

20.14    Protecția muncii

80,00

-54,00

26

20.30    Alte cheltuieli

_^_395,00

0,00

3S5

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

395,00

0,00

393

70    70. CHELTUIELI DE CAPITAL

i.74d,pa

1.250,00

2.99C

BUGETUL PE ANUL 2006

Prevederi rectificate

mii

Prevederi

P reveder

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificat?

MUZEUL LITERATURII ROMANE

TOTAL VENITURI

2.980,00

678,00

3.658,

b^ <0

VENITURI CURENTE

180,00

-80,00

100,

3310

Venituri din prestări servicii si alte activitati

180,00

-80,00

100,

331050

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

180,00

-80,00

100,

SUBVENȚII

2.800,00

758,00

3.558,

431009

Subvenții pentru instituții publice

2.800,00

758,00

3.558,

6710

Cultura,recreere si religie

2.980,00

678,00

3.658,

671003

Servicii culturale

2.980,00

678,00

3.658,

67100303

Muzee

2.980,00

678,00

3.658,

TOTAL CHELTUIELI

2.980,00

678,00

3.658,

01

CHELTUIELI CURENTE

2.740,00

628,00

3.368

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

1.481,00

172,00

1.653.

1001

Cheltuieli salariale in bani

1.108,00

125,00

1.233

10.01.01

Salarii de baza

630,00

62,00

692

10.01.02

Salarii de merit

50,00

-23,00

27

10.01.03

Indemnizație de conducere

40,00

4,00

44

10.01.04 Spor de vechime

120,00

30,00

150

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

33,00

12,00

45

10.01.06 Alte sporuri

15,00

16,00

31

10.01.07 Ore suplimentare

25,00

35,00

60

10.01.08

Fond de premii

100,00

-18,00

82

10.01.09

Prima de vacanta

0,00

0,00

0

10.01.10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

45,00

44,00

89

10.01.11

Fond aferent plătii cu ora

40,00

-40,00

0

10.01.12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10,00

0,00

10

10.01.13

Indemnizații de delegare

0,00

0,00

0

10.01.14

Indemnizații de detașare

0,00

0,00

0

10.01.30 Alte drepturi salariale în bani

0,00

3,00

3

10.03

Contribuții

373,00

47,00

420

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

235,60

25,40

261

10.03.02

Contribuții de asigurări de șomaj

34,00

1,00

35

10.03.03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

78,00

17,00

95

10.03.04

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale    17,00

2,00

19

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

8,40

1,60

10

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

ZV"î.2S9;00

456,00

1.715

20.01

Bunuri si servicii

440?00\

100,00

540

20.01.01

Furnituri de birou

>4^20,oa\.

0,00

20

BUGETUL PE ANUL 2006

Prevederi rectificate

mii

Prevederi

Prevede

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificat

20.01.02 Materiale pentru curățenie

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.04 Apa, canal si salubritate

20.01.05 Carburanți și lubrifianți

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.02    Reparații curente

20.05    Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05.30    Alte obiecte de inventar

20.06    Deplasări, detasari, transferări

20.06.01    Deplasări interne, detașări, transferări

20.11    Cârti, publicații si materiale documentare

20.13    Pregătire profesionala

20.14    Protecția muncii

20.30    Alte cheltuieli

20.30.30    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70    70. CHELTUIELI DE CAPITAL

71    TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71.01    Active fixe (inclusiv reparații capitale)

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport 71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.30 Alte active fixe

30,00

0,00

30

80,00

7,00

87

50,00

-17,00

33

0,00

20,00

20

80,00

10,00

90

80,00

50,00

130

100,00

30,00

130

318,00

282,00

600

14,00

34,00

48

14,00

34,00

48

30,00

-10,00

20

30,00

-10,00

20

70,00

0,00

70

0,00

0,00

0

7,00

0,00

7

380,00

50,00

430

380,00

50,00

430

240,00

50,00

290

240,00

50,00

290

240,00

50,00

290

40,00

0,00

4C

110,00

50,00

16C

90,00

0,00

9C


PALATELE BRANCOVENESTI DE LA PORȚILE BUCIIRESTIULUI

0010

TOTAL VENITURI

4.524,00

620,00

5.144

0010

VENITURI CURENTE

1.200,00

0,00

1.20C

3310

Venituri din prestări servicii si alte activitati

1.200,00

0,00

1.20C

331050

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

1.200,00

0,00

1.20C

SUBVENȚII

3.324,00

620,00

3.944

431009

Subvenții pentru instituții publice

3.324,00

620,00

3.944

6710

Cultura,recreere si religie

4.524,00

620,00

5.14;

671003

Servicii culturale

4.524,00

620,00

5.14;

67100303

Muzee

4.524,00

620,00

5.14;

TOTAL CHELTUIELI

4.524,00

620,00

5.14;

01

CHELTUIELI CURENTE

2.424,00

200,00

2.62;

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

200,00

1.74;

20.01

Bunuri si servicii

----.900$),

100,00

1.00C

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

'2°°’ d0Z \

100,00

30(

BUGETUL PE ANUL 2006

Prevederi rectificate

mu

Prevederi

Preveder


Cod


Influente

(+/-)

