Hotărârea nr. 193/2006

HOTARAREnr. 193 din 2006-07-27 HOTARIRE 193 din 27/07/2006 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 55/2005 PRIVIND INFIINTAREA DE INFO-CHIOSCURI PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARIRE nr. 193 din 27/07/2006
HOTARIRE 193 din 27/07/2006

HOTARIRE    193 din 27/07/2006

PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 55/2005 PRIVIND INFIINTAREA DE INFO-CHIOSCURI PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : Primar General

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

pentru modificarea si completarea Hotararii C.G.M.B. nr.55/2005 privind infiintarea de info-chioscuri pe teritoriul Municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul comun de specialitate al Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, al Directiei Sisteme Informatice, precum si al Centrului de Planificare Urbana si Metropolitana Bucuresti;

            Vazand avizul obtinut de la Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului – DUAT – PMB, nr.18/1/19.07.2006 si Avizul Comisiei Tehnice de Circulatie al Directiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei – PMB, nr.4240/SSCATU/13.07.2006;

            Vazand  Raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul  Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In baza prevederilor:

Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata;

Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificata si completata prin Legea nr.289/2006;

H.G. nr.525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata;

Ordinului MTCT nr.1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legiinr.50/1991;

Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

P.U.G./R.L.U – Municipiul Bucuresti aprobate prin Hotararea C.G.M.B. nr.269/2000;

            In temeiul art.38 alin.2 lit.”c”, alin.5 lit.”c”, alin.6 lit.”a” pct.19 si art.46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 – Art.1 din Hotararea C.G.M.B. nr.55/2005 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

           

„Art.1 – Se aproba „Studiu de retea pentru 100 de amplasamente „Info-chiosc” – etapa proiect pilot „SITIC”, in conformitate cu Anexa 1.

            Se aproba infiintarea a 100 de info-chioscuri ce vor fi amplasate pe teritoriul municipiului Bucuresti .

            Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare”.

           

Art.2 – Celelalte prevederi ale Hotararii C.G.M.B. nr.55/2005 raman neschimbate.

 

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.07.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

                                          

Bucuresti, 27.07.2006

Nr. 193

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

ANEXA 1 LA H.C.G.M.B. Nr.

BUCUREȘTI

9

Studiu de rețea pentru 100 amplasamente "info-chiosc" - etapa proiect pilot "SITIC"

iSO*..’"»»' tjlM.*rt>i|iVI -I M »hli    >

4» UkPaur—Un*.:-.’-


«t P^U A’B.k.h. ,


ivea m. m.-


I- C • FW.r.1.


n a>MTm c.


•• •

• ©

© ©

< •    •

• -    ©


V

V.\

• A


•• ©Limita teritoriului administrativ al Municipiului București


Propunare amplnsameitle Inlochiotcun


3

Lista amplasamente Infochioscuri - Anexa 2, la H.C.G.M.B. nr. J

1.    PMB - Bd. Regina Elisabeta - 1;

2.    PMB - Str. Anghel Saligny - 1 ;

3.    Primăria Sectorului 1-1;

4.    Primăria Sectorului 1-1;

5.    Primăria Sectorului 2-1;

6.    Primăria Sectorului 2 - 1;

7.    Primăria Sectorului 3-1;

8.    Primăria Sectorului 4-1;

9.    Primăria Sectorului 5-1;

10.    Primăria Sectorului 6-1;

11.    Calea Dorobanti/Stefan cel Mare - 1;

12.    Gara de Nord - 1;

13.    Gara de Nord - 1;

14.    Gara de Nord - 1;

15.    Gara de Nord - 1;

16.    Piața Sf. Gheorghe - 1 ;

17.    Lipscani/BNR - 1;

18.    Piața Universitarii - 1;

19.    Piața Universitarii - 1;

20.    Piața Romana - 1 ;

21.    Piața Romana - 1 ;

22.    Cinema Patria/Magheru - 1;

23.    Piața Victoriei /Metrou Lascar Catargiu- 1;

24.    Piața Victoriei /Antipa- 1;

25.    Piața Victoriei /Calea Victoriei- 1;

26.    Sala Palatului - 1;

27.    Atheneu - 1;

28.    Piața Kogalniceanu - 1;

29.    Terminal Linia 41 (Piața Presei) - 1;

30.    Piața Presei/Romexpo - 1;

31.    Muzeul Satului - 1;

32.    Arcul de Triumf- 1;

33.    Piața Charles de Gaulle (Metrou) - 1;

34.    Piața Charles de Gaulle (Acces Herăstrău) -1;

35.    Piața 1 Mai - 1;

36.    Eminescu/Tunari - 1;

37.    Teatrul Masca (Bucureștii Noi) - 1;

38.    Ștefan cel Mare/Aleea Circului - 1;

