Hotărârea nr. 196/2006

HOTARAREnr. 196 din 2006-07-27 HOTARIRE 196 din 27/07/2006 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ALEEA CODRII NEAMTULUI NR. 1-3; 5-7, SETOR 3
HOTARIRE nr. 196 din 27/07/2006
HOTARIRE 196 din 27/07/2006

HOTARIRE    196 din 27/07/2006

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ALEEA CODRII NEAMTULUI NR. 1-3; 5-7, SETOR 3

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  - Aleea Codrii Neamtului nr.1-3; 5-7, sector 3

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Vazand  Raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul  Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand seama de prevederile:

-        Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificata si completata prin Legea nr.289/2006;

-        Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

-        Ordinului MTCT nr.1107/01.08.2001 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti;

-        Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

-        PUG-ul Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr.269/2000.

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2  lit.”c”, alin.5 lit.”c”, art.46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 - Se aproba Planul Urbanistic Zonal – Aleea Codrii Neamtului nr.1-3; 5-7, sector 3, conform planului anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2 - Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

            Art.3 - Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5 (cinci) ani.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.07.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 27.07.2006

Nr. 196