rectificate

20.02

Reparații curente

220,00

100,00

320,

70

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

2.100,00

420,00

2.520,

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

2.100,00

420,00

2.520,

71.01

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

2.100,00

420,00

2.520,

TEATRUL BULANDRA

TOTAL VENITURI

8.173,31

188,10

8.361

0010

VENITURI CURENTE

1.050,00

0,00

1.050

3310

Venituri din prestări servicii si alte activitati

1.050,00

0,00

1.050

331050

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

1.050,00

0,00

1.050

SUBVENȚII

7.069,31

159,60

7.228

431009

Subvenții pentru instituții publice

7.069,31

159,60

7.228

371001

Donații si sponsorizări

54,00

28,50

82

6710

Cultura,recreere si religie

8.173,31

159,60

8.332

671003

Servicii culturale

8.173,31

159,60

8.332

67100304

Instituții publice de spectacole si concerte

8.173,31

159,60

8.332

TOTAL CHELTUIELI

8.173,31

159,60

8.332

01

CHELTUIELI CURENTE

7.686,31

159,60

7.845

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.969,31

131,10

3.100

1001

Cheltuieli salariale in bani

2.215,31

95,00

2.310

10.01.06 Alte sporuri

9,60

115,00

124

10.01.07 Ore suplimentare

103,67

-20,00

83

10.03

Contribuții

754,00

36,10

790

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

482,38

23,00

505

10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj

63,00

3,00

66

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

161,00

8,00

169

10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale    31,00

1,10

32

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

16,62

1,00

17

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

4.717,00

28,50

4.745

20.30

Alte cheltuieli

3.154,00

28,50

3.182

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.154,00

28,50

3.182

TEATRUL NOTTARA

0010

TOTAL VENITURI

3.772,00

96,50

3.868

0010

VENITURI CURENTE

400,00

0,00

400

3310

Venituri din prestări servicii si alte activitati

400,00

0,00

400

331050

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

400,00

0,00

400

SUBVENȚII

/' /-3372.00

96,50

3.468

Cod


BUGETUL PE ANUL 2006 Prevederi rectificate


Prevederi


Prevede


Influente

(+/-)


431009    Subvenții pentru instituții publice

6710    Cultura,recreere si religie

671003    Servicii culturale

00304    Instituții publice de spectacole    si concerte

TOTAL CHELTUIELI

01    CHELTUIELI CURENTE

10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1001 Cheltuieli salariate in bani 10.01.06 Alte sporuri

10.03 Contribuții

10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat 10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj 10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

20    TITLUL» BUNURI SI SERVICII

20.01 Bunuri si servicii 20.01.05 Carburanți si lubrifiant!

20.01.06 Piese de schimb

20.02 Reparații curente

20.13 Pregătire profesionala

'3.14 Protecția muncii

<.d.3O Alte cheltuieli 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TEATRUL DE COMEDIE

0010    TOTAL VENITURI

0010    VENITURI CURENTE

3310    Venituri din prestări servicii si alte activitati

331050    Alte venituri din prestări    servicii si alte activitati

SUBVENȚII

431009 Subvenții pentru instituții publice


6710    Cultura,recreere si religie

671003 Servicii culturale

67100304 Instituții publice de spectacole si concerte TOTAL CHELTUIELI

01    CHELTUIELI CURENTE

10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


aprobate

rectificat

3.372,00

96,50

3.46S

3.772,00

96,50

3.868

3.772,00

96,50

3.868

3.772,00

96,50

3.868

3.772,00

96,50

3.868

3.297,00

96,50

3.393

2.050,00

98,50

2.148

1.536,04

75,00

1.611

1,92

75,00

76

513,96

23,50

537

327,28

15,00

342

46,19

2,00

48

107,80

5,00

112

21,17

1,00

22

11,52

0,50

12

1.247,00

-2,00

1.246

280,00

30,00

31C

0,00

25,00

26

0,00

5,00

c

220,00

-50,00

17C

0,00

5,00

c

6,00

33,00

650,00

-20,00

63C

650,00

-20,00

63C

4.389,91

189,40

4.576

440,00

0,00

446

440,00

0,00

44C

440,00

0,00

44C

3.949,91

189,40

4.136

39.449,91

189,40

39.636

4.389,91

189,40

4.576

4.389,91

189,40

4.576

4.389,91

189,40

4.576

4.389,91

189,40

4.576

33,61

89,40

4.226

1.6^61 ,

89,40

1.70CBUGETUL PE ANUL 2006

Prevederi rectificate

mu

Prevederi

Prevedei

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificat

1001    Cheltuieli salariale in bani

1.212,12

67,00

1.279

10.01.06 Alte sporuri

2,50

67,00

69

10.03    Contribuții

398,49

22,40

420

10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat

257,57

13,40

270

0.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj

30,31

2,00

32

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

84,85

5,00

89

10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

16,66

1,00

17

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

9,10

1,00

10

70    70. CHELTUIELI DE CAPITAL

256,30

100,00

356

71    TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

256,30

100,00

356

71.01    Active fixe (inclusiv reparații capitale)

256,30

100,00

356

TEATRUL ODEON

0010    TOTAL VENITURI

4.639,00

475,00

5.114

0010    VENITURI CURENTE

875,00

-200,00

675

3310    Venituri din prestări servicii si alte activitati

875,00

-200,00

675

331050    Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

875,00

-200,00

675

SUBVENȚII

3.764,00

675,00

4.439

431009    Subvenții pentru instituții publice

3.764,00

675,00

4.439

6710    Cultura,recreere si religie

4.639,00

475,00

5.114

671003 Servicii culturale

4.639,00

475,00

5.114

'100304 Instituții publice de spectacole si concerte

4.639,00

475,00

5.114

TOTAL CHELTUIELI

4.639,00

475,00

5.114

01    CHELTUIELI CURENTE

4.139,00

375,00

4.514

10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.535,00

138,40

2.673

1001    Cheltuieli salariale in bani

1.924,50

116,40

2.04Q

10.01.01 Salarii de baza

1.241,22

-22,00

1.21S

10.01.02 Salarii de merit

37,20

0,00

37

10.01.03 Indemnizație de conducere

30,36

2,00

32

10.01.04 Spor de vechime

259,80

5,00

264

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

105,12

-5,00

10C

10.01.06 Alte sporuri

7,92

110,00

117

10.01.07 Ore suplimentare

6,60

20,00

26

10.01.08 Fond de premii

135,00

-35,00

10C

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

55,68

0,00

56

10.01.12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

0,00

39,00

36

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

45,60

2,40

46

10.03    Contribuții

^_610,50

22,00

632

10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat

<^^8,50

17,00

406

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

5,00

136

BUGETUL PE ANUL 2006 Prevederi rectificate

Prevederi

Preveder

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificat:


20    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20.01    Bunuri si servicii

20.01.01 Furnituri de birou

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.04 Apa, canal si salubritate

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.02    Reparații curente

20.05    Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05.30 Alte obiecte de inventar