39.    Pod Eroilor -1;

40.    Gradina Botanica - 1;

41.    Piața Crangasi/Metrou - 1;

42.    Bd. Iuliu Maniu/Pasaj Lujerului - 1;

43.    Bd. Iuliu Maniu/Metrou Păcii -1;

44.    Bd. Timisoara/Str. Brasov/Plaza Romania - 1;

45.    Drumul Taberei/Orizont -1;


46.    Piața Arsenalului/Posta Puișor - 1;

47.    Metrou Eroii Revolutiei/Pieptanari - 1;

48.    Șoseaua Mihai Bravu/Str Dristor- 1;

49.    Baba Novac/Campia Libertății - 1;

50.    Metrou Titan/Acces Parc - 1;

51.    Bd. Pantelimon/Bd. Chisinau - 1;

52.    Bd. Pantelimon/Bd. Chisinau- 1;

53.    Doamna Ghica/Soseaua Colentina - 1;

54.    Piața Unirii/Hanul Manuc/Str. Halelor - 1;

55.    Parcul Carol/Fantana Zodiac - 1;

56.    Parcul Tineretului/Dimitrie Cantemir/Sincai - 1;

57.    Bd. Tineretului/Palatul Copiilor - 1;

58.    Splaiul Independentei/Metrou Izvor - 1;

59.    Complec Comercial Carrfeour Colentina - 1;

60.    Piața Amzei - 1;

61.    Piața Eudoxiu Hurmuzachi - 1;

62.    Piața Constituției - 1;

63.    Calea Vitan/Mall Vitan - 1;

64.    Foișorul de Foc - 1;

65.    Piața Alba Iulia - 1;

66.    Bd. Tei/Parcul Tei - 1;

67.    Gradina Icoanei/Arthur Verona - 1;

68.    Piața Iancului - 1;

69.    Splaiul Unirii/Calea Vacaresti/Metrou Timpuri Noi - 1;

70.    Șoseaua Vergului/Bd. Pantelimon/Cora - 1;

71.    Bd. Basarabia/Bd. Nicolae Grigorescu - 1;

72.    Gara Obor - 1;

73.    Șoseaua Mihai Bravu/Soseaua Colentina - 1;

74.    Piața Unirii/Magazinul Unirea Splai - 1;

75.    Bd. Iuliu Maniu/Metrou Politehnica - 1;

76.    Drumul Taberei/Str. Brasov/Parc - 1;

77.    Șoseaua Brancoveanu/Parc Tineretului - 1;

78.    Calea Grivitei/Bd. Ion Mihalache/Piata Chibrit - 1;

79.    Piața Sudului - 1;

80.    Bd. Ghencea/Str. C.T. Petrescu - 1;

81.    Șoseaua Pipera/Metrou Aurel Vlaicu - 1;

82.    Str. Progresului/Calea Rahovei - 1;

83.    Șoseaua Giurgiului/Piata Progresului - 1;

84.    Șoseaua Berceni/Str. Tumu Măgurele - 1;

85.    Bd. Brancoveanu/Spitalul Mărie Curie - 1;

86.    Drumul Taberei/ Complex Favorit - 1 ;

87.    Str. Elefterie / Piața Cotroceni - 1 ;

88.    Bb. Camil Ressu/Bd. Nicolae Grigorescu - 1;

89.    Bd. aerogarii/Complex Comercial Aviației - 1;

90.    Șoseaua Iancului/Soseaua Pantelimon - 1;

91.    Bd. Dacia/Calea Moșilor - 1;

92.    Piața Gemeni - 1;

93.    Piața Domenii - 1;

94.    Piața Unirii/Terminal Linia 32-1;

95.    Aeroportul Baneasa - 1;

96.    Piața Dorobanti/Mario Piaza - 1;

97.    Spitalul Fundeni - 1;

98.    Banu Manta/Ion Mihalache - 1;


99.    Gradina Cismigiu/Stirbey Vodă - 1;    z

100.    Complex Comercial Carrefour Orhideea - 1;

2