Hotărârea nr. 195/2006

HOTARAREnr. 195 din 2006-07-27 HOTARIRE 195 din 27/07/2006 PRIVIND REPARTIZAREA LA BUGETELE SECTOARELOR A UNOR SUME DE LA BUGETUL DE STAT APROBATE MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL DIN INSTITUTIILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT
HOT. 195 27/07/2006
HOTARIRE 195 din 27/07/2006

HOTARIRE    195 din 27/07/2006

PRIVIND REPARTIZAREA LA BUGETELE SECTOARELOR A UNOR SUME DE LA BUGETUL DE STAT APROBATE MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL DIN INSTITUTIILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind repartizarea la bugetele sectoarelor a unor sume de la bugetul de stat aprobate

Municipiului Bucuresti pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de invatamant preuniversitar de stat

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Buget;

            Vazand  Raportul Comisiei Economice, Buget, Finante si Avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul  Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.45/2003 privind finantele publice locale;

            In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2006, nr.379/2005, Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.32/2006 si respectiv nr.52/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006;

            Tinand seama de prevederile Hotararilor C.G.M.B. nr.1/06.01.2006 si nr.127/01.06.2006 privind repartizarea pe bugete componente a sumelor defalcate, din unele venituri ale bugetului de stat aprobate Municipiului Bucuresti pe anul 2006; 

            In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2, lit.”b”, alin.4  lit.”a” si art.46 alin.2 lit.”a” din Legea  administratiei publice locale nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1- Suma de 7.024 mii lei cu care se suplimenteaza alocatiile de la bugetul de stat din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, aprobata Municipiului Bucuresti prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.52/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de invatamant preuniversitar de stat se repartizeaza la bugetele Consiliilor Locale ale Sectoarelor  1 - 6 , astfel:

 

Sector 1 :  1.225 mii lei

Sector 2 :    800 mii lei

Sector 3 :  1.054 mii lei

Sector 4 :  1.629 mii lei

Sector 5 :     466 mii lei

Sector 6 :  1.850 mii lei

 

            Art.2 – Consiliile Locale ale Sectoarelor 1 – 6 vor introduce in bugetele proprii influentele corespunzatoare potrivit prezentei Hotarari.

            Art.3 – Prezenta Hotarare se comunica Primariilor Sectoarelor 1 – 6, Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, Directiei Generale a Finantelor  Publice  a Municipiului Bucuresti si  Trezoreriilor Sectoarelor 1 – 6.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.07.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 27.07.2006

Nr. 195