70    70. CHELTUIELI DE CAPITAL

71    TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

TEATRUL MIC

0010    TOTAL VENITURI

0010    VENITURI CURENTE

3310    Venituri din prestări servicii si alte    activitati

331050    Alte venituri din prestări servicii si    alte activitati

SUBVENȚII

431009    Subvenții pentru instituții publice

10    Cultura,recreere si religie

671003    Servicii culturale

67100304 Instituții publice de spectacole si concerte TOTAL CHELTUIELI

01    CHELTUIELI CURENTE

10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1001    Cheltuieli salariale in bani

10.01.06 Alte sporuri 10.01.08 Fond de premii

10.03 Contribuții

10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat 10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj 10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

1.604,00

236,60

1.840,

491,00

6,60

497,

10,00

-2,40

7,

215,00

30,00

245,

60,00

-20,00

40,

50,00

-6,00

44,

40,00

2,00

42,

100,00

3,00

103

50,00

110,00

160

20,00

120,00

140

20,00

120,00

140

500,00

100,00

600

500,00

100,00

600


4.294,00

96,00

4.390

400,00

0,00

400

400,00

0,00

400

400,00

0,00

400

3,894,00

96,00

3.990

3.894,00

96,00

3.990

4.294,00

96,00

4.390

4.294,00

96,00

4.390

4.294,00

96,00

4.39G

4.294,00

96,00

4.39C

4.144,00

96,00

4.24C

2.099,00

96,00

2.195

1.546,80

72,00

1.61E

5,70

70,00

76

70,00

2,00

72

552,20

24,00

576

362,10

15,00

377

47,65

2,00

46

109,65

5,00

11z

21,20

1,00

22

11,60

1,00

12BUGETUL PE ANUL 2006

Prevederi rectificate

Prevederi

Preveder

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

TEATRUL ION CREANGA

0010    TOTAL VENITURI

0010    VENITURI CURENTE

3310    Venituri din prestări servicii si    alte    activitati

331050    Alte venituri din prestări    servicii si    alte    activitati

SUBVENȚII

431009    Subvenții pentru instituții publice

371001    Donații si sponsorizări

6710    Cultura,recreere si religie

671003    Servicii culturale

67100304 Instituții publice de spectacole si concerte TOTAL CHELTUIELI

01    CHELTUIELI CURENTE

10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1001    Cheltuieli salariate in bani

10.01.01 Salarii de baza

10.01.02 Salarii de merit

10.01.03 Indemnizație de conducere

10.01.04 Spor de vechime

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

10.01.06 Alte sporuri

10.01.08 Fond de premii

10.01.09 Prima de vacanta

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.03 Contribuții

10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat 10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj 10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

20    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20.01    Bunuri si servicii

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica 20.01.04 Apa, canal si salubritate 20.01.07 Transport

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet 20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional 20.02 Reparații curente

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05.30 Alte obiecte de inventar

20.06 Deplasări,detasari,transferări 20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări

3.779,00

112,02

3.891,

320,00

-24,00

296,

320,00

-24,00

296,

320,00

-24,00

.’ 296,

3.459,00

124,39

3.583,

3.459,00

124,39

3.583,

0,00

11,63

11,

3.779,00

112,02

3.891,

3.779,00

112,02

3.891

3.779,00

112,02

3.891

3.779,00

112,02

3.891

3.559,00

112,02

3.671

1.750,00

179,30

1.929

1.288,83

173,30

1.462

800,00

-10,00

790

32,00

-4,00

28

22,43

-5,00

17

187,00

-22,50

164

48,00

-14,00

34

16,00

65,00

81

145,40

-46,20

99

0,00

0,00

0

34,00

210,00

244

461,17

6,00

467

290,30

11,00

301

42,50

-8,00

34

99,20

3,00

102

1.809,00

-67,28

1.741

307,00

2,72

309

90,00

40,32

130

36,00

-23,00

13

0,00

0,80

0

40,00

15,60

55

89,00

-31,00

58

470,00

-70,00

40C

...40,00

5,00

45

5,00

45

0,00

c

0,00

cBUGETUL PE ANUL 2006 Prevederi rectificate

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

P reveder

rectificate

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

5,00

1,00

6,

20.13

Pregătire profesionala

12,00

-7,00

5,

20.14

Protecția muncii

20,00

1,00

21,

TEATRUL EVREIESC DE STAT

0010

TOTAL VENITURI

2.610,00

174,00

2.784,

0010

VENITURI CURENTE

100,00

0,00

100,

3310

Venituri din prestări servicii si alte activitati

100,00

0,00

100,

331050

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

100,00

0,00

100,

SUBVENȚII

2.474,00

174,00

2.648,

431009

Subvenții pentru instituții publice

2.474,00

174,00

2.648,

371001

Donații si sponsorizări

36,00

0,00

36,

6710

Cultura,recreere si religie

2.610,00

174,00

2.784,

671003

Servicii culturale

2.610,00

174,00

2.784,

67100304

Instituții publice de spectacole si concerte

2.610,00

174,00

2.784,

TOTAL CHELTUIELI

2.610,00

174,00

2.784,

01

CHELTUIELI CURENTE

2.454,00

0,00

2.454,

0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.685,00

0,00

1.685,

1001

Cheltuieli salariale in bani

1.256,67

0,00

1.256,

10.01.11

Fond aferent plătii cu ora

125,00

-125,00

0

10.01.30 Alte drepturi salariale

0,00

125,00

125

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

769,00

0,00

769

20.01

Bunuri si servicii

234,00

-7,40

226

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

70,00

13,00

83

20.01.04 Apa, canal si salubritate

10,00

0,00

10

20.01.05 Carburanți si lubrifianti

30,00

-25,00

5

20.01.06 Piese de schimb

10,00

-7,60

2

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

70,00

12,20

82

20.02

Reparații curente

20,60

19,40

40

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

65,00

50,00

115

20.05.30 Alte obiecte de inventar

65,00

50,00

115

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

2,50

0,50

3

20.14

Protecția muncii

9,70

-0,50

9

20.30

Alte cheltuieli

419,00

-62,00

357

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

419,00

-62,00

357

70

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

156,00

174,00

330

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

^•156,00 .

174,00

330

BUGETUL PE ANUL 2006 Prevederi rectificate

Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

TEATRUL CONSTANTIN TANASE

0010    TOTAL VENITURI

0010    VENITURI CURENTE

>310    Venituri din prestări servicii si alte    activitati

331050    Alte venituri din prestări servicii si    alte activitati

SUBVENȚII

431009    Subvenții pentru instituții publice

6710    Cultura,recreere si religie

671003    Servicii culturale

67100304 Instituții publice de spectacole si concerte TOTAL CHELTUIELI

01    CHELTUIELI CURENTE

10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1001    Cheltuieli salariale in bani

10.01.02 Salarii de merit 10.01.03 Indemnizație de conducere 10.01.04 Spor de vechime 10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca 10.01.06 Alte sporuri 10.01.08 Fond de premii

10.03 Contribuții

*0.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat 10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj 10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

20    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20.02 Reparații curente

20.30 Alte cheltuieli

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70    70. CHELTUIELI DE CAPITAL

71    TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71.01 Active fixe (inclusiv reparații capitale)

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ

0010    TOTAL VENITURI

0010    VENITURI CURENTE

3310    Venituri din prestări servicii si    alte    activitati

331050    Alte venituri din prestări servicii si    alte activitati

2.481,00

187,40

2.668,'

250,00

-14,00

236,i

250,00

-14,00

236,l

250,00

-14,00

236, l

2.231,00

201,40

2.432,-

2.231,00

201,40

2.432,-

2.481,00

187,40

2.668,.

2.481,00

187,40

2.668,.

2.481,00

187,40

2.668,.

2.481,00

187,40

2.668,.

2.378,00

131,90

2.509,'

1.693,00

76,90

1.769,'

1.230,00

64,90

1.294;

39,00

8,90

47,

21,00

3,50

24,

175,00

19,00

194,

58,00

2,50

60,

2,00

67,00

69,

108,00

-36,00

72,

463,00

12,00

475,

312,80

-7,00

305,

38,00

-5,00

33,

86,00

10,00

96,

17,00

7,00

24,

9,20

7,00

16,

685,00

55,00

740,

20,00

120,00

140,

465,00

-65,00

400,

465,00

-65,00

400,

103,00

55,50

158,

103,00

55,50

158,

103,00

55,50

158,

3.493,00

186,60

3.679,

280,

280,

280,BUGETUL PE ANUL 2006 Prevederi rectificate

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

SUBVENȚII

3.213,00

186,60

3.399,(

431009

Subvenții pentru instituții publice

3.213,00

186,60

3.399,f

6710

Cultura,recreere si religie

3.493,00

186,60

3.679,1

71003

Servicii culturale

3.493,00

186,60

3.679,1

67100304

Instituții publice de spectacole si concerte

3.493,00

186,60

3.679J

TOTAL CHELTUIELI

3.493,00

186,60

3.679,1

01

CHELTUIELI CURENTE

3.043,00

106,60

3.149,

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

1.324,00

23,10

1.347,

1001

Cheltuieli salariale in bani

980,00

30,10

1.010,

10.01.01

Salarii de baza

594,00

-48,00

546,

10.01.03

Indemnizație de conducere

27,12

3,00

30,

10.01.04 Spor de vechime

126,88

6,10

132,

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

37,36

6,00

43,

10.01.06 Alte sporuri

3,72

52,00

55,

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

63,84

11,00

74,

10.03

Contribuții

344,00

-7,00

337,

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

221,07

-10,00

211,

10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj

26,00

2,00

28,

10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale    15,00

1,00

16,

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.719,00

83,50

1.802,

20.01

Bunuri si servicii

242,00

92,50

334,

20.01.01

Furnituri de birou

7,00

8,00

15,

20.01.02 Materiale pentru curățenie

12,00

11,00

23,

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

96,00

22,00

118,

20.01.04 Apa, canal si salubritate

20,00

3,50

23,

20.01.05 Carburanți si lubrifianti

0,00

13,00

13,

20.01.06 Piese de schimb

0,00

15,00

15,

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

46,00

12,00

58,

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

14,00

8,00

22,

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

100,00

-69,00

31,

20.05.30 Alte obiecte de inventar

100,00

-69,00

31,

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

9,00

2,00

11,

20.13

Pregătire profesionala

14,00

-2,00

12,

20.30

Alte cheltuieli

450,00

60,00

510,

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

450,00

60,00

510

70

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

450,00

80,00

530,

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

450,00

80,00

530

BUGETUL PE ANUL 2006 Prevederi rectificate

Prevederi

Preveder

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

TEATRUL EXCELSIOR

0010    TOTAL VENITURI

0010    VENITURI CURENTE

j310    Venituri din prestări servicii si alte    activitati

331050    Alte venituri din prestări    servicii    si    alte activitati

SUBVENȚII

431009 Subvenții pentru instituții publice

6710    Cultura,recreere si religie

671003    Servicii culturale

67100304 Instituții publice de spectacole si concerte TOTAL CHELTUIELI

01    CHELTUIELI CURENTE

10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1001    Cheltuieli salariale in bani

10.01.06 Alte sporuri 10.03    Contribuții

10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat 10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

TEATRUL MUNDI

0010    TOTAL VENITURI

0010    VENITURI CURENTE

3310    Venituri din prestări servicii si alte activitati

331050    Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

SUBVENȚII

431009    Subvenții pentru instituții publice

6710    Cultura,recreere si religie

671003    Servicii culturale

67100304 Instituții publice de spectacole si concerte TOTAL CHELTUIELI

01    CHELTUIELI CURENTE

10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1001    Cheltuieli salariale in bani

10.01.06 Alte sporuri 10.01.08 Fond de premii

10.03 Contribuții

10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat


1.090,00

37,00

1.127,

170,00

0,00

170,

170,00

0,00

170,

170,00

0,00

170,

920,00

37,00

957,

920,00

37,00

957,

0,

1.090,00

37,00

1.127,

1.090,00

37,00

1.127,

1.090,00

37,00

1.127,

1.090,00

37,00

1.127,

1.060,00

37,00

1.097,

660,00

37,00

697,

490,00

27,00

517,

0,00

27,00

27,

170,00

10,00

180,

103,00

5,00

108,

35,00

5,00

40,


1.840,68

921,00

2.761,

80,00

0,00

80

80,00

0,00

80

80,00

0,00

80

1.760,68

921,00

2.681

1.760,68

921,00

2.681

0

1.840,68

921,00

2.761

1.840,68

921,00

2.761

1.840,68

921,00

2.761

1.840,68

921,00

2.761

1.390,68

821,00

2.211

777,68

69,00

846

579,32

37,00

616

4,08

35,00

39

14,00

2,00

16

-198,36

32,00

230

126,41 " A

15,00

141


BUGETUL PE ANUL 2006 Prevederi rectificate

mu

Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate


0010 0010 3310 331050

I009

6710

671003

67100304

01

10

1001

10.01.01

10.01.02

10.01.03

10.01.04

10.01.05

10.01.06

10.01.08

10.03

10.03.01

10.03.03


10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj 10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

20    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20.01    Bunuri si servicii

20.01.04 Apa, canal si salubritate 20.01.05 Carburanți si lubrifiant!

20.01.06 Piese de schimb

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.02    Reparații curente

20.30    Alte cheltuieli

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70    70. CHELTUIELI DE CAPITAL

71    TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71.01    Active fixe (inclusiv reparații capitale)

TEATRUL MASCA

TOTAL VENITURI VENITURI CURENTE

Venituri din prestări servicii si alte activitati Alte venituri din prestări servicii si alte activitati SUBVENȚII

Subvenții pentru instituții publice

Cultura,recreere si religie Servicii culturale

Instituții publice de spectacole si concerte TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizație de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri Fond de premii Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări sociale de sanatate

17,83

2,00

19,

41,60

15,00

56,

613,00

752,00

1.365,

79,00

52,00

131,

8,50

2,00

10,

0,00

5,00

5,

0,00

5,00

5,

3,80

40,00

43,

140,00

600,00

740,

250,00

100,00

350,

250,00

100,00

350,

450,00

100,00

550,

450,00

100,00

550,

450,00

100,00

550,

1.484,57

400,70

1.885,

140,00

50,00

190,

140,00

50,00

190,

140,00

50,00

190,

1.344,57

350,70

1.695,

1.344,57

350,70

1.695,

1.484,57

400,70

1.885,

1.484,57

400,70

1.885,

1.484,57

400,70

1.885,

1.484,57

400,70

1.885,

1.384,57

50,70

1.435,

605,00

0,30

605,

455,00

-14,20

440,

247,00

-13,20

233,

23,00

-5,00

18

25,00

-5,00

20

62,00

-4,00

58

29,00

-6,00

23

7,00

30,00

37

46,00

-11,00

35

150,00

14,50

164

-96.60

—V o \

10,00

106

30

2,50

32
BUGETUL PE ANUL 2006 Prevederi rectificate

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

6,00

2,00

8,

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

779,57

50,40

829,

20.01

Bunuri si servicii

230,00

0,00

230,

20.01.04 Apa, canal si salubritate

4,00

0,50

4,

20.01.05 Carburanți si lubrifianti

0,00

15,00

15,

20.01.06 Piese de schimb

0,00

7,50

7,

20.01.07 Transport

0,00

2,00

2,

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

18,00

2,00

20,

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

150,00

-27,00

123,

20.02

Reparații curente

10,00

-5,00

5,

20.13

Pregătire profesionala

0,00

4,00

4,

20.30

Alte cheltuieli

478,57

51,40

529,

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

478,57

51,40

529,

70

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

100,00

350,00

450,

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

100,00

350,00

450,

OPERA COMICA PENTRU COPII

0010    TOTAL VENITURI

860,70

146,00

1.006,

70,00

10,00

80,

70,00

10,00

80,

70,00

10,00

80,

790,70

136,00

926,

790,70

136,00

926,


0010    VENITURI CURENTE

3310    Venituri din prestări servicii si alte activitati

1050    Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

SUBVENȚII

431009 Subvenții pentru instituții publice

6710 Cultura,recreere si religie

671003 Servicii culturale

67100304 Instituții publice de spectacole si concerte TOTAL CHELTUIELI

01    CHELTUIELI CURENTE

10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1001    Cheltuieli salariale in bani

10.01.01 Salarii de baza


10.01.04 Spor de vechime 10.01.06 Alte sporuri 10.01.07 Ore suplimentare 10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

10.03 Contribuții

10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat 10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj


860,70

860,70

860,70

860.70

790.70 400,00 300,57 176,00

42,00

4,40

3,60

35,77 99,43 3,27.


146,00

146,00

146,00

146,00

146,00

68,00

51,00

26,00

2,00

20,00

1,00

2,00

17,00

9,00

2,001.006

1.006

1.006

1.006

936

468

351

202

44

24

4

37

115

72

10


BUGETUL PE ANUL 2006 Prevederi rectificate

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

20,83

4,00

24,

10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

4,17

1,00

5,

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

2,25

1,00

3,

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

390,70

78,00

468,

.0.01

Bunuri si servicii

36,00

15,00

51,

20.01.05 Carburanți si lubrifianti

0,00

6,40

6,

20.01.06 Piese de schimb

0,00

0,60

0,

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

3,50

8,00

11,

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20,00

-4,00

16,

20.05.30 Alte obiecte de inventar

20,00

-4,00

16,

20.06

Deplasări, detasari, transferări

68,00

7,00

75,

20.06.01

Deplasări interne, detașări, transferări

68,00

7,00

75,

20.30

Alte cheltuieli

257,70

60,00

317,

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

257,70

60,00

317,

CIRCUL GLOBUS

0010    TOTAL VENITURI

0010    VENITURI CURENTE

3310    Venituri din prestări servicii si    alte activitati

331050    Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

SUBVENȚII

I009 Subvenții pentru instituții publice

6710 Cultura,recreere si religie

671003 Servicii culturale

67100304 Instituții publice de spectacole si concerte TOTAL CHELTUIELI

01    CHELTUIELI CURENTE

10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1001    Cheltuieli salariale in bani

10.01.01 Salarii de baza

10.01.02 Salarii de merit

10.01.03 Indemnizație de conducere

10.01.04 Spor de vechime

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

10.01.06 Alte sporuri

10.01.07 Ore suplimentare

10.01.08 Fond de premii

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

14.789,18

1.212,50

16.001,

3.500,00

-500,00

3.000,

3.500,00

-500,00

3.000,

3.500,00

-500,00

3.000,

11.289,18

1.712,50

13.001,

11.289,18

1.712,50

13.001,

0,

14.789,18

1.212,50

16.001,

14.789,18

1.212,50

16.001,

14.789,18

1.212,50

16.001,

14.789,18

1.212,50

16.001,

12.030,73

1.212,50

13.243,

2.236,49

203,00

2.439,

1.686,68

149,00

1.835,

1.177,04

0,00

1.177

38,80

0,00

38

28,58

0,00

28

146,08

13,00

159

69,52

12,00

81

2,02

75,00

77

100,58

-30,00

70

40,00

40,00

80

^?84,06,

39,00

123

îA‘549,B1 '

54,00

60310.03 Contribuții


BUGETUL PE ANUL 2006 Prevederi rectificate

Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

361,57

40,00

401,.

10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj

40,85

-5,00

35,.

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

113,07

15,00

128,(

10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

21,67

3,00

24,!

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

12,65

1,00

13,

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

9.794,24

1.009,50

10.803,

20.01

Bunuri si servicii

1.399,00

84,00

1.483,

20.01.01

Furnituri de birou

60,00

-30,00

30,

20.01.02 Materiale pentru curățenie

50,00

-10,00

40,

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

460,00

200,00

660,

20.01.04 Apa, canal si salubritate

125,00

-37,00

88,

20.01.05 Carburanți si lubrifiant!

0,00

50,00

50,

20.01.06 Piese de schimb

0,00

5,00

5,

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

104,00

6,00

110,

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

300,00

-100,00

200,

20.02

Reparații curente

1.000,00

700,00

1.700,

20.04

Medicamente si materiale sanitare

20,24

-9,00

11,

20.04.01

Medicamente

5,24

-2,00

3,

20.04.02

Materiale sanitare

5,00

-2,00

3,

20.04.04

Dezinfectant!

10,00

-5,00

5,

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

400,00

200,00

600,

20.05.30 Alte obiecte de inventar

400,00

200,00

600,

'"06

Deplasări, detasari, transferări

50,00

-25,00

25,

^u.06.01

Deplasări interne, detașări, transferări

50,00

-25,00

25,

20.13

Pregătire profesionala

0,00

17,50

17,

20.14

Protecția muncii

15,00

42,00

57,

ARCUB- Centrul de Proiecte Culturale

0010

TOTAL VENITURI

5.639,10

587,80

6.226,

0010

VENITURI CURENTE

100,00

0,00

100,

3310

Venituri din prestări servicii si alte activitati

100,00

0,00

100,

331050

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

100,00

0,00

100,

371001

Donații si sponsorizări

0,00

180,00

180,

SUBVENȚII

5.539,10

407,80

5.946,

431009

Subvenții pentru instituții publice

5.539,10

407,80

5.946,

6710

Cultura,recreere si religie

5.639,10

587,80

6.226,

671003

Servicii culturale

5.639,10

587,80

6.226,

67100350

Alte servicii culturale

5.639,10

587,80

6.226,

TOTAL CHELTUIELI

// -

5.639,10 „

587,80

6.226

BUGETUL PE ANUL 2006 Prevederi rectificate

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

01

CHELTUIELI CURENTE

5.389,10

287,80

5.676,

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

493,80

4,80

498,

1001

Cheltuieli salariale in bani

372,90

7,50

380,

10.01.03 Indemnizație de conducere

16,50

5,00

21,

10.01.04 Spor de vechime

50,50

-1,50

49,

10.01.07 Ore suplimentare

14,00

2,00

16,

10.01.08 Fond de premii

28,00

2,00

30,

10.03

Contribuții

120,90

-2,70

118,

10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat

75,20

-2,90

72,

10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale    4,80

0,10

4,

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

2,80

0,10

2,

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

4.895,30

283,00

5.178,

20.01

Bunuri si servicii

344,50

102,00

446,

20.01.01

Furnituri de birou

18,50

-3,50

15,

20.01.02 Materiale pentru curățenie

10,00

-2,50

7,

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

40,00

25,00

65,

20.01.04 Apa, canal si salubritate

16,00

-1,00

15,

20.01.05 Carburanți si lubrifiant!

0,00

20,00

20,

20.01.06 Piese de schimb

0,00

20,00

20,

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

42,00

7,00

49,

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

138,00

37,00

175,

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

10,00

1,00

11,

"'.30

Alte cheltuieli

4.205,00

180,00

4.385,

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

4.205,00

180,00

4.385,

70

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

250,00

300,00

550,

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

250,00

300,00

550,

71.01

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

250,00

300,00

550

ADMINISTRAȚIA MONUMENTELOR

0010    TOTAL VENITURI

6.989,00

1.000,00

7.989

45,00

0,00

45

45,00

0,00

45

45,00

0,00

45

6.944,00

1.000,00

7.944

6.944,00

1.000,00

7.944

.989,007.989

7.989

7.989


0010    VENITURI CURENTE

3310    Venituri din prestări servicii si alte activitati

331050    Alte venituri din prestări    servicii si alte activitati

SUBVENȚII

431009 Subvenții pentru instituții publice

6710

671003

67100350


Cultura,recreere si religie Servicii culturale Alte servicii culturale

BUGETUL PE ANUL 2006 Prevederi rectificate

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

TOTAL CHELTUIELI

6.989,00

1.000,00

7.989,(

01

CHELTUIELI CURENTE

5.714,00

1.000,00

6.714,1

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

295,00

0,00

295,(

1001

Cheltuieli salariate in bani

219,89

0,00

219,;

10.01.01 Salarii de baza

140,00

-3,60

136,-

10.01.07 Ore suplimentare

3,60

3,60

7,:

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.419,00

1.000,00

6.419,t

20.06

Deplasări, detasari, transferări

15,00

20,00

35,i

15

Deplasări interne, detașări, transferări

15,00

20,00

35,

20.30

Alte cheltuieli

5.000,00

980,00

5.980,

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5.000,00

980,00

5.980,

ȘCOALA POPULARA DE ARTA

0010

TOTAL VENITURI

775,30

262,50

1.037,

0010

VENITURI CURENTE

400,00

0,00

400,

3310

Venituri din prestări servicii si alte activitati

400,00

0,00

400,

331050

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

400,00

0,00

400,

SUBVENȚII

375,30

262,50

637,

431009

Subvenții pentru instituții publice

375,30

262,50

637,

6710

Cultura,recreere si religie

775,30

262,50

1.037,

1003

Servicii culturale

775,30

262,50

1.037,

67100305

Scoli populare de arta si meserii

775,30

262,50

1.037,

TOTAL CHELTUIELI

775,30

262,50

1.037,

01

CHELTUIELI CURENTE

762,30

262,50

1.024,

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

496,40

12,90

509,

1001

Cheltuieli salariale in bani

375,50

10,20

385,

10.01.01

Salarii de baza

263,00

-40,00

223,

10.01.02 Salarii de merit

8,10

-0,60

7,

10.01.03 Indemnizație de conducere

11,20

1,30

12,

10.01.08 Fond de premii

27,00

-2,50

24,

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

0,00

52,00

52,

10.03

Contribuții

120,90

2,70

123,

10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj

9,50

1,00

10,

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

26,30

1,70

28,

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

265,90

249,60

515,

20.01

Bunuri si servicii

106,00

3,00

109,

20.01.01

Furnituri de birou

zj)O .

-2,00

5,

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

ko\\

3,00

28,

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

V

( ) & \

2,00

12,

BUGETUL PE ANUL 2006 Prevederi rectificate

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

20.02

Reparații curente

100,00

250,00

350, (

20.14

Protecția muncii

7,40

-1,40

6,C

20.30

Alte cheltuieli

12,00

-2,00

10,(

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

12,00

-2,00

10, (

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI etaj: 1, cam. 105tel.: 305 55 13; 305 55 00 int. 1105 fax: 305 55 13

e-mail: secretar@bucuresti-primaria.ro

Primăria Municipiului București

Eu, Dumitru Stănescu, în calitate de Secretar General al Municipiului București, exercitând atribuțiile conferite de art.1209 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată prin Legea nr.286/2006, consider întrunite condițiile de legalitate pentru proiectul de hotărâre:

privind rectificarea bugetului Consiliului General al Municipiului București pe anul 2006

în drept prevederile art.38 alin.(2) lit.”b”, alin.4 lit.”a” si art.46 alin.(2) lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată si completată prin Legea nr.286/2006:

Art.38

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a

comunei, orașului sau municipiului;

(4) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite,

modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

în conformitate cu prevederile art.46 alin.2 lit.”a”, hotărârea se aprobă cu votul majorității consilierilor în funcție.

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


PRIMAR GENERAL

Etaj: 1, cam. 101

tel.: 305 55 89; 305 55 90; 305 55 00 int. 1101 fax: 312 00 30

e-mail: primar@bucuresti-priniaria.ro


V

OK AS

UKAS

(NVntONMCMrM

MAN*r.£M£NT

OO,

00,

SMC certificat ISO 9001 :2000 SMM certificat IS014001 :20Q4


Primăria Municipiului București

RAPORT

MUNICIPIUL BUCURPȘ“!

CABINET SECRETAR GENERAL NR............'IÂ.

2QO.£<5 Luna............Ziua...■*££...

privind rectificarea bugetului Consiliului General al Municipiului București pe anul 2006

Bugetul Consiliului General al Municipiului București pe anul 2006, aprobat prin Hotărârea nr. 30/10.02.2006 și rectificat prin Hotărârea nr. 95/04.05.2006, a fost stabilit în sumă de 6.112.244,19 mii lei, din care:

•    1.734.138,00 mii lei, bugetul local;

•    33.209,00 mii lei, veniturile instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții

din bugetul local;

•    1.138,00 mii lei, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;

•    4.209.607,41 mii lei, bugetul împnjmuturilor externe și interne;

•    12.819,73 mii lei, bugetul fondurilor externe nerambursabile;

•    126.242,05 mii lei, veniturile si cheltuielile evidențiate în afara bugetului local.

Prin Hotărârea Guvernului nr.915/2006, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei termice prevăzute în bugetul de stat pe anul 2006, în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.48/2004, pentru Municipiul București s-au repartizat 30.110,0 mii lei (suplimentarea sumei de 40.110,0 mii lei, aprobată cu această destinație prin HG 433/2006).Cu această sumă se majorează veniturile bugetului Consiliului General al Municipiului București (bugetul local) și, corespunzător cheltuielile pentru investiții finanțate de la buget pentru R.A.D.E.T.

Prin H.G. nr. 1016/09.08.2006, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului s-a alocat suma de 1.081,0 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor aferente amenajării culoarului unic de deplasare a delegațiilor participante la lucrările celei de-a Xl-a Reuniuni la nivel de șefi de stat și de guvern a Organizației Internaționale a Francofoniei.

Cu această sumă se suplimentează bugetul local al C.G.M.B. și respectiv, bugetul Administrației Străzilor.

Din analiza realizării veniturilor din cote defalcate din impozitul pe venit ce revin bugetului CGMB, rezultă că, în raport de prevederile aprobate (1.440,00 milioane lei) și încasările efective pentru perioada ianuarie-august (1.075,47 mii lei), prevederile pe total an pot fi majorate cu 134,6 milioane lei.

Veniturile proprii ale instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții se majorează cu 533,0 mii lei, sumă rezultată din majorarea încasărilor estimate la unele unități (700,0 mii lei la Administrația Cimitirelor; 591,0 mii lei la Administrația Lacuri Parcuri și Agrement; 50,0 mii lei la Teatrul Masca; 10,0 mii lei la Opera Comică pentru Copii) și unele diminuări la alte instituții (500,0 mii lei la Circul Globus; 200,0 mii lei la Teatrul Odeon; 80,0 mii lei la Muzeul Literaturii Române; 24,0 mii'lei la Teatrul Ion Creangă; 14,0 mii lei la Teatrul Constantin Tănase).,

Totodată, veniturile proprii ale unor instituții de cultură se suplimentează cu 220,13 mii lei pe seama sponsorizărilor (180,0 mii lei la ARCUB; 28,5 mii lei la Teatrul L.S.Bulandra și 11,63 mii lei la Teatrul Ion Creangă).

Pe seama surselor suplimentare - altele decât sumele de la bugetul de stat - și a unor disponibilizări de cheltuieli față de cele aprobate, pe baza analizei cererilor unităților și a fundamentărilor/justificăriior prezentate de acestea se propune majorarea unor cheltuieli față de cele aprobate astfel:

•    9.806,02 mii lei la unități de cultură, din care: 1.065,39 mii lei pentru cheltuieli de personal, ca urmare, în principal, a aprobării acordării începând cu luna august a unui spor de 25% la salariul de bază în unitățile de spectacol, în baza prevederilor H.G. nr. 854/2006; 1.689,90 mii lei pentru reparații curente; 4.019,5 mii lei pentru investiții (reparații capitale și consolidări/reabilitări/modernizări imobile, dotări specifice și alte cheltuieli de investiții); 3.031,23 mii lei alte categorii de cheltuieli (utilități, proiecte culturale, ș.a.);

•    123.500,0 mii lei la Administrația Străzilor din care: 60.000,0 mii lei pentru completarea necesarului la reparații curente și contractele de întreținere multianuală a străzilor, 60.000,0 mii lei la cheltuieli de capital pentru lucrări edilitare în ansambluri de locuințe (căi acces, alei, etc.) aferente unor proiecte ce trebuiau executate în anii anteriori și nefinalizate și care, după finalizare urmează a fi predate în administrarea sectoarelor, 2.000 mii lei pentru documentații aferente obiectivelor de investiții și 1.500,0 mii lei pentru obiectivul „Pasaj Mărășești - Canalizare ape pluviale la evenimente pluviometrice deosebite”;

•    88,0 mii lei la A.F.I. pentru completarea necesarului de cheltuieli funcționale (personal, materiale și servicii);

•    425,0 mii lei la Centrul de Calcul pentru completarea necesarului de cheltuieli funcționale precum și pentru amenajările și dotările necesare organizării activității de instruire în domeniul IT a salariaților din instituțiile C.G.M.B.;

® 3.215,0 mii lei la Administrația Cimitirelor pentru completarea necesarului la cheltuieli funcționale și, în principal, pentru suplimentarea cheltuielilor pentru reparații curente, reparații capitale, consolidări și reabilitări precum și pentru dotări;

•    5.000,0 mii lei la R.A.T.B. - subvenție pentru diferență tarif, pentru compensarea diminuării încasărilor preliminate ca urmare a extinderii facilităților (gratuităților pentru pensionari) aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 139/2006;

•    4.412,11 mii lei la P.M.B. (“activitatea proprie”) pentru unele cheltuieli curente funcționale, precum și pentru cheltuieli în legătură cu organizarea la București a reuniunii anuale a Asociației Internaționale a Capitalelor și Metropolelor Francofone cu ocazia Reuniunii la nivel înalt a Organizației Internaționale a Francofoniei și, la cheltuieli de capital, pentru dotările necesare pentru noul Centru de Informare și Documentare pentru Relații cu Cetățenii.

Totodată, intervin modificări în structura cheltuielilor între poziții (articole, capitole).

Modificările ce se propun în nivelul și structura bugetului sunt prezentate sintetic în anexa la prezentul raport și, detaliat, în conformitate cu clasificația indicatorilor veniturilor și cheltuielilor bugetelor locale, în anexa la proiectul de Hotărâre ce supunem aprobării.

Anexa la Raport


Rectificare buget 2006 - influente -

VENITURI

Cote defalcate din impozitul pe venit Sume (subvenții) de la bugetul de stat pentru investiții termoficare Sume defalcate din TVA pentru echilibrare Venituri ale instituțiilor

-    venituri proprii

-    sponsorizări (cultura)

CHELTUIELI

Direcția Generala de Asistenta Sociala

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

Ajutoare sociale

Cheltuieli de capital

- mii lei -

166.544,13

134.600,00

30.110,00

1.081,00

753.13 533,00

220.13

166.544,13

- 93,00

104,00

-12,00

-160,00

-25,00


Administrația Fondului Imobiliar

Cheltuieli de personal Bunuri si servicii Cheltuieli de capital

Administrația Străzilor

Bunuri si servicii(reparatii curente)

Cheltuieli de capital(lucrari in ansambluri de locuințe) Cheltuieli de capital (documentații)

Cheltuieli de capital (Pasaj Marasesti)

Obiecte de inventar

Alte materiale si servicii

88,00

96,00

2,00

-10,00

124.581,00

60.000,00

60.000,00

2.000,00

1.500,00

900,00

181,00


Centrul de Calcul

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

Cheltuieli de capital

R.A.T.B.

Subvenție

Cheltuieli de capital(modemizari autobaze)

R.A.D.E.T.

Cheltuieli de capital

Administrația Cimitirelor si Crematoriilor Umane

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

Cheltuieli de capital din total

venituri proprii

subvenții

Unitati cultura

-    cheltuieli de personal

-    reparații curente

-    cheltuieli de capital (dotări,

reparații capitale, consolidări, reabilitări)

-    alte categorii de cheltuieli din total, pe surse :

-    venituri proprii

-    sponsorizări

-    subvenții

PMB

-    deplasări externe

-    pregătire profesionala

-    materiale si servicii funcționale

-    obiecte de inventar

-    alte cheltuieli materiale

-    cheltuieli de capital(dotari C.I.D.R.C.)

425,00

109,00

192,00

124,00

-6.000,00

5.000,00

-11.000,00

30.110,00

30.110,00

3.215,00

36,00

2.079,00

1.100,00

700,00

2.515,00

9.806,02

1.065,39

1.689,90

4.019,50

3.031,23

-758,00

220,13

10.293,89

4.412,11

240,00

400,00

272,11

250,00

1.200,00

2.050,00